PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF UKRAINE'S LEGISLATION ON CORPORATE INVESTMENT FUNDS

Economic and Legal Problems of Economic Activity

  • M.L. Belkin LLC "Asset Management Company" Profit ", Kyiv

Abstract

The paper analyses the system of Ukraine’s legislation on corporate investment funds. Based on the analysis, the proposals are formulated to improve it.

Keywords

joint investments, corporate investment funds, improvement of legislation

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Організаційно-економічні засади інвестування : розділ з навчального посібника «Інвестування» // О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. — Ірпінь, 2001. — [Електронний ресурс]. — Режим дос¬тупу : http://www.vu2lib.net/invest_D/1.htm

2. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, T.С. Смовженко. — 4-тє вид., випр. та доп. — К. : Т-во «Знання». — 566 с.

3. Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи монографія / О.С. Колесник. — К., 2010. — 142 с.

4. Мазнєва В.В. Діяльність корпоративних інвестиційних фондів в умовах недосконалого законодавства / В.В. Мазнєва // Форум права: Електронне фахове видання, — 2010. — № 3. — С. 284—289. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/FP/2010-3/10mvvunz.pdf

5. Бутузов В.М. Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Бутузов. — К., 2000. — 19 с.

6. Галенко Т.В. Фінансові посередники на інвестиційному ринку (політекономічний аналіз): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.01 / Т.В. Галенко. — К., 1996. — 22 с.

7. Леонов Д.А. Професійне управління активами як основа захисту заощаджень в умовах кризи: ГРОШІ ЕКСПО 2008 / Д.А. Леонов. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.uaib.com.ua/files/articles/957/13/ргеzentation.ppt

8. Леонов Д. Система оподаткування схем недержавного пенсійного забезпечення / Д. Леонов. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.socinform.vn.ua/p_opod.htm

9. Леонов Д.А. Інвестиційні фонди на фінансовому ринку України: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.02 / Д.А. Леонов. — К., 1996. — 25 с.

10. Мозговий О.М. Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація) : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.04.01 / О.М. Мозговий. — К., 1999. — 36 с.

11. Онуфрієнко О.І. Правове регулювання випуску та, обігу емісійних цінних паперів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.І. Онуфрієнко — К., 2000. — 18 с.

12. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.04.01 / А.А Пересада. — К., 1998. — 28 с.

13. Попова А.В. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / А.В. Попова. — К., 2006. — 20 с.

14. Бєлкін М.Л. Напрями удосконалення законодавчого забезпечення функціонування інститутів спільного інвестування / М.Л. Бєлкін // Проблеми формування нової економіки XXI століття: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 грудня 2010 р.). — У шести томах. — Том 4 «Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної економіки. — Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. — С. 10—13.

15. Воловик О.А. Об’єкти та суб’єкти корпоративних відносин: напрями досліджень / О.А. Воловик // Економіка та право. — 2009. — № 3. — С. 19—23.

16. Батрин С.В. Корпоративні правовідносини: питання рівності, майнової самостійності та вільного волевиявлення / С.В. Батрин // Економіка та право. — 2009. — № 3. — С. 128—131.

17. Офіційний сайт Вищого господарського суду України. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua

Abstract views: 42
PDF Downloads: 65
Published
2011-04-18