STIMULATING LEGAL REGIME OF ECONOMIC ACTIVITY WITHIN THE SYSTEM OF ECONOMIC LAW: CONCEPT AND RELATIONSHIP WITH SPECIAL ECONOMIC REGIME

Section "Law": Theory and History of Economic Law and Process

Abstract

Scientific approaches to delineating the stimulating legal regime of economic activity as a key element of the special economic regime within the framework of Economic law are substantiated. A definition of the stimulating legal regime of economic activity is proposed as a system of legal norms aimed at regulating economic relations through the use of a complex of legally stimulating means, which pursue the goal of creating conditions for the implementation of state economic policies along its priority directions in a manner that ensures sustainable development of the state and society. Drawing upon theoretical developments within the field of Economic law, it is proposed to recognize the stimulating legal regime of economic activity as a sub-institute within the institution of the special economic regime, highlighting its structure. It is argued that the subject of the stimulating legal regime of economic activity, as a component of the special economic regime, is characterized by a certain specificity. Approaches prevalent in the economic-legal literature for defining the scope of the special economic regime, namely as parts of the state's territory, individual economic sectors, or types of economic activity, are deemed inappropriate for identifying the subject of the stimulating legal regime of economic activity. Particularly, the position is advocated that the scope of the stimulating legal regime of economic activity should
encompass economic entities. It is argued that in order to achieve the objectives of the special legal regime of economic activity as a whole, and specifically the stimulating legal regime of economic activity, certain legal constructs developed within the corresponding institutions of economic law acquire particular features, which are enshrined in the legislative acts of Ukraine. Within the framework of the stimulating legal regime of economic activity, legal conditions are integrated into the content of economic contracts, which reflect means of state regulatory impact on economic activity (e.g., conditions related to state support) or determine the extent of guarantees of the rights of economic entities against potential changes in legislation, thereby creating regulatory safeguards. Emphasis is placed on the coordinated operation of legal norms constituting the content of the stimulating legal regime of economic activity, achievable through adhering to legal principles during the construction of specific legal constructs.


