PROBLEMS OF DELIMITATION OF POWERS AND RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE EXECUTIVE BODY OF THE BANK

Section "Law": Problems of Modernization of Economic Legislation

Abstract

The article is devoted to the study of the issue of delimitation of powers and areas of responsibility between the supervisory board and the executive body of the Bank. There is a contradiction between the rules regarding the realization of the supervisory board management and control over bank’s management in Ukrainian legislation, management and control (supervisory) functions of the supervisory board are insufficiently differentiated, which complicates application of law and understanding the legal status of the supervisory board. In this regard, it is extremely difficult to define the responsibilities and powers of the members of the supervisory board and members of executive board in the bank, as well as to separate the responsibilities and powers of the members of the supervisory board from the responsibilities and powers of the executive board members. Law does not fully define the limits of the powers of the supervisory board and the executive board in the bank. This is due to the lack of an exhaustive list of issues on which decision-making falls within the competence of the supervisory board, and the unregulated legal status of the supervisory board. The legislator distinguishes between such concepts as "competence" and "exclusive competence" of the supervisory board. If law provides the issues related to the "exclusive competence" of the supervisory board, law does not define the list of issues related to the "competence" of the supervisory board. However, the members of the supervisory board and the executive board of the bank are responsible for the activities of the bank within their powers. Given the above, it is impossible to establish the scope of responsibility of members of the supervisory board and to differentiate the responsibilities of members of supervisory board and members of the executive board. The reason for this is the combination of the functions of the supervisory board according to the American model (when the supervisory board and the executive body are united in one body — the board of directors) and the German model (separately the supervisory board and the executive body). Despite the fact that Ukraine has chosen a two-tier corporate governance structure, which is widely used in Germany, the way to apply this structure is different. Under Ukrainian law, the supervisory board, like the executive body, is responsible for the management of the joint-stock company, which is more typical of the powers of the board of directors according to the American model. The article proposes to develop and define in the law the boundary between current management and strategic management, between management and control, as well as the legal consequences of the supervisory board’s decisions on operational activities and the procedure for delegation of powers between the bank’s bodies. It is considered correct if the competence of the supervisory board should include only control (supervisory) functions and the responsibility of the members of the supervisory board should be limited exclusively to the control over the work of the executive board.


