COURT’S DEFENSE OF PERSON’S RIGHTS IN A SPHERE OF CITY PLANNING BY PUBLIC ASSOCIATIONS: DEFINITION OF A PROBLEM

Section "Law": Theoretical and practical issues of development of the law system of Ukraine

Abstract

Unauthorized buildings are enough common problem of city planning in Ukraine. There is very popular practice to receive permissive documents after the beginning of building works and before commissioning. Therefore, effectiveness of activity of the Ukrainian State Architectural Building Service is not high. As a result, last decade some citizens and public organizations take part in struggle with city planning violations. Therefore, an investigation of a normative base of an appropriate activity of public organizations and court’s practice in this sphere is an actual task in purpose of an adoption of some legislative decisions. The author had identified position of Supreme Court on duty to application a rule about legal interest of a plaintiff. Only fact of an unauthorized building is not enough for its stopping on claims of not interested persons. The cessation of a town planning violation is possible only in condition of risk for rights and legal interests of plaintiffs (citizens and / or legal entities) or on actions of authorized state organs. The number of decisions of Supreme Court decided in favor of plaintiffs in cases on the claims of citizens and public organizations regarding unauthorized buildings of apartment buildings and other capital objects of town planning is small enough. Actual procedural legislation and normative legal acts which define a status of public organizations don’t provide its right to take legal action for a defense of rights and interests of legal entities and persons, territorial communities, public interests. Nowadays the question of provision public organizations by procedural interest in appropriate categories of disputes in the legislation kept up. Procedural interest of public organizations, its legal interest directly links to the question of court’s defense of public interests, with an institute of actio popularis. Because such organizations have to defend only public, not personal interest in accordance to its statutory object. It is important to understand that an interest for the stopping of illegal building cannot be personalize as an interest of any citizen. Therefore, it is an actual task to develop theoretical ideas about court’s defense of public interest. Nowadays Ukraine accepted the possibility of the defense of public interests only in spheres of consumer’s rights and ecological disputes. The legal public interest in other spheres of public life is not legitimize for the court’s defense. The author has made a conclusion about potential possibility and necessity of legislative recognizing of the right of public organizations to take legal action for the defense of rights of its members in the sphere of unauthorized buildings.


REFERENCES 1. Vplyv vidkrytykh danykh Derzhavnoi arkhitekturno-budivelnoi inspektsii Ukrainy Analitychnyi zvit. Ofis efektyvnoho rehuliuvannia (BRDO), veresen 2020 r. URL: https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/OD-Research-DABI.pdf [in Ukrainian].

 2. 52% novobudov v Kyievi potrapliaiut v katehoriiu ryzykovykh – doslidzhennia. Monitor.Estate. 24.02.2020. URL: https://monitor.estate/blog/2020/02/24/52-novobudov-v-ky-vi-potrapliaiut-v/ [in Ukrainian].

 3. Perelik problemnykh obiektiv zhytlovoho budivnytstva (obiektiv samochynnoho budivnytstva ta dovhobudiv), yaki potrebuiut pryiniattia spetsialnoho Zakonu Ukrainy. Ofitsiinyi portal Kyieva. URL: https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelni_dilianky/komisiya_z_virishennya_probelmnikh_pitan_po_obyektakh_nezavershenogo_budivnitstva/perelik_problemnikh_obyektiv_zhitlovogo_budivnitstva_obyektiv_samochinnogo_budivnitstva_ta_dovgobudiv_yaki_potrebuyut_priynyattya_spetsialgo_zakonu_ukrani/ [in Ukrainian].

 4. Yak vidkryti dani staly rushiiem zmin u sferi budivnytstva. Ekonomichna pravda. 06.10.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/6/665781/ [in Ukrainian].

 5. Itogi ezhegodnogo antikorrupcionnogo issledovanija (26 lipnja 2019 r.). Kak izmenilas' situacija s korrupciej v stroitel'stve za poslednie 2 goda: opros uchastnikov rynka. URE club. URL: https://ureclub.com/ua/news/itogi_ezhegodnogo_antikorruptsionnogo_issledovaniya [in Russian].

 6. Diialnist hromadskykh orhanizatsii v Ukraini u 2018 rotsi. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL: http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2018/1_10_00_02_2018.htm [in Ukrainian].

 7. Riabchenko Yu.Iu. Subiekty tsyvilnoho protsesualnoho prava: monohrafiia. Sumy: vydavnycho-vyrobnyche pidpryiemstvo “Mriia”, 2018. 372 p. [in Ukrainian].

