ON SELECTED ASPECTS OF TAX CONTROL

Series "Law": Problems of development of the legislation of Ukraine

 • E.V. Titova Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Kyiv

Abstract

The article considers the problems of the qualification by the tax authorities of the contracts` nullity, contrary to the in terests of the state and society. Studied jurisprudence on this issue. Proposals to improve the existing legislation in this area.


REFERENCES 1. Lytvynchuk I.V., Burkivska N.M. Podatkovyi kontrol: napriamy udoskonalennia. Visnyk ZhDTU. 2009. № 2.  URL: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/

 2. Shevchuk O.A. Podatkovyi kontrol: sutnisno-zmistovni kharakterystyky. Jekonomyka y upravlenye. 2011. № 4. S. 90—96.

 3. Zabolotnikova V.S., Solomatina O.V. Podatkovyi kontrol yak nevidiemnyi instrument derzhavnoi podatkovoi sluzhby. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2010 № 3 (7). S. 128—133.

 4. Yeharmina V.D. Podatkovyi kontrol: teoretychni zasady i praktyka zastosuvannia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. 2011. № 1. S. 166—176.

 5. Maryniv N.A. Podatkova perevirka yak orhanizatsii no-pravova forma realizatsii podatkovoho kontroliu: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07. Kharkiv, 2007. 21 s.

 6. Onyshchenko V.A. Podatkovyi kontrol ta napriamy pidvyshchennia yoho efektyvnosti: dys. ... kand. ekon. nauk: 08.04.01. Naukovo-doslidnyi finansovyi in-t pry Ministerstvi finansiv Ukrainy. K., 2004. 285 s.

 7. Tynovskyi D.V. Pravovi ta orhanizatsiini zasady zdiisnennia vyiznykh podatkovykh perevirok: avtoref. dys. ... yuryd. nauk : spets. 12.00.07. DNDI MVS Ukrainy. K., 2012. 20 s.

 8. Cherednichenko A.P. Podatkovyi kontrol v umovakh transformatsiinoi ekonomiky Ukrainy 2005 roku: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: spets. 08.04.01. Odes. derzh. ekon. un-t. O., 2005. 18 s.

 9. Khotenets P.V., Aiupova R.M. Pro neobkhidnist pidvyshchennia roli hospodarskykh sudiv u zakhysti prav ta zakonnykh interesiv ukrainskoho pidpryiemnytstva. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2013. №1. S. 92—97.

 10. Shchodo norm Prymirnoho poriadku vzaiemodii orhaniv Derzhavnoi podatkovoi sluzhby pry opratsiuvanni rozshyfrovok podatkovykh zoboviazan ta podatkovoho kredytu v rozrizi kontrahentiv, zatverdzhenoho Nakazom Derzhavnoi podatkovoi administratsii Ukrainy vid 18.04.2008 r. № 266, stosovno vyznannia pravochyniv nediisnymy: Lyst DPS Ukrainy vid 22.09.2008 r. № 9071/6/16-1116. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9580.html

 11. Pro poriadok vyznannia pravochyniv nediisnymy: Lyst Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 30.10.2008 r. № 1022-0-1-08-19. Biznes-Bukhhalteriia-Pravo. Podatky. Konsultatsii. 2008. № 47. S. 42.

 12. Shchodo pidtverdzhennia danykh podatkovoho obliku: Lyst Vyshchoho administratyvnoho sudu vid 01.11.2011 r. № 1936/11/13-11. Balans. 2011. № 102. S. 7.

 13. Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 14.11.2012 r. № K/9991/50772/12. URL: http://document.ua/pro-viznannja-nechinnim-ta-skasuvannja-podatkovogo-povidomle-doc122304.html

 14. Ukhvala Mykolaivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 30.05.2013 r. № 814/2277/13-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31514722

 15. Postanova Odeskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 12.03.2013 r. u spravi № 1570/4740/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/30135844

 16. Postanova Mykolaivskoho okruzhnoho admini stratyvnoho sudu vid 11.02.2013 r. u spravi № 2a-4868/12/1470. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30913318

 17. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 09.04.2012 r. K-14662/08-S. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24087954

 18. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 11.09. 2014 r. K/800/30593/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40664580

 19. Leshchenok F. Pravomirnist vstanovlennia nikchemnosti pravochynu aktamy podatkovoi perevirky. Yuryst i Zakon. 2014. № 24. URL: http://kandp.com.ua/ua/articles/pravomernost_ustanovleniya_nichtozhnosti_sdelki_aktami_nalogovoj_proverki.html

 20. Koval K. Pravomirnist vstanovlennia nikchemnosti pravochynu aktamy podatkovoi perevirky. Yuryst i Zakon. 2014. № 24. URL: http://cetra.com.ua/files/podatkova_nikchema_1_2012_soshenko.PDF

