METHOD OF EXECUTION OF SCIENTIFIC RESEARCH WORK ON THEME "ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT OF ENERGY SECURITY OF UKRAINE"

Methodology of research on the topic of research

 • O.O. Ashurkov Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Kyiv

Abstract

The research methodology outlines the content of research projects planned for the topic "Economic and legal support of Ukraine's energy security." The urgency of the research is substantiated, the main goals and tasks are formulated, methods and information base of scientific development are disclosed. The content of works, the order of their carrying out in accordance with the envisaged stages are characterized. The composition of the performers, the terms of implementation and the form of generalization of the main results of the study are presented.


REFERENCES 1. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.

 2. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. № 964-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 39. St. 351.

 3. Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy : Ukaz Prezydenta vid 12.02.2007 r. № 105/2007. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2007. № 11. St. 389.

 4. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 9 hrudnia 2005 r. "Pro stan enerhetychnoi bezpeky Ukrainy ta osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi yii zabezpechennia" : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27.12.2005 r. № 1863/2005. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2005. № 52. St. 3266.

 5. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 28.04.2014 r. "Pro stan zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky u zviazku z sytuatsiieiu shchodo postachannia pryrodnoho hazu v Ukrainu" : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 01.05.2014 r. № 448/2014. Uriadovyi kurier. 2014. № 81.

 6. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 r. № 1277. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html

 7. Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18, №19—20, № 21—22. St. 144.

 8. Pro elektroenerhetyku : Zakon Ukrainy vid 16.10.1997 r. № 575/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998. № 1. St. 1.

 9. Pro vykorystannia yadernoi enerhii ta radiatsiinu bezpeku: Zakon Ukrainy vid 08.02.1995 r. № 39/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. № 12. St. 81.

 10. Pro naftu i haz : Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 r. № 2665-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 50. St. 262.

 11. Pro zasady funktsionuvannia rynku pryrodnoho hazu : Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2467-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2010. № 48. St. 566.

 12. Pro truboprovidnyi transport : Zakon Ukrainy vid 15.05.1996 r. № 192/96-VR  Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 29. St. 139.

 13. Pro alternatyvni dzherela enerhii : Zakon Ukrainy vid 20.02.2003 r. № 555-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 24. St. 155.

 14. Kodeks Ukrainy pro nadra : Zakon Ukrainy vid 27.07.1994 r. № 132/94-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 36. St. 340.

 15. Hirnychyi zakon Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 06.10.1999 r. № 1127-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 50. St. 433.

 16. Pro enerhozberezhennia : Zakon Ukrainy vid 01.07.1994 r. № 74/94-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 30. St. 283.

 17. Pro zemli enerhetyky ta pravovyi rezhym spetsialnykh zon enerhetychnykh obiektiv : Zakon Ukrainy vid 09.07.2010 r. № 2480-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2011. № 1. St. 1.

 18. Pro osoblyvosti orendy chy kontsesii obiektiv palyvno-enerhetychnoho kompleksu, shcho perebuvaiut u derzhavnii vlasnosti : Zakon Ukrainy vid 08.07.2011 r. № 3687-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2012. № 18. St. 157.

 19. Pro zakhody, spriamovani na zabezpechennia staloho funktsionuvannia pidpryiemstv palyvno-enerhetychnoho kompleksu : Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 r. № 2711-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. № 33. St. 430.

 20. Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23.03.2000 r. № 1602-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. № 25. St. 195.

 21. Zakliuchnyi dokument Haazkoi konferentsii z Yevropeiskoi enerhetychnoi khartii vid 17.12.1991 r. Informatsiinyi biuleten NKRE. 2004. № 11, 12.

 22. Tekst Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Uriadovyi portal. Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy. URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id= 246581344&cat_id=223223535

 23. Pro provedennia uzghodzhenoi polityky v haluzi tranzytu pryrodnoho hazu : Uhoda vid 03.11.1995 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2012. № 57. St. 2305.