REFERENCES
1. Ustymenko V.A., Zeldina O.R., Hostieva O.Iu., Hryshko V.V. Terytorii priorytetnoho rozvytku yak instrument vyrishennia sotsialno-ekonomichnykh problem Donetskoi ta Luhanskoi oblastei: monohrafiia. Za zah. red. O.R. Zeldinoi. Kyiv: NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen imeni V.K. Mamutova NAN Ukrainy”, 2021. 104 p. [in Ukrainian].
2. Zeldina O.R. Teoretychni aspekty spetsialnoho rezhymu hospodariuvannia: avtoref. dys. … d-ra. yuryd. nauk: 12.00.04. NAN Ukrainy; Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk, 2007. 40 p. [in Ukrainian].
3. Sieriebriak S.V. Do vyznachennia pravovoi pryrody poniattia spetsialnyi rezhym u sferi hospodariuvannia. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka. 2022. No. 1 (43). P. 80-90 [in Ukrainian].
4. Vakim V.E. Spetsialni rezhymy innovatsiinoi diialnosti: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2020. 219 p. [in Ukrainian].
5. Taran L.V. Spetsyalnыi pravovoi rezhym predprynymatelskoi deiatelnosty v svobodnыkh эkonomycheskykh zonakh Ukraynы (kompleksnoe yssledovanye). Kharkiv: Vydavets SPD FO-P Vapniarchuk N.M., 2004. 256 p. [in Ukrainian].
6. Matvieieva A.V. Spetsialnyi pravovyi rezhym hospodariuvannia: poniattia i vydy. Pravo ta innovatsii. 2018. No. 4 (24). P. 39-44 [in Ukrainian].
7. Atamanova Yu.Ie. Osnovni problemy systemnoho hospodarsko-pravovoho rehuliuvannia vidnosyn v innovatsiinii sferi: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalnа yurydychna akademiia imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2009. 458 p. [in Ukrainian].
8. Slota Yu.H. Hospodarsko-pravove rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v umovakh chlenstva Ukrainy v SOT: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2014. 148 p. [in Ukrainian].
9. Skakun O.F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 p. [in Ukrainian].
10. Kovalskyi V.S., Lysenkov S.L., Kolodii A.M., Tykhomyrov O.D. Teoriia derzhavy i prava. Za red. S.L. Lysenkova. Kyiv: Yurinkom Inter, 2005. 448 p. [in Ukrainian].
11. Petrunenko Ya.V. Stvorennia spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon yak zasib derzhavnoho stymuliuvannia ekonomichnoho rozvytku okremykh terytorii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. 2022. Vyp. 73. Ch. 1. P. 141-146. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.23 [in Ukrainian].
12. Vakariuk L.V. Oznaky pravovoho rezhymu u teorii prava. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pravo”. 2018. No. 50. P. 11-14 [in Ukrainian].
13. Tsili staloho rozvytku: Ukraina: natsionalna dopovid. 2017. OON. Ukraina. URL: https://ukraine.un.org/uk/49413-2017-nacionalna-dopovid-cili-stalogo-rozvitku-ukraina [in Ukrainian].
14. Zeldina O.R. Teoretychni aspekty spetsialnoho rezhymu hospodariuvannia: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. NAN Ukrainy; Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk, 2007. 317 p. [in Ukrainian].
15. Chaikovska V.V. Pravovyi rezhym zovnishnoekonomichnoi diialnosti yak spetsialnyi rezhym hospodariuvannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. 2014. Iss. 24. Vol. 2. P. 151-155 [in Ukrainian].
16. Krupa L.V. Spetsialnyi rezhym pidpryiemnytskoi diialnosti u vilnykh ekonomichnykh zonakh Ukrainy (kompleksne doslidzhennia): avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2000. 20 p. [in Ukrainian].
17. Shvydka T.I., Khaletska K.K. Shliakhy vdoskonalennia zakonodavstva pro spetsialni rezhymy v umovakh voiennoho stanu. Chasopys tsyvilistyky. 2022. No. 45. P. 88-93 [in Ukrainian].
18. Hospodarske pravo: pidruchnyk. Za red. O.P. Podtserkovnoho. 2-he vyd., dop. i pererob. Kharkiv: Odissei, 2011. 640 p. [in Ukrainian].
19. Matvieieva A.V. Pidrozdil 1.5 Problemy pravovoi rehlamentatsii spetsialnykh rezhymiv hospodariuvannia. Pravovi osnovy zdiisnennia hospodarskoi diialnosti v innovatsiinomu suspilstvi: monohrafiia. Za red. A.P. Hetmana, S.V. Hlibka, O.O. Dmytryk, H.V. Anisimovoi. Kharkiv: Pravo, 2018. 364 p. [in Ukrainian].
20. Matvieieva A.V. Zdiisnennia hospodarskoi diialnosti v umovakh dii spetsialnykh rezhymiv hospodariuvannia. Rozvytok pidpryiemnytstva v Ukraini: bezpeka zdiisnennia hospodarskoi diialnosti: zb. nauk. pr. za pidsumkamy kruhloho stolu (14 hrud. 2018, m. Kharkiv). Kharkiv: Pravo, 2018. P. 142-146 [in Ukrainian].
21. Yehorova O.O. Rol derzhavnoi dopomohy v ramkakh spetsialnykh pravovykh rezhymiv ekonomichnoi diialnosti v Ukraini. Stratehichni priorytety: nauk.-analit. zb. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, 2009. No. 1. P. 189-196 [in Ukrainian].
22. Derzhavna dopomoha subiektam hospodariuvannia: posibnyk dlia suddiv. 2021. 40 p. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/620/3c0/0c9/6203c00c947ec265372141.pdf [in Ukrainian].
23. Lillemiae O.E. Hospodarsko-pravove zabezpechennia derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04. NAN Ukrainy; Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Kyiv, 2016. 201 p. [in Ukrainian].
24. Quigley C., Anthony M. Collins. EC State Aid Law and Policy. Portland, OR: Hart Publishing, 2011. 408 p.
25. On the part of the scheme adapting the national tax system to the specific characteristics of the Autonomous Region of the Azores which concerns reductions in the rates of income and corporation tax: Commission Decision 2003/442/EC of 11 December 2002. OJ. 2003. L 150. P. 52.
26. Pastushok H.I. Komunitarne pravo Yevropeiskoho Soiuzu: filosofsko-pravovyi vymir: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav MVS Ukrainy. Kyiv, 2013. 223 p. [in Ukrainian].
