RESTRICTIONS OF AN ECONOMIC ACTIVITY IN CREATIVE INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF THE CASE LAW OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Section "Law": Legal Regulation of Economic Relations in Specific Areas and Sectors of the Economy

Abstract

Formation of information society and increasing of the role of information for the different aspects of a social life, decline of an attitudinal influence of religious organizations and religious leaders in some European countries and increasing of the role of religion in other countries are important factors to predict an increasing of conflicts between states and different types of information conductors. So researching of a practice of the European Court of human rights concerning application of an Article 10 of European convention on human rights in a sphere of creative industries is an actual and important task. An author elaborates on Court’s assessing of licensing in a sphere of television and radio broadcasting and some aspects of activity of TV-companies, restrictions in an advertisement sphere. Court finds that countries have a right to state a model of broadcasting on their territories through system of the licensing in this sphere. The licensing can depend on such conditions as nature and objectives of a proposed station, its potential audience at national, regional or local level, the rights and needs of a specific audience and the obligations deriving from international legal instruments. The licensing process must provide sufficient guarantees against arbitrariness, including the proper reasoning by the licensing authority of its decisions denying a broadcasting license. The law must indicate with sufficient clarity the scope of any discretion and the manner of its exercise. EUCHR underlines a special social responsibility of TV-monopolists in broadcasting of an advertisement concerning important social discussion. An approach of EUCHR in assessing of interference with the right to freedom of expression on practice of the creative sector of the economy concerning a balance between this freedom and social interest in ensuring of morality and rights of believers is investigated separately. The author has analyzed most important cases of this type including such as “Sekmadienis Ltd. v. Lithuania” (2018), “Gachechiladze v. Georgia” (2021). The author concluded that a main argument for Court’s decision was a form of a bringing of the information. Using not gross forms of expression of views in commercial practice concerning religious symbols and leaders, addressing them in some humorous, not satirical manner is a permissible form of expression of views.


REFERENCES 1. Blazhivska N.Ie. Teoretyko-metodolohichni ta prykladni zasady zastosuvannia praktyky YeSPL pry zakhysti mainovykh prav: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.03. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. Kyiv, 2020. 498 p. [in Ukrainian].

 2. Violations by Article and by State 1959–2020. 2 p. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_ violation_1959_2020_ENG.pdf

 3. Bohdanova O.V. Riven ta spetsyfika relihiinosti yevropeiskykh suspilstv: chy vse shche maie shansy na spravdzhennia teoriia sekuliaryzatsii? Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. 2014. Iss. 1 (21). P. 31-47 [in Ukrainian].

 4. Kostytskyi V.V. Zakhyst suspilnoi morali yak funktsiia demokratychnoi derzhavy v umovakh formuvannia hlobalnoho hromadianskoho suspilstva. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. 2012. No. 2. P. 170-182 [in Ukrainian].

 5. Yarmol L.V. Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta problemy yurydychnoho zabezpechennia yii realizatsii v Ukraini (zahalnoteoretychne doslidzhennia): dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. Lviv, 2019. 494 p. [in Ukrainian].

 6. Slinko T.M. Svoboda vyrazhennia pohliadiv u rishenniakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta zahalni kryterii yii obmezhennia. Forum prava. 2009. No. 3. P. 580-585. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09ctmkio. pdf [in Ukrainian].

 7. Huivan P.D. Tsyvilizatsiini pidkhody YeSPL do problematyky vilnoho zdiisnennia prava na vyrazhennia osobystykh pohliadiv. Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu “Odeska yurydychna akademiia”. 2020. Iss. 1. P. 28-32. https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.42 [in Ukrainian].

 8. Titko E.V. Pravomirne obmezhennia svobody vyrazhennia pohliadiv: dosvid yevropeiskoho sudu z prav liudyny: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho, 2013. 217 p. [in Ukrainian].

 9. Koruts U.Z. Zmist propahandy ta obmezhennia svobody vyrazhennia pohliadiv u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Pravo i suspilstvo. 2020. No. 1. Ch. 2. P. 179-185. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-2.29 [in Ukrainian].

 10. Sukhorolskyi P. Mizhnarodni standarty zabezpechennia svobody vyrazhennia pohliadiv v umovakh utverdzhennia kontseptsii pozytyvnykh oboviazkiv derzhavy. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. 2015. No. 1. P. 146-155 [in Ukrainian].