 24. Ershov M.V. Jekonomicheskij suverenitet Rossii v global'noj jekonomike. M. : Jekonomika, 2005. 280 s.

 25. Senchagov V.K. Jekonomicheskaja bezopasnost': geopolitika, globalizacija, samosohranenie i razvitie (kniga chetvertaja). Institut jekonomiki RAN. M. : Finstatinform, 2002. 128 s.

 26. Jekonomicheskaja bezopasnost' ucheb. posobie dlja stud. vuzov, obuchajushhihsja po special'nostjam jekonomiki i upravlenija. Pod red. V.A. Bogomolova. 2-e izd., pererab. i dop. M. : JuNITI-DANA, 2009. 295 s.

 27. Segalov V. Jekonomicheskaja bezopasnost'. M. : Jekonomika, 1998. 621 s.

 28. Vozzhenikov A.V. Nacional'naja bezopasnost': teorija, praktika, strategija. M. : Modul', 2000. 240 s.

 29. Obshhaja teorija nacional'noj bezopasnosti. Pod red. A. Prohozheva. M. : RAGS, 2002. 320 s.

 30. Mykytenko V.V. Na chomu bazuietsia enerhetychna bezpeka derzhavy. Visnyk NAN Ukrainy. 2005. № 3. S. 41—47.

 31. Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo. Za red. V.M. Heitsia. Kh. : Inzhek, 2006. 240 s.

 32. Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Za zah. red. Sukhorukova A.I. Natsionalnyi instytut problem mizhnarodnoi bezpeky pry RNBO Ukrainy. K. : Stylos, 2009. 685 s.

 33. Predborskyi V.A. Ekonomichna bezpeka derzhavy. K. : Kondor, 2005. 391 s.

 34. Natsionalnyi suverenitet Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: Natsionalna dopovid. K. : Parlamentske vyd-vo, 2011. 112 s.

 35. Ekonomichnyi suverenitet derzhavy ta napriamy yoho pravovoho zabezpechennia : monohrafiia. Za red. O.O. Ashurkova. NAN Ukrainy. In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk : Yuho-Vostok, 2012. 406 s.

 36. Batchenko L.V., Ashurkov O.O., Tkachenko O.H. Metodyka systemnoi diahnostyky vplyvu stanu zovnishnoi torhivli na zminu rivnia ekonomichnoho suverenitetu Ukrainy. NAN Ukrainy. In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk : Yuho-Vostok, 2012. 77 s.

 37. Ashurkov O.O. Deiaki napriamy vplyvu intehratsiinykh protsesiv na ekonomichnyi suverenitet derzhavy // Jekonomyko-pravovye yssledovanyia v XXI veke: pravovoe obespechenye jekonomycheskoho suverenyteta Ukrayny v uslovyiakh uhlublenyia mezhdunarodnoi yntehratsyy : materyaly Shestoi mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi ynternet-konferentsyy (g. Donetsk, 21—30 sentiabria 2010 g.). Nauch. red. V.K. Mamutov. NAN Ukrainy. In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk : Noulidzh, 2012. S. 69—78.

 38. Illarionov O.Yu. Stan i perspektyvy pravovoho rehuliuvannia zovnishnotorhovelnykh vidnosyn u vuhilnii haluzi Ukrainy : naukova dopovid. NAN Ukrainy, In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk : Yuho-Vostok, 2011. 33 s.

Keywords

energy security, economic and legal support, energy industry

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV (станом на 27.03.2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

3. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента від 12.02.2007 р. № 105/2007 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 11. — Ст. 389.

4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 р. «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» : Указ Президента України від 27.12.2005 р. № 1863/2005 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3266.

5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2014 р. «Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну» : Указ Президента України від 01.05.2014 р. № 448/2014 // Урядовий кур’єр. — 2014. — № 81.

6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ ME131588.html

7. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV (станом на 10.04.2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, №19—20, № 21—22. — Ст. 144.