 21. Nediisni pravochyny ta yikh podatkovi naslidky. Bukhhalteriia. 2012. № 37. S. 51—55.

 22. Shchodo prava orhaniv DPS Ukrainy vstanovliuvaty fakt nediisnosti/nikchemnosti pravochyniv: Lyst Ministerstva dokhodiv i zboriv vid 27.05.2013 r. № 3642/6/99-99-19-04-01-15. URL: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3894-3642.html

 23. Lymskaia deklaratsyia rukovodiashchykh pryntsypov kontrolia (Pryniata IX Konhressom Mezhdunarodnoi orhanyzatsyy vysshykh kontrolnykh orhanov (YNTOSAY) v 1977 r.) ot 01.01.1977 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/604_001

Keywords

contracts, fees, supervision, invalidity, worthless contracts, inspections, taxpayers, taxes, public interest

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Литвинчук І.В. Податковий контроль: напрями удосконалення [Електронний ресурс] / І.В. Литвинчук, Н.М. Бурківська // Вісник ЖДТУ. — 2009. — № 2. — Режим доступу : http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/

2. Шевчук О.А. Податковий контроль: сутнісно-змістовні характеристики / О.А. Шевчук // Экономика и управление. — 2011. — № 4. — С. 90—96.

3. Заболотнікова В.С. Податковий контроль як невід’ємний інструмент державної податкової служби / В.С. Заболотнікова, О.В. Соломатіна // Вісник Запорізького національного університету. — 2010 — № 3 (7). — С. 128—133.

4. Єгарміна В.Д. Податковий контроль: теоретичні засади і практика застосування / В.Д. Єгарміна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2011. — № 1. — С. 166—176.

5. Маринів Н.А. Податкова перевірка як організацій но-правова форма реалізації податкового контролю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.А. Маринів. — Харків, 2007. — 21 с.

6. Онищенко В.А. Податковий контроль та напрями підвищення його ефективності: дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Віктор Анатолійович Онищенко; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2004. — 285 с.

7. Тиновський Д.В. Правові та організаційні засади здійснення виїзних податкових перевірок: автореф. дис. ... юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фі нансове право; інформаційне право» / Д.В. Тинов ський; ДНДІ МВС України. — К., 2012. — 20 с.

8. Чередніченко А.П. Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України 2005 року: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / А.П. Чередніченко; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2005. — 18 с.

9. Хотенець П.В. Про необхідність підвищення ролі господарських судів у захисті прав та законних інтересів українського підприємництва / П.В. Хотенець, Р.М. Аюпова // Вісник господарського судочинства. — 2013. — №1. — С. 92—97.

10. Щодо норм Примірного порядку взаємодії органів Державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 18.04.2008 р. № 266, стосовно визнання правочинів недійсними: Лист ДПС України від 22.09.2008 р. № 9071/6/16-1116 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9580.html

11. Про порядок визнання правочинів недійсними: Лист Міністерства юстиції України від 30.10.2008 р. № 1022-0-1-08-19 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. — 2008. — № 47. — С. 42.

12. Щодо підтвердження даних податкового обліку: Лист Вищого адміністративного суду від 01.11.2011 р. № 1936/11/13-11 // Баланс. — 2011. — № 102. — С. 7.

13. Постанова Вищого адміністративного суду України від 14.11.2012 р. № К/9991/50772/12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://document.ua/pro-viznannja-nechinnim-ta-skasuvannja-podatkovogo-povidomle-doc122304.html

14. Ухвала Миколаївського окружного адміністративного суду від 30.05.2013 р. № 814/2277/13-а [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31514722

15. Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 12.03.2013 р. у справі № 1570/4740/2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/30135844

16. Постанова Миколаївського окружного адміні стративного суду від 11.02.2013 р. у справі № 2а-4868/12/1470 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30913318

17. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 09.04.2012 р. К-14662/08-С [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24087954

18. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11.09. 2014 р. К/800/30593/14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40664580

19. Лещенок Ф. Правомірність встановлення нікчемності правочину актами податкової перевірки // Юрист і Закон. — 2014. — № 24 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kandp.com.ua/ua/articles/pravomernost_ustanovleniya_nichtozhnosti_sdelki_aktami_nalogovoj_proverki.html

20. Коваль К. Правомірність встановлення нікчемності правочину актами податкової перевірки / К. Коваль // Юрист і Закон. — 2014. — № 24 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cetra.com.ua/files/podatkova_nikchema_1_2012_soshenko.PDF

21. Недійсні правочини та їх податкові наслідки // Бухгалтерія. — 2012. — № 37. — С. 51—55.

22. Щодо права органів ДПС України встановлювати факт недійсності/нікчемності правочинів: Лист Міністерства доходів і зборів від 27.05.2013 р. № 3642/6/99-99-19-04-01-15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3894-3642.html

23. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.) от 01.01.1977 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/604_001

Abstract views: 200
PDF Downloads: 220
Published
2015-06-26