 11. Poliakh N.A. Osoblyvosti zastosuvannia v administratyvnomu sudochynstvi pravovykh pozytsii YeSPL z pytan prava na svobodu vyrazhennia pohliadiv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. 2018. Iss. 51. Vol. 2. P. 26-29 [in Ukrainian].

 12. Stashkiv N. Avtorytet pravosuddia VS svoboda vyrazhennia pohliadiv (praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny). Aktualni problemy pravoznavstva. 2018. Iss. 3. P. 45-52 [in Ukrainian].

 13. Manukjan V.I. Mezhdunarodnaja zashhita prav cheloveka: pravo, precedenty, kommentarii. Kiev: Istina, 2010. 480 p. [in Russian].

 14. Makovej M., Chefranova E.A. Evropejskaja konvencija o zashhite prav cheloveka i osnovopolozhnyh svobod. Stat’ja 10. Pravo na svobodu vyrazhenija svoego mnenija. Precedenty i kommentarii. Moskva: Rossijskaja akademija pravosudija, 2001. 165 p. [in Russian].

 15. Ushkarenko Yu.V., Smut A.V., Syniakova K.M. Kreatyvna ekonomika: sutnist poniattia ta znachennia dlia Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. 2018. Iss. 18. P. 67-72 [in Ukrainian].

 16. Mercan B., Goktas D. Components of Innovation Ecosystems: A Cross-Country Study. International Research Journal of Finance and Economic. 2011. Iss. 76. P. 102-112.

 17. Proskurina M.O. Kreatyvni industrii yak seredovyshche ekonomichnoi diialnosti. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. Iss. 8. P. 242-245 [in Ukrainian].

 18. Hezmondalsh D. Kul’turnye industrii. Per. s angl. I. Kushnarevoj, pod red. A. Mihalevoj. Nac. issled. un-t “Vysshaja shkola jekonomiki”. Moskva: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2014. 456 p. [in Russian].

 19. Kozachuk M.O. Svoboda pidpryiemnytskoi diialnosti ta yii obmezhennia v zakonodavstvi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv, 2011. 16 p. [in Ukrainian].

 20. Kolomiiets Ya.L. Pravove rehuliuvannia obmezhen u zdiisnenni vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Nats. yuryd. un-t im. Ya. Mudroho. Kharkiv, 2015. 214 p. [in Ukrainian].

 21. Petrunenko Ya.V. Mistse obmezhen ta limitiv u systemi hospodarsko-pravovykh zasobiv derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky. Pravova derzhava. 2018. No. 30. P. 130-136 [in Ukrainian].

 22. Avdieieva T. Vidpovidnist blokuvannia sotsialnykh merezh yevropeiskym standartam svobody vyrazhennia pohliadiv. Tsentr demokratii ta verkhovenstva prava. 29.11.2021. URL: https://cedem.org.ua/analytics/social-media-blocking/ [in Ukrainian].

 23. Dopovid “Verkhovenstvo prava”, skhvalena Venetsiiskoiu Komisiieiu na 86-mu plenarnomu zasidanni 25-26 bereznia 2011 roku. Pravo Ukrainy. 2011. No. 10. P. 168-184 [in Ukrainian].

 24. Rishennia YeSPL u spravi “Aidohan i kompaniia “Dara Rado Televizon Yaiindzhylyk Anonim Shyrketi” proty Turechchyny” vid 13.02.2018, zaiava No. 12261/06. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item id%22:[%22001-180814%22]} [in Ukrainian].

 25. Rukovodstvo po stat'e 10 Evropejskoj konvencii o zashhite prav cheloveka. Svoboda vyrazhenija mnenija. Evropejskij Sud po pravam cheloveka, 2020. 131 p. URL: https://files.sudrf.ru/2881/information/doc20201112-072844.pdf [in Russian].

 26. Apanasenko K.I. Pro praktyku Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u sferi zakhystu prav subiektiv hospodariuvannia. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2014. No. 3. P. 80-90 [in Ukrainian].

 27. Rishennia YeSPL u spravi “Hlas Nadiezhda EOOD (Glas Nadezhda EOOD) ta Anatolii Elenkov (Anatoliy Elenkov) proty Bolharii” vid 11.10.2007, zaiava No. 14134/02. URL: http://jurblog.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/ UKR-GLAS_NADEZHDA_EOOD_AND_ANATOLIY_ELENKOV_v._BULGARIA.pdf [in Ukrainian].