27. Shemshuchenko Yu.S. Yevropeiske pravo. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia, 1999. T. 2: D-I. 744 p. [in Ukrainian].
28. Yevropeiska intehratsiia Ukrainy: politychno-pravovi problemy: monohrafiia. Za red. V.P. Horbatenka. Kyiv: Yurydychna dumka, 2005. 330 p. [in Ukrainian].
29. Baklan O.V. Evoliutsiia pravosubiektnosti yevropeiskoho soiuzu shchodo sfery ekonomiky ta pidpryiemnytstvaderzhav-chleniv YeS: spriamuvannia ta pryntsypy. Pravova informatyka. 2014. No. 2 (42). P. 106-112 [in Ukrainian].
30. Commission Analytical report on Ukraine's alignment with the EU acquis. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-analytical-report-ukraines-alignment-eu-acquis_en
31. Communication from the Commission on the application of the European Union State aid rules to compensation granted for the provision of services of general economic interest. 11.1.2012, 2012/C8/02. Офіційний вебсайт Eur-lex. Access to European Union Law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012XC0111%2802%29
32. Malolitneva V.K. Hospodarsko-pravovyi instytut publichnykh zakupivel: monohrafiia. Kyiv: DU “Instytut ekonomikopravovykh doslidzhen imeni V.K. Mamutova Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy”, 2020. 412 p. [in Ukrainian].
33. Siiushov D.Iu. Podatkove stymuliuvannia pidpryiemnytstva pry nadanni derzhavnoi dopomohy: hospodarsko-pravovyi aspekt: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia”. Odesa, 2021. 252 p. [in Ukrainian].
34. Judgment of the Court (First Chamber) of 15 January 2002. Gerald Weidacher (as administrator of the insolvent company Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) v Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Case C-179/00. Official Website The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47008&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4700299
35. Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 July 2004. Willy Gerekens and Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola v État du grand-duché de Luxembourg. Case C-459/02. Official Website The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49422&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4700659
36. Judgment of the Court of 20 March 1997. Land Rheinland-Pfalz v Alcan Deutschland GmbH. State aid. Case C-24/95. Official Website The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100242&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4703367
37. Ustymenko V.A. Polityko-pravovi determinanty povoiennoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2023. No. 5. P. 64-71. https://doi.org/10.15407/visn2023.05.064 [in Ukrainian].
38. Maksymov S.I. Pravova realnist yak predmet filosofskoho osmyslennia: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.12. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2002. 40 p. [in Ukrainian].
39. Kudriavtseva V.V. Kodyfikatsiia investytsiinoho zakonodavstva Ukrainy: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2010. 228 p. [in Ukrainian].
40. Vinnyk O.M. Investytsiine pravo: navch. posibnyk. Kyiv: Yurydychna dumka, 2005. 568 p. [in Ukrainian].
41. Vakim V. Special'nye rezhimy innovacionnoj dejatel'nosti: ponjatie i funkcii. Lega si viata. 2018. No. 1/2 (313). P. 21-25 [in Russian].
42. Vasylenko M.D. Kontseptualni zasady hospodarsko-pravovoho rezhymu tekhnoparkiv i tekhnopolisiv: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia”. Odesa, 2013. 457 p. [in Ukrainian].
43. Bobkova A.H. Shchodo pravovoho rezhymu ekolohichnoho pidpryiemnytstva u konteksti dohovoru pro asotsiatsiiu Ukrainy z YeS. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/132412575.pdf [in Ukrainian].
44. Zahalna teoriia derzhavy i prava: Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv. Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. NAPrN Ukrainy M.V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. NAPrN Ukrainy O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2009. 584 p. [in Ukrainian].
45. Poiedynok V.V. Teoretychni problemy rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v Ukraini (hospodarsko-pravovyi aspekt): dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2013. 475 p. [in Ukrainian].
46. Fedorchuk D.Je. Rezhim prjamogo inostrannogo investirovanija (sravnitel'no-pravovoe issledovanie): diss. ... kand. jurid. nauk: 12.00.04. NAN Ukrainy; Institut jekonomiko-pravovyh issledovanij. Doneck, 2003. 229 p. [in Russian].
47. Poiedynok V. Systema pravovykh rezhymiv inozemnoho investuvannia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. 2011. No. 88. P. 36-40 [in Ukrainian].
48. Smorodynskyi V. Pravova vyznachenist. Filosofiia prava i zahalna teoriia prava. 2020. No. 2. P. 185-201. https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242858 [in Ukrainian].
49. Belianevych O.A. Teoretychni problemy hospodarskoho dohovirnoho prava: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2006. 569 p. [in Ukrainian].
50. Milash V.S. Komertsiinyi dohovir u hospodarskomu pravi: teoretychni problemy stanovlennia ta rozvytku: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2008. 430 p. [in Ukrainian].
51. Hozjajstvennoe pravo: Uchebnik. Pod red. Mamutova V.K. Kyiv: Jurinkom Inter, 2002. 912 p. [in Russian].
52. Shcherbyna V.S. Do pytannia shchodo pryntsypiv hospodarskoho prava. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2014. No. 1. P. 85-92 [in Ukrainian].