 8. Berestova I.E. Zakhyst publichnykh interesiv uchasnykiv tsyvilnykh vidnosyn: vzaiemozviazok tsyvilnoho sudochynstva i konstytutsiinoho provadzhennia: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.02; 12.00.03. Kyiv: NDI pryv. prava i pidpr-tva im. akad. F.H. Burchaka NAPrN Ukrainy, 2019. 510 p. [in Ukrainian].

 9. Har'kovskaja civilisticheskaja shkola: zashhita sub#ektivnyh grazhdanskih prav i interesov: monografіja. Pod red. I.V. Spasibo-Fateevoj. Har'kov: Pravo, 2017. 672 p. [in Russian].

 10. Kurs tsyvilnoho protsesu: pidruchnyk. Za red. V.V. Komarova. Kh.: Pravo, 2011. 1352 p. [in Ukrainian].

 11. Koroied S.O. Yurydychna (materialno-pravova) zainteresovanist pozyvacha yak peredumova nadannia yomu sudovoho zakhystu tsyvilnykh prav. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. Seriia “Pravo”. 2018. No. 6 (18). P. 60-64 [in Ukrainian].

 12. Riabchenko Yu.Iu. Osoby, yaki berut uchast u spravi: okremi problemy vyznachennia ta zakonodavchoho zakriplennia. Pravo ta derzhavne upravlinnia. 2017. No. 4 (29). Vol. 1. P. 87-91 [in Ukrainian].

 13. Tsyvilnyi protses Ukrainy: pidruch. Red. V.O. Kucher. LvivDUVS, 2016. 768 p. [in Ukrainian].

 14. Koroied S.O. Protsesualne zabezpechennia efektyvnosti tsyvilnoho sudochynstva: monohrafiia. K.: “MP Lesia”, 2013. 508 p. [in Ukrainian].

 15. Hetmantsev M.O. Katehoriia “zakonnyi interes” u tsyvilnomu protsesualnomu pravi. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. 2016. Iss. 15. P. 38-42 [in Ukrainian].

 16. Stepanenko T.V. Sudochynstvo u spravakh za pozovamy pro zakhyst prav ta interesiv nevyznachenoho kola osib: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kharkiv: Khark. nats. un-t vnutr. sprav, 2008. 20 p. [in Ukrainian].

 17. Riabchenko Yu.Iu. Do pytannia roli sudu u vstanovlenni obstavyn u spravakh za pozovamy na zakhyst prav nevyznachenoho kola osib. Pravo i suspilstvo. 2016. No. 1. Ch. 2. P. 49-54 [in Ukrainian].

 18. Farhtdinov Ja.F. Dobrovol'skij A.A., Ivanova S.A. Osnovnye problemy iskovoj formy zashhity prava. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1979. 159 p. [in Russian].

 19. Ivanova S.M. Systema sposobiv zakhystu tsyvilnykh prav ta interesiv za zakonodavstvom Ukrainy. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2006. No. 29. https://doi.org/10.32837/apdp.v0i29.2173 [in Ukrainian].

 20. Chechot D.M. Sub#ektivnoe pravo i formy ego zashhity. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1968. 71 p. [in Russian].

 21. Prytyka Yu.D. Poniattia i dyferentsiatsiia sposobiv zakhystu tsyvilnykh prav ta interesiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Iurydychni nauky. 2004. Iss. 60-62. P. 16-19 [in Ukrainian].

 22. Maikut Kh.V. Do pytannia notarialnoi formy zakhystu tsyvilnykh prav. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2013. Iss. 6-1. Vol. 2. P. 65-68 [in Ukrainian].

 23. Pidlubna T.M. Pravo na zakhyst tsyvilnykh prav ta interesiv: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv: In-t d-vy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2009. 209 p. [in Ukrainian].

 24. Bodnar T.V. Deiaki problemy zakhystu tsyvilnykh prav u dohovirnykh zoboviazanniakh. Universytetski naukovi zapysky. 2007. No. 2. P. 113-117 [in Ukrainian].

 25. Bontlab V.V. Pravo na zvernennia do sudu za zakhystom tsyvilnykh prav ta interesiv: problemy y perspektyvy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. 2015. Iss. 30. Vol. 1. P. 110-113 [in Ukrainian].