 28. Rishennia YeSPL u spravi “Meltex LTD and Mesrop Movsesyan proty Virmenii” vid 17.06.2008, zaiava No. 32283/04. URL: http://jurblog.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/UKR-MELTEX_LTD_AND_MESROP_MOVSESYAN_v._ARMENIA.pdf [in Ukrainian].

 29. Reziume u spravi “Centro Europa 7 S.r.l. i Di Stefano proty Italii” (2012 r.). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng [in Ukrainian].

 30. Thematic Factsheet “Freedom of expression”. Department for the execution of judgments of the European court of human rights. April, 2021. URL: https://rm.coe.int/thematic-factsheet-freedom-expression-eng/1680a235d0

 31. Dudash T.I. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: navch.-prakt. posib. Kyiv: Alerta, 2013. 368 p. [in Ukrainian].

 32. Rishennia YeSPL u spravi “Sekmadiienis proty Lytvy” vid 30.01.2018, zaiava No. 69317/14. URL: https://hudoc. echr.coe.int/eng [in Ukrainian].

 33. Ohliad praktyky YeSPL za 2018 rik. 122 p. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_ uploads/supreme/Short_Survey_2018_UKR.pdf [in Ukrainian].

 34. Hrytsai T.O. Suspilna moral yak obiekt pravovoho zakhystu. Sotsiolohiia prava. 2016. No. 3(18). P. 17-21 [in Ukrainian].

 35. Yaremko H. Blanketni dyspozytsii, shcho vidnosiatsia do oznak obiekta zlochynu. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. 2009. No. 4 (5). URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Chaau/2009-4/09ygzooz.pdf [in Ukrainian].

 36. Rishennia YeSPL u spravi “Otto-Preminger-Institut v. Austria” vid 20.09.1994. URL: http://www.echr.ru/documents/ doc/2461425/2461425.htm [in Ukrainian].

 37. Rishennia YeSPL u spravi “Gachechiladze proty Hruzii” vid 22.07.2021, zaiava No. 2591/19. URL: https://hudoc. echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-13369%22]} [in Ukrainian].

 38. Merdok Dzh. Zashhita prava na svobodu mysli, sovesti i religii v ramkah Evropejskoj konvencii o zashhite prav cheloveka. Serija posobij Soveta Evropy. Voronezh: Jelist, 2014. 163 p. [in Russian].

 39. Reshenie ESPCh po delu “Mjuller i drugie protiv Shvejcarii” ot 24.05.1988, identifikacionnyj nomer: ECH- 1988-S-003. URL: https://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Muller_and_Others_v_Switzerland_24_05_1988.pdf [in Russian].

 40. Case of Vereinigung Bildender Künstler v. Austria from 25.01.2007, application No. 68354/01. URL: https://hudoc. echr.coe.int/eng

 41. Rishennia YeSPL u spravi “Unifaun Theatre Productions Limited ta inshi proty Malty” vid 15.08.2018, zaiava No. 37326/13. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-182861%22]} [in Ukrainian].

 42. “Kompanija “Ashett Filipakki press otomobil'” i Djupjui protiv Francii”, “Kompanija “Sos’ete de konseps’on de press je d’jedis’on” i Ponson protiv Francii”. 2009 g. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-194837&filename=CASE%20OF%20SOCIETE%20DE%20CONCEPTION%20DE%20 PRESSE%20ET%20D [in Russian].

 43. Rishennia YeSPL u spravi "Animal Defenders International proty Spoluchenoho Korolivstva" vid 22.04.2013, zaiava № 48876/08. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng [in Ukrainian].

 44. Burtnyk Kh. Laifkhaky vid TsEDEM: yak vyhraty v YeSPL spravu z dostupu do informatsii. Dostup do pravdy. 03.07.2020. URL: https://dostup.pravda.com.ua/digest/publications/laifkhaky-vid-tsedem-iak-vyhraty-v-yespl-spravu-z-dostupu-do-informatsii [in Ukrainian].