Keywords

special economic regime, stimulating legal regime of economic activity, Economic law, institution, sub-institute, principles of law, state economic policy, international legal (supranational) regulation, EU law

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Устименко В.А., Зельдіна О.Р., Гостєва О.Ю., Гришко В.В. Території пріоритетного розвитку як інструмент вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей: монографія. За заг. ред. О.Р. Зельдіної. Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 104 с.

2. Зельдіна О.Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.04. НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2007. 40 с.

3. Сєрєбряк С.В. До визначення правової природи поняття «спеціальний режим» у сфері господарювання. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2022. № 1 (43). С. 80—90.

4. Вакім В.Е. Спеціальні режими інноваційної діяльності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. 219 с.

5. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). Харків: Видавець СПД ФО-П Вапнярчук Н.М., 2004. 256 с.

6. Матвєєва А.В. Спеціальний правовий режим господарювання: поняття і види. Право та інновації. 2018. № 4 (24). С. 39—44.

7. Атаманова Ю.Є. Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Харків, 2009. 458 с.

8. Сльота Ю.Г. Господарсько-правове регулювання інвестиційної діяльності в умовах членства України в СОТ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2014. 148 с.

9. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

10. Ковальський В.С., Лисенков С.Л., Колодій А.М., Тихомиров О.Д. Теорія держави і права. За ред. С.Л. Лисенкова. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 448 с.

11. Петруненко Я.В. Створення спеціальних (вільних) економічних зон як засіб державного стимулювання економічного розвитку окремих територій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2022. Вип. 73. Ч. 1. С. 141—146. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.23

12. Вакарюк Л.В. Ознаки правового режиму у теорії права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 50. С. 11—14.

13. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь. 2017. ООН. Україна. URL: https://ukraine.un.org/uk/49413-2017-nacionalna-dopovid-cili-stalogo-rozvitku-ukraina (дата звернення 02.08.2023).

14. Зельдіна О.Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2007. 317 с.

15. Чайковська В.В. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності як спеціальний режим господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Вип. 24. Том 2. С. 151—155.

16. Крупа Л.В. Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження). автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2000. 20 с.

17. Швидка Т.І., Халецька К.К. Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальні режими в умовах воєнного стану. Часопис цивілістики. 2022. № 45. С. 88—93.

18. Господарське право: підручник. За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб. Харків: Одіссей, 2011. 640 с.

19. Матвєєва А.В. Підрозділ 1.5 Проблеми правової регламентації спеціальних режимів господарювання. Правові основи здійснення господарської діяльності в інноваційному суспільстві: монографія. За ред. А.П. Гетьмана, С.В. Глібка, О.О. Дмитрик, Г.В. Анісімової. Харків: Право, 2018. 364 с.

20. Матвєєва А.В. Здійснення господарської діяльності в умовах дії спеціальних режимів господарювання. Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності: зб. наук. пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018, м. Харків). Харків: Право, 2018. С. 142—146.

21. Єгорова О.О. Роль державної допомоги в рамках спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. зб. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2009. № 1. С. 189—196.

22. Державна допомога суб’єктам господарювання: посібник для суддів. 2021. 40 с. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/620/3c0/0c9/6203c00c947ec265372141.pdf (дата звернення: 20.07.2023).

