ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FUNCTIONING

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • O.V. Kutsurubova-Shevchenko Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk

Abstract

The paper deals with economic and legal problems of state educational establishments functioning. The necessity is grounded to provide economic and legal regulation of social relations in the sphere of higher education.

Keywords

sphere, higher education, economic and legal problems, functioning, state higher educational establishments

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Хюфнер К. Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині // Вища школа. – 2005. – № 6. – С. 97–116.

2. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. №1060-XII // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1991. – № 45. – Ст. 123 (Зі змін. і допов.).

3. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 р. № 2984 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

4. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 1997. – № 1. – Ст. 18.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.

6. Булгакова І. В. Господарське право України : навч. посіб. – К. : Прецедент, 2006. – 346 с.

7. Потеряйко А. І. Правове положення навчально-науково-виробничих організацій в системі вищої освіти : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського. – Х., 1983. – 20 с.

8. Благонравин М., Рубан О. Вывод технопарков из юрского периода // Эксперт Украина. – 2006. – 04 марта (№ 9).

9. Сенин А. Роль научных и технологических парков в развитии наукоемких фирм. По материалам : J. Hauschildt, R. H. Steinkuhler, The Role of Science and Technology Parks in NTBF Development. – Интернет-ресурс : Сайт «Технопарки, экономика, бизнес» // http://technopark.al.ru/tpark/tpark.htm

10. Спасибо/Фатєєва І. Необхідність трансформації українських вузів для запровадження інноваційної моделі приватно/державного партнерства // Вісник Академії правових наук. – 2008. – № 2 (53). – С. 97–105.

11. Спасибо-Фатєєва І. Інноваційна інфраструктура, кластери та «хай-тек» уклади в сучасності та в українських реаліях // Вісник Академії правових наук. – 2007. – № 2. – C. 99–107.

12. Чирва А. А який ендаумент у вас? // Урядовий кур’єр. – 2008. – 18 грудня (№ 238). – С. 9.

13. Концепція модернізації господарського законодавства на базі Господарського кодексу України // Проблеми господарського права і методика його викладання : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 444 с.

14. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 // www.rada.gov.ua.

Abstract views: 32
PDF Downloads: 13
Published
2009-05-25