 45. Turunen A. Zabuti istorii mist: yak bahatstvo ta kulturnyi rozvytok zdobuvaiutsia tolerantnistiu. Per. z finsk. S. Tsysarevoi. Lviv: Vydavnytstvo Anetty Antonenko, 2018. 280 p. [in Ukrainian].

Keywords

creative industry, restrictions of an economic activity, advertise, morality, rights of believers, licensing, broadcasting, practice of EUCHR

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Блажівська Н.Є. Теоретико-методологічні та прикладні засади застосування практики ЄСПЛ при захисті майнових прав: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Тернопільський національний економічний університет. Київ, 2020. 498 с.

2. Violations by Article and by State 1959–2020. 2 p. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2020_ENG.pdf (дата звернення: 04.01.2022).

3. Богданова О.В. Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2014. Вип. 1 (21). С. 31—47.

4. Костицький В.В. Захист суспільної моралі як функція демократичної держави в умовах формування глобального громадянського суспільства. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. 2012. № 2. С. 170—182.

5. Ярмол Л.В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2019. 494 с.

6. Слінько Т.М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження. Форум права. 2009. № 3. С. 580—585. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09ctmkio.pdf (дата звернення: 05.01.2022).

7. Гуйван П.Д. Цивілізаційні підходи ЄСПЛ до проблематики вільного здійснення права на вираження особистих поглядів. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. Вип. 1. С. 28—32. https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.42

8. Тітко Е.В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід європейського суду з прав людини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ: НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2013. 217 с.

9. Коруц У.З. Зміст пропаганди та обмеження свободи вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини. Право і суспільство. 2020. № 1. Ч. 2. С. 179—185. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-2.29

10. Сухорольський П. Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження поглядів в умовах утвердження концепції позитивних обов’язків держави. Український часопис міжнародного права. 2015. № 1. С. 146—155.

11. Полях Н.А. Особливості застосування в адміністративному судочинстві правових позицій ЄСПЛ з питань права на свободу вираження поглядів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. Вип. 51. Т. 2. С. 26—29.

12. Сташків Н. Авторитет правосуддя VS свобода вираження поглядів (практика Європейського суду з прав людини). Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 3. С. 45—52.

13. Манукян В.И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии. Киев: Истина, 2010. 480 с.

14. Маковей М., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основоположных свобод. Статья 10. Право на свободу выражения своего мнения. Прецеденты и комментарии. Москва: Российская академия правосудия, 2001. 165 с.

15. Ушкаренко Ю.В., Смут А.В., Синякова К.М. Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2018. Вип. 18. С. 67—72.

16. Mercan B., Goktas D. Components of Innovation Ecosystems: A Cross-Country Study. International Research Journal of Finance and Economic. 2011. Iss. 76. P. 102—112.

17. Проскуріна М.О. Креативні індустрії як середовище економічної діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 242—245.

18. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. Пер. с англ. И. Кушнаревой, под ред. А. Михалевой. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 456 с.

19. Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2011. 16 с.

20. Коломієць Я.Л. Правове регулювання обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків, 2015. 214 с.

21. Петруненко Я.В. Місце обмежень та лімітів у системі господарсько-правових засобів державного регулювання економіки. Правова держава. 2018. № 30. С. 130—136.

22. Авдєєва Т. Відповідність блокування соціальних мереж європейським стандартам свободи вираження поглядів. Центр демократії та верховенства права. 29.11.2021. URL: https://cedem.org.ua/analytics/socialmedia-blocking/ (дата звернення: 26.12.2021).

23. Доповідь «Верховенство права», схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25—26 березня 2011 року. Право України. 2011. № 10. С. 168—184.

24. Рішення ЄСПЛ у справі «Айдоган і компанія «Дара Радьо Телевізьон Яйінджилик Анонім Ширкеті» проти Туреччини» від 13.02.2018, заява № 12261/06. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-180814%22]} (дата звернення: 30.12.2021).

25. Руководство по статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека. Свобода выражения мнения. Европейский Суд по правам человека, 2020. 131 с. URL: https://files.sudrf.ru/2881/information/doc20201112-072844.pdf (дата звернення: 30.12.2021).

26. Апанасенко К.І. Про практику Європейського Суду з прав людини у сфері захисту прав суб’єктів господарювання. Вісник господарського судочинства. 2014. № 3. С. 80—90.