23. Ліллемяе О.Е. Господарсько-правове забезпечення державної допомоги суб’єктам господарювання: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Київ, 2016. 201 с.

24. Quigley C., Anthony M. Collins. EC State Aid Law and Policy. Portland, OR: Hart Publishing, 2011. 408 p.

25. On the part of the scheme adapting the national tax system to the specific characteristics of the Autonomous Region of the Azores which concerns reductions in the rates of income and corporation tax: Commission Decision 2003/442/EC of 11 December 2002. OJ. 2003. L 150. P. 52.

26. Пастушок Г.І. Комунітарне право Європейського Союзу: філософсько-правовий вимір: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України. Київ, 2013. 223 с.

27. Шемшученко Ю.С. Європейське право. Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ: Українська енциклопедія, 1999. Т. 2: Д—Й. 744 с.

28. Європейська інтеграція України: політично-правові проблеми: монографія. За ред. В.П. Горбатенка. Київ: Юридична думка, 2005. 330 с.

29. Баклан О.В. Еволюція правосуб’єктності європейського союзу щодо сфери економіки та підприємництва держав-членів ЄС: спрямування та принципи. Правова інформатика. 2014. № 2 (42). С. 106—112.

30. Commission Analytical report on Ukraine’s alignment with the EU acquis. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-analytical-report-ukraines-alignment-eu-acquis_en (дата звернення: 20.07.2023).

31. Communication from the Commission on the application of the European Union State aid rules to compensation granted for the provision of services of general economic interest. 11.1.2012, 2012/C8/02. Офіційний вебсайт Eur-lex. Access to European Union Law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012XC0111%2802%29 (дата звернення: 20.07.2023).

32. Малолітнева В.К. Господарсько-правовий інститут публічних закупівель: монографія. Київ: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 2020. 412 с.

33. Сіюшов Д.Ю. Податкове стимулювання підприємництва при наданні державної допомоги: господарсько-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. 252 с.

34. Judgment of the Court (First Chamber) of 15 January 2002. Gerald Weidacher (as administrator of the insolvent company Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) v Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Case C-179/00. Official Website The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47008&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4700299 (дата звернення: 20.07.2023).

35. Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 July 2004. Willy Gerekens and Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola v État du grand-duché de Luxembourg. Case C-459/02. Official Website The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49422&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4700659 (дата звернення: 20.07.2023).

36. Judgment of the Court of 20 March 1997. Land Rheinland-Pfalz v Alcan Deutschland GmbH. State aid. Case C-24/95. Official Website The Court of Justice of the European Union. URL: https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100242&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4703367 (дата звернення: 20.07.2023).

37. Устименко В.А. Політико-правові детермінанти повоєнного розвитку економіки України. Вісник Національної академії наук України. 2023. № 5. С. 64—71. https://doi.org/10.15407/visn2023.05.064

38. Максимов С.І. Правова реальність як предмет філософського осмислення: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.12. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002. 40 с.

39. Кудрявцева В.В. Кодифікація інвестиційного законодавства України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 228 с.

40. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник. Київ: Юридична думка, 2005. 568 с.

41. Ваким В. Специальные режимы инновационной деятельности: понятие и функции. Lega si viata. 2018.
№. 1/2 (313). С. 21—25.

42. Василенко М.Д. Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2013. 457 с.

43. Бобкова А.Г. Щодо правового режиму екологічного підприємництва у контексті договору про асоціацію України з ЄС. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/132412575.pdf (дата звернення: 20.07.2023).

44. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

45. Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2013. 475 с.

46. Федорчук Д.Э. Режим прямого иностранного инвестирования (сравнительно-правовое исследование): дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. Донецк, 2003. 229 с.

47. Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2011. № 88. С. 36—40.

48. Смородинський В. Правова визначеність. Філософія права і загальна теорія права. 2020. № 2. С. 185—201. https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242858

49. Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2006. 569 с.

50. Мілаш В.С. Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 430 с.

51. Хозяйственное право: Учебник. Под ред. Мамутова В.К. Київ: Юринком Интер, 2002. 912 с.

52. Щербина В.С. До питання щодо принципів господарського права. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 85—92.

Abstract views: 128
PDF Downloads: 91
Published
2023-09-26