REFERENCES
1. Pavlova K.P. Aktual’nye voprosy pravovogo regulirovanija organizacii i dejatel’nosti soveta direktorov (nabljudatel’nogo soveta) akcionernogo obshhestva po rossijskomu zakonodatel’stvu: atoref. dis. … kand. jurid. nauk. Moscow, 2013. 27 p. [in Russian].
2. Amirova Yu.V., Bahach E.M., Bezsmertna N.V. ta in. Naukovo-praktychnyi komentar do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy. 2007. URL: https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/521-160.html [in Ukrainian].
3. Belianevych O.A., Miahkyi A.V. Korporatyvne upravlinnia za zakonodavstvom Ukrainy: teoretyko-prykladni problemy. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F.H. Burchaka NAPrN Ukrainy, 2017. 320 p. [in Ukrainian].
4. Korporatyvne upravlinnia. Za zah. red. prof. I. Spasybo-Fatieievoi. Kharkiv: Pravo, 2007. 500 p. [in Ukrainian].
5. Proiekt Zakonu pro aktsionerni tovarystva vid 25.11.2019 No. 2493. Ofitsiinyi vebportal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67468 [in Ukrainian].
6. Kontseptsiia korporatyvnoho upravlinnia u profesiinykh uchasnykakh rynkiv kapitalu Ukrainy: zatverdzhena rishenniam Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 29.03.2018 No. 173. URL: https://www.
nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-korporativnogo-upravlnnya-u-profesynih-utchasnikah-rinkv-kaptaluukrani/ [in Ukrainian].
7. Valérie Tandeau de Marsac, Yann Paclot. Relations between company supervisory bodies and the management. European Parliament. May 2012. 174 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/pe462454_/pe462454_en.pdf
8. Koncepcija proekta Zakona Respubliki Kazahstan "O vnesenii izmenenij i dopolnenij v nekotorye zakonodatel’nye akty Respubliki Kazahstan po voprosam korporativnogo upravlenija": proekt. URL: https://bestprofi.com/document/634677030;jsessionid=9C04FFC224EC9A8656B92E040EC31EBA?0 [in Russian].
9. Karagusov Farhad Kommentarii otnositel’no proekta Koncepcii proekta Zakona "O vnesenii izmenenij i dopolnenij v nekotorye zakonodatel’nye akty Respubliki Kazahstan po voprosam korporativnogo upravlenija". 18 avgusta 2015 g. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33743190#pos=5;-106 [in Russian].
10. Bliumkhardt O. Orhany aktsionernoho tovarystva (porivnialno-pravove doslidzhennia): avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2002. 14 p. [in Ukrainian].
11. Board of Directors vs. Management: Drawing the Line Between Them. Private Company Law Cases and Comments by A. Paul Mahaffy. June 16, 2015. URL: https://paulmahaffy.wordpress.com/2015/06/16/board-of-directors-vsmanagement-drawing-the-line-between-them/
12. Difference between Board of Directors and Management. Difference Between. URL: http://www.differencebetween.info/difference-between-board-of-directors-and-management
13. Differences between directors and managers. Institute of Directors. 15 Jul 2019. URL: https://www.iod.com/services/information-and-advice/resources-and-factsheets/details/Differences-between-directors-and-managers
14. Nick Price. The Difference Between Governance and Management. BoardEffect. December 3, 2018. URL: https://www.boardeffect.com/blog/difference-between-governance-management/#:~:text=While%20the%20board%20of%20directors,from%20those%20of%20board%20directors
15. Jeremy Barlow. Board of Directors vs. Management: What is the Difference? BoardEffect. March 22, 2016. URL: https://www.boardeffect.com/blog/board-of-directors-vs-management/
16. Barry S. Bader. Distinguishing Governance from Management. GREAT BOARDS. 2008. Vol. VIII. No. 3. URL: https://cacnc.org/wp-content/uploads/2016/06/Great-Boards-distinguishing-governance-and-management.pdf
17. Susan Pember. Creating Excellence in College Governance. Report. Association of Colleges. 31.10.2013. 46 p. URL: https://www.aoc.co.uk/sites/default/files/Creating_Excellence_in_College_Governance_0.pdf
18. Guidance note: What is Governance? Association of Colleges. March 2014. URL: https://www.aoc.co.uk/sites/default/files/What%20is%20Governance_0.pdf
19. The Distinction between Management and Governance. 2nd Edition. The Governance Institute, 2018. URL: https://nrchealth.com/wp-content/uploads/2018/10/EOG_Management-vs-Governance.pdf
20. Hrynchutskyi V.I., Karapetian E.T., Pohrishchuk B.V. Ekonomika pidpryiemstva: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2010. 304 c. URL: https://pidruchniki.com/12281128/ekonomika/upravlinnya_pidpriyemstvom
21. Shershnova Z.Ie. Stratehichne upravlinnia: Pidruchnyk. 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv: KNEU, 2004. 699 p. URL: https://buklib.net/books/22536/ [in Ukrainian].
22. Zhavoronkova H.V., Zhavoronkov V.O. Stratehichne upravlinnia rozvytkom rehionu. Naukovyi visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriia: ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm. 2010. Vol. 1. No. 1. P. 26-31 [in Ukrainian].
23. Alieksieieva O.Ie. Chleny nahliadovoi rady aktsionernoho tovarystva: osoblyvosti vzaiemovidnosyn iz aktsionernym tovarystvom. Forum prava. 2012. No. 2. P. 23-27 [in Ukrainian].
24. Jeffektivnyj sovet direktorov: posobie dlja sobstvennikov i dolzhnostnyh lic akcionernyh obshhestv. International Finance Corporation World Bank Group. Dushanbe, 2012. 150 s. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d773631d-aac9-4c59-99c5-68cbc124d4a6/Effective_Board_of_Directors_Guide.pdf?MOD=AJPERES&CVID=msknl4o [in Russian].
25. Sheremet’eva D.A. Vzaimootnoshenija mezhdu sovetom direktorov i menedzhmentom korporacii. Jelektronnyj zhurnal "Nauka-Rastudent.ru". 2015. Aprel’. URL: https://nauka-rastudent.ru/16/2589/ [in Russian].
26. Nacional’nyj doklad po korporativnomu upravleniju. Vyp. 2. Moscow: Nacional’nyj sovet po korporativnomu upravleniju, 2009. URL: https://www.hse.ru/data/2016/12/22/1227216019/NSKU_nac_doklad_issue2_09.pdf [in Russian].
27. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 27.03.2018 u spravi No. 904/9431/15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ [in Ukrainian].
28. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 30.06.2020 u spravi No. 317/2777/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458903 [in Ukrainian].
29. Okrema dumka Suddiv Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu na postanovu vid 30.06.2020 u spravi No. 317/2777/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458898 [in Ukrainian].

Keywords

supervisory board, executive board, joint stock company, bank, functions, powers, competence, duties, responsibilities

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Павлова К.П. Актуальные вопросы правового регулирования организации и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по российскому законодательству: атореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва. 2013. 27 с.

2. Амірова Ю.В., Багач Е.М., Безсмертна Н.В. та ін. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. 2007. URL: https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/521-160.html (дата звернення: 10.11.2020).

3. Беляневич О.А., Мягкий А.В. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 320 с.

4. Корпоративне управління. За заг. ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2007. 500 с.