 26. Pashuk T.I. Pravo liudyny na efektyvnyi derzhavnyi zakhyst yii prav ta svobod: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Lviv: Lviv. nats. un-t im. I.Franka, 2006. 210 p. [in Ukrainian].

Keywords

unauthorized building, procedural interest, legislative interest, public interests, actio popularis, public organizations

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Вплив відкритих даних Державної архітектурно-будівельної інспекції України Аналітичний звіт. Офіс ефективного регулювання (BRDO), вересень 2020 р. URL: https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/OD-Research-DABI.pdf (дата звернення: 10.10.2021).

2. 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових – дослідження. Monitor.Estate. 24.02.2020. URL: https://monitor.estate/blog/2020/02/24/52-новобудов-в-ки-ві-потрапляють-в/ (дата звернення: 24.09.2021).

3. Перелік проблемних об'єктів житлового будівництва (об'єктів самочинного будівництва та довгобудів), які потребують прийняття спеціального Закону України. Офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelni_dilianky/komisiya_z_virishennya_probelmnikh_pitan_po_obyektakh_nezavershenogo_budivnitstva/perelik_problemnikh_obyektiv_zhitlovogo_budivnitstva_obyektiv_samochinnogo_budivnitstva_ta_dovgobudiv_yaki_potrebuyut_priynyattya_spetsialgo_zakonu_ukrani/ (дата звернення: 16.10.2021).

4. Як відкриті дані стали рушієм змін у сфері будівництва. Економічна правда. 06.10.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/6/665781/ (дата звернення: 16.10.2021).

5. Итоги ежегодного антикоррупционного исследования (26 липня 2019 р.). Как изменилась ситуация с коррупцией в строительстве за последние 2 года: опрос участников рынка. URE club. URL: https://ureclub.com/ua/news/itogi_ezhegodnogo_antikorruptsionnogo_issledovaniya (дата звернення: 18.10.2021).

6. Діяльність громадських організацій в Україні у 2018 році. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/metaopus/2018/1_10_00_02_2018.htm (дата звернення: 18.10.2021).

7. Рябченко Ю.Ю. Суб’єкти цивільного процесуального права: монографія. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2018. 372 с.

8. Берестова І.Е. Захист публічних інтересів учасників цивільних відносин: взаємозв’язок цивільного судочинства і конституційного провадження: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02; 12.00.03. Київ: НДІ прив. права і підпр-тва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 510 с.

9. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монографія. Под ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2017. 672 с.

10. Курс цивільного процесу: підручник. За ред. В.В. Комарова. X.: Право, 2011. 1352 с.

11. Короєд С.О. Юридична (матеріально-правова) заінтересованість позивача як передумова надання йому судового захисту цивільних прав. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія «Право». 2018. № 6 (18). С. 60-64.

12. Рябченко Ю.Ю. Особи, які беруть участь у справі: окремі проблеми визначення та законодавчого закріплення. Право та державне управління. 2017. № 4 (29). Т. 1. С. 87-91.

13. Цивільний процес України: підруч. Ред. В.О. Кучер. ЛьвівДУВС, 2016. 768 с.

14. Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства: монографія. К.: «МП Леся», 2013. 508 с.

15. Гетманцев М.О. Категорія «законний інтерес» у цивільному процесуальному праві. Приватне право і підприємництво. 2016. Вип. 15. С. 38-42.

16. Степаненко Т.В. Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. 20 с.

17. Рябченко Ю.Ю. До питання ролі суду у встановленні обставин у справах за позовами на захист прав невизначеного кола осіб. Право і суспільство. 2016. № 1. Ч. 2. С. 49-54.

18. Фархтдинов Я.Ф. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 159 с.

19. Іванова С.М. Система способів захисту цивільних прав та інтересів за законодавством України. Актуальні проблеми держави і права. 2006. № 29. https://doi.org/10.32837/apdp.v0i29.2173

20. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 71 с.

21. Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2004. Вип. 60-62. С. 16-19.

22. Майкут Х.В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2013. Вип. 6-1. Т. 2. С. 65-68.

23. Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ: Ін-т д-ви і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. 209 с.

24. Боднар Т.В. Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов’язаннях. Університетські наукові записки. 2007. № 2. С. 113-117.

25. Бонтлаб В.В. Право на звернення до суду за захистом цивільних прав та інтересів: проблеми й перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 30. Т. 1. С. 110-113.

26. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2006. 210 с.

Abstract views: 151
PDF Downloads: 104
Published
2021-12-06