8. Про електроенергетику : Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР (станом на 15.04.2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 1. — Ст. 1.

9. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР (станом на 17.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 12. — Ст. 81.

10. Про нафту і газ : Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-III (станом на 04.07.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 50. — Ст. 262.

11. Про засади функціонування ринку природного газу : Закон України від 08.07.2010 р. № 2467-VI (станом на 10.04.2014 р.) // Відомості Верховної Ради. — 2010. — № 48. — Ст. 566.

12. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15.05.1996 р. № 192/96-ВР (станом на 02.10.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 29. — Ст. 139.

13. Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20.02.2003 р. № 555-IV (станом на 09.04.2014 р.) Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 155.

14. Кодекс України про надра : Закон України від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР (станом на 09.04.2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 36. — Ст. 340.

15. Гірничий закон України : Закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV (станом на 09.04.2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 50. — Ст. 433.

16. Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР (станом на 16.10.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 30. — Ст. 283.

17. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів : Закон України від 09.07.2010 р. № 2480-VI (станом на 16.10.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 1. — Ст. 1.

18. Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності : Закон України від 08.07.2011 р. № 3687-VI (станом на 16.10.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 18. — Ст. 157.

19. Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу : Закон України від 23.06.2005 р. № 2711-IV (станом на 15.05.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 33. — Ст. 430.

20. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-III (станом на 16.10.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 25. — Ст. 195.

21. Заключний документ Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії від 17.12.1991 р. // Інформаційний бюлетень НКРЕ. — 2004. — № 11, 12.

22. Текст Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344 &cat_id=223223535

23. Про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу : Угода від 03.11.1995 р. // Офіційний вісник України. — 2012. — № 57. — Ст. 2305.

24. Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике / М.В. Ершов. — М. : Экономика, 2005. — 280 с.

25. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие (книга четвертая) / В.К. Сенчагов; Институт экономики РАН. — М. : Финстатинформ, 2002. — 128 с.

26. Экономическая безопасность учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / [В.А. Богомолов и др.]; под ред. В.А. Богомолова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 295 с.

27. Сегалов В. Экономическая безопасность / В. Сегалов. — М. : Экономика, 1998. — 621 с.

28. Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория, практика, стратегия / А.В. Возжеников. — М. : Модуль, 2000. — 240 с.

29. Общая теория национальной безопасности / под ред. А. Прохожева. — М. : РАГС, 2002. — 320 с.

30. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави / В.В. Микитенко // Вісник НАН України. — 2005. — № 3. — С. 41—47.

31. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. В.М. Гейця. — X. : Інжек, 2006. — 240 с.

32. Система економічної безпеки держави / за заг. ред. Сухорукова А.І. ; Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. — К. : Стилос, 2009. — 685 с.

33. Предборський В.А. Економічна безпека держави / В.А. Предборський. — К. : Кондор, 2005. — 391 с.

34. Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. — К. : Парламентське вид-во, 2011. — 112 с. [Cеред авторського колективу — співвиконавці наукової роботи, що пропонується: О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов].

35. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Юго-Восток, 2012. — 406 с.

36. Методика системної діагностики впливу стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України / Л.В. Батченко, О.О. Ашурков, О.Г. Ткаченко ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Юго-Восток, 2012. — 77 с.

37. Ашурков О.О. Деякі напрями впливу інтеграційних процесів на економічний суверенітет держави // Экономико-правовые исследования в ХХI веке: правовое обеспечение экономического суверенитета Украины в условиях углубления международной интеграции : материалы Шестой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 21—30 сентября 2010 г.) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Ноулідж, 2012. — С. 69—78.

38. Ілларіонов О.Ю. Стан і перспективи правового регулювання зовнішньоторговельних відносин у вугільній галузі України : наукова доповідь / О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Юго-Восток, 2011. — 33 с.

Abstract views: 102
PDF Downloads: 71
Published
2015-06-26