5. Проєкт Закону про акціонерні товариства від 25.11.2019 № 2493. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67468 (дата звернення: 10.11.2020).

6. Концепція корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу України: затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.03.2018 № 173. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-korporativnogo-upravlnnya-u-profesynih-utchasnikah-rinkv-kaptaluukrani/ (дата звернення: 10.11.2020).

7. Valérie Tandeau de Marsac, Yann Paclot. Relations between company supervisory bodies and the management. European Parliament. May 2012. 174 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/pe462454_/pe462454_en.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

8. Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления»: проект. URL: https://bestprofi.com/document/634677030;jsessionid=9C04FFC224EC9A8656B92E040EC31EBA?0 (дата звернення: 10.11.2020).

9. Карагусов Фархад. Комментарии относительно проекта Концепции проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления». 18 августа 2015 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33743190#pos=5;-106 (дата звернення: 15.11.2020).

10. Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 14 с.

11. Board of Directors vs. Management: Drawing the Line Between Them. Private Company Law Cases and Comments by A. Paul Mahaffy. June 16, 2015. URL: https://paulmahaffy.wordpress.com/2015/06/16/board-of-directors-vsmanagement-drawing-the-line-between-them/ (дата звернення: 15.11.2020).

12. Difference between Board of Directors and Management. Difference Between. URL: http://www.differencebetween.info/difference-between-board-of-directors-and-management (дата звернення: 15.11.2020).

13. Differences between directors and managers. Institute of Directors. 15 Jul 2019. URL: https://www.iod.com/services/information-and-advice/resources-and-factsheets/details/Differences-between-directors-and-managers (дата звернення: 15.11.2020).

14. Nick Price. The Difference Between Governance and Management. BoardEffect. December 3, 2018. URL: https://www.boardeffect.com/blog/difference-between-governance-management/#:~:text=While%20the%20board%20of%20directors,from%20those%20of%20board%20directors (дата звернення: 15.11.2020).

15. Jeremy Barlow. Board of Directors vs. Management: What is the Difference? BoardEffect. March 22, 2016. URL: https://www.boardeffect.com/blog/board-of-directors-vs-management/ (дата звернення: 15.11.2020).

16. Barry S. Bader. Distinguishing Governance from Management. GREAT BOARDS. 2008. Vol. VIII. No. 3. URL: https://cacnc.org/wp-content/uploads/2016/06/Great-Boards-distinguishing-governance-and-management.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

17. Susan Pember. Creating Excellence in College Governance. Report. Association of Colleges. 31.10.2013. 46 p. URL: https://www.aoc.co.uk/sites/default/files/Creating_Excellence_in_College_Governance_0.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

18. Guidance note: What is Governance? Association of Colleges. March 2014. URL: https://www.aoc.co.uk/sites/default/files/What%20is%20Governance_0.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

19. The Distinction between Management and Governance. 2nd Edition. The Governance Institute, 2018. URL: https://nrchealth.com/wp-content/uploads/2018/10/EOG_Management-vs-Governance.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

20. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 304 c. URL: https://pidruchniki.com/12281128/ekonomika/upravlinnya_pidpriyemstvom (дата звернення: 17.11.2020).

21. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с. URL: https://buklib.net/books/22536/ (дата звернення: 17.11.2020).

22. Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О. Стратегічне управління розвитком регіону. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. 2010. Т. 1. № 1. С. 26—31.

23. Алєксєєва О.Є. Члени наглядової ради акціонерного товариства: особливості взаємовідносин із акціонерним товариством. Форум права. 2012. № 2. С. 23—27.

24. Эффективный совет директоров: пособие для собственников и должностных лиц акционерных обществ. International Finance Corporation World Bank Group. Душанбе, 2012. 150 с. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d773631d-aac9-4c59-99c5-68cbc124d4a6/Effective_Board_of_Directors_Guide.pdf?MOD=AJPERES&CVID=msknl4o (дата звернення: 17.11.2020).

25. Шереметьева Д.А. Взаимоотношения между советом директоров и менеджментом корпорации. Электронный журнал «Nauka-Rastudent.ru». 2015. Апрель. URL: https://nauka-rastudent.ru/16/2589/ (дата звернення: 27.11.2020).

26. Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 2. Москва: Национальный совет по корпоративному управлению, 2009. URL: https://www.hse.ru/data/2016/12/22/1227216019/NSKU_nac_doklad_issue2_09.pdf (дата звернення: 17.11.2020).

27. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.03.2018 у справі № 904/9431/15. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72882359 (дата звернення: 17.11.2020).

28. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі № 317/2777/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458903 (дата звернення: 17.11.2020).

29. Окрема думка Суддів Великої Палати Верховного Суду на постанову від 30.06.2020 у справі № 317/2777/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458898 (дата звернення: 17.11.2020).

Abstract views: 447
PDF Downloads: 341
Published
2021-04-15