27. Рішення ЄСПЛ у справі «Глас Надєжда ЕООД (Glas Nadezhda EOOD) та Анатолій Еленков (Anatoliy Elenkov) проти Болгарії» від 11.10.2007, заява № 14134/02. URL: http://jurblog.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/UKR-GLAS_NADEZHDA_EOOD_AND_ANATOLIY_ELENKOV_v._BULGARIA.pdf (дата звернення: 30.12.2021).

28. Рішення ЄСПЛ у справі «Meltex LTD and Мesrop Мovsesyan проти Вірменії» від 17.06.2008, заява № 32283/04. URL: http://jurblog.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/UKR-MELTEX_LTD_AND_MESROP_MOVSESYAN_v._ARMENIA.pdf (дата звернення: 30.12.2021).

29. Резюме у справі «Centro Europa 7 S.r.l. і Di Stefano проти Італії» (2012). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 30.12.2021).

30. Thematic Factsheet «Freedom of expression». Department for the execution of judgments of the European court of human rights. April, 2021. URL: https://rm.coe.int/thematic-factsheet-freedom-expression-eng/1680a235d0 (дата звернення: 30.12.2021).

31. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч.-практ. посіб. Київ: Алерта, 2013. 368 с.

32. Рішення ЄСПЛ у справі «Секмадієніс проти Литви» від 30.01.2018, заява № 69317/14. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 30.12.2021).

33. Огляд практики ЄСПЛ за 2018 рік. 122 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Short_Survey_2018_UKR.pdf (дата звернення: 30.12.2021).

34. Грицай Т.О. Суспільна мораль як об’єкт правового захисту. Соціологія права. 2016. № 3 (18). С. 17—21.

35. Яремко Г. Бланкетні диспозиції, що відносяться до ознак об’єкта злочину. Часопис Академії адвокатури України. 2009. № 4 (5). URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Chaau/2009-4/09ygzooz.pdf (дата звернення: 30.12.2021).

36. Рішення ЄСПЛ у справі «Оtto-Preminger-Institut v. Austria» від 20.09.1994. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461425/2461425.htm (дата звернення: 30.12.2021).

37. Рішення ЄСПЛ у справі «Gachechiladze проти Грузії» від 22.07.2021, заява № 2591/19. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-13369%22]} (дата звернення: 30.12.2021).

38. Мердок Дж. Защита права на свободу мысли, совести и религии в рамках Европейской конвенции о защите прав человека. Серия пособий Совета Европы. Воронеж: Элист, 2014. 163 с.

39. Решение ЕСПЧ по делу «Мюллер и другие против Швейцарии» от 24.05.1988, идентификационный номер: ECH-1988-S-003. URL: https://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Muller_and_Others_v_Switzerland_24_05_1988.pdf (дата звернення: 30.12.2021).

40. Case of Vereinigung Bildender Künstler v. Austria from 25.01.2007, application № 68354/01. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 30.12.2021).

41. Рішення ЄСПЛ у справі «Unifaun Theatre Productions Limited та інші проти Мальти» від 15.08.2018, заява № 37326/13. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-182861%22]} (дата звернення: 30.12.2021).

42. «Компания «Ашетт Филипакки пресс отомобиль» и Дюпюи против Франции», «Компания «Сосьете де консепсьон де пресс э д’эдисьон» и Понсон против Франции». 2009 г. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-194837&filename=CASE%20OF%20SOCIETE%20DE%20CONCEPTION%20DE%20PRESSE%20ET%20D (дата звернення: 30.12.2021).

43. Рішення ЄСПЛ у справі «Animal Defenders International проти Сполученого Королівства» від 22.04.2013, заява № 48876/08. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 30.12.2021).

44. Буртник Х. Лайфхаки від ЦЕДЕМ: як виграти в ЄСПЛ справу з доступу до інформації. Доступ до правди. 03.07.2020. URL: https://dostup.pravda.com.ua/digest/publications/laifkhaky-vid-tsedem-iak-vyhraty-v-yesplspravu-z-dostupu-do-informatsii (дата звернення: 30.12.2021).

45. Турунен А. Забуті історії міст: як багатство та культурний розвиток здобуваються толерантністю. Пер. з фінськ. С. Цисаревої. Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2018. 280 с.

Abstract views: 64
PDF Downloads: 21
Published
2022-05-10