ON THE PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF PUBLIC PROPERTY IN UKRAINE

Problems of Ukraine’s Legislation Development

Abstract

The paper gives a general characteristics of the public property right (property of the Ukrainian people, state property, communal property) and covers the most urgent problems of its legal protection connected with its alienation in the process of privatization (on the example of cultural heritage privatization), as well as identifies the main features of judicial protection of the right to public property.


REFERENCES: 1. Osoblyvosti zakhystu tsyvilnykh subiektyvnykh prav : monohrafiia / za zah. red. akademikiv NAPrN Ukrainy O.D. Krupchana ta V.V. Lutsia. — K. : NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. — 400 s.

 2. Holovinov O.M. Derzhavnyi sektor suchasnoi ekonomiky: pytannia teorii : avtoref. dys. … d-ra ekon. nauk : spets. 08.00.01 “Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky” / O.M. Holovinov. — Donetsk, 2009. — 27 c.

 3. Chyrkyn V.E. Sovremennoe hosudarstvo / V.E. Chyrkyn. — M. : Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 2001. — 416 s.

 4. Selivanov V. Metodolohichni problemy zaprovadzhennia konstytutsiinykh pryntsypiv “verkhovenstva prava” i “verkhovenstva zakonu” / V. Selivanov // Pravo Ukrainy. — 1997. — № 6. — S. 8–18.

 5. Mamutov V.K. Pravovoe obespechenie jekonomicheskogo suvereniteta v uslovijah mezhdunarodnoj integracii / V.K. Mamutov // Razdel k dokladu po issledovatel'skomu proektu “Nacional'nyj suverenitet Ukrainy v uslovijah globalizacii”. — Doneck : IJePI NAN Ukrainy, 2011. — 105 c.

 6. Konstytutsiini zasady ekonomichnoi systemy Ukrainy : monohrafiia / V.A. Ustymenko, R.A. Dzhabrailov, V.M. Kampo ta in. ; za red. V.A. Ustymenka ; NAN Ukrainy, In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. — Donetsk : Yuho-Vostok, 2011. — 219 c.

 7. Mazaev V.D. Publichnaja sobstvennost' v Rossii: konstitucionnye osnovy / V.D. Mazaev. — M. : OAO “Izdatel's'kij dom “Gorodec”, 2004. — 384 c.

 8. Ustimenko V.A. Nekotorye aspekty konstitucionno-pravovogo regulirovanija otnoshenija publichnoj sobstvennosti [Jelektronnyj resurs] / V.A. Ustimenko. — Rezhim dostupa : http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=470&ID=493

 9. Hrudnytska S.N. Hospodarska pravosubiektnist derzhavnykh pidpryiemstv : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : spets. 12.00.04 “Hospodarske pravo; hospodarsko-protsesualne pravo” / S.N. Hrudnytska. — Donetsk, 2012. — 34 s.

 10. Jakovlev A.A. Mіzhnarodno-pravove spіvrobіtnictvo u zahistі prava vlasnostі v sistemі Radi Єvropi : avtoref. dis. … kand. jurid. nauk : spec. 12.00.11 “Mіzhnarodne pravo” / A.A. Jakovlev. — H., 2009. — 20 c.

 11. Dzera I.O. Tsyvilno-pravovi zasoby zakhystu prava vlasnosti v Ukraini : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.03 “Tsyvilne pravo ta tsyvilnyi protses; simeine pravo; mizhnarodne pryvatne pravo” / I.O. Dzera. — K., 2001. — 20 c.

 12. Pravo sobstvennosti: aktual'nye problemy / otv. red. V.N. Litovkin, E.A. Suhanov, V.V. Chubarov ; In-t zakonod. i sravnit. pravovedenija. — M. : Statut, 2008. — 731 c.

 13. Pilkevych V.L. Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia upravlinnia derzhavnym mainom v Ukraini : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo” / V.L. Pilkevych. — K., 2006. — 18 c.

 14. Tysianchyn V.M. Pravovi formy zdiisnennia ekonomichnoi funktsii derzhavy: teoretychni i praktychni aspekty : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 “Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen” / V.M. Tysianchyn. — Lviv, 2011. — 16 c.

 15. Frolov Yu.M. Ekonomichni prava ta svoboda liudyny i hromadianyna v Ukraini : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 “Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo” / Yu.M. Frolov. — Odessa, 2005. — 20 c.

Keywords

public property, state and communal property, privatization, protection of cultural heritage

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Особливості захисту цивільних суб’єктивних прав : монографія / за заг. ред. академіків НАПрН України О.Д. Крупчана та В.В. Луця. — К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. — 400 с.

2. Головінов О.М. Державний сектор сучасної економіки: питання теорії : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / О.М. Головінов. — Донецьк, 2009. — 27 c.

3. Чиркин В.Е. Современное государство / В.Е. Чиркин. — М. : Международные отношения, 2001. — 416 с.

4. Селiванов В. Методологiчнi проблеми запровадження конституцiйних принципiв “верховенства права” i “верховенства закону” / В. Селiванов // Право України. — 1997. — № 6. — С. 8–18.

5. Мамутов В.К. Правовое обеспечение экономического суверенитета в условиях международной интеграции / В.К. Мамутов // Раздел к докладу по исследовательскому проекту “Национальный суверенитет Украины в условиях глобализации”. — Донецк : ИЭПИ НАН Украины, 2011. — 105 c.

6. Конституційні засади економічної системи України : монографія / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов, В.М. Кампо та ін. ; за ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Юго-Восток, 2011. — 219 c.

7. Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы / В.Д. Мазаев. — М. : ОАО “Издательський дом “Городец”, 2004. — 384 c.

8. Устименко В.А. Некоторые аспекты конституционно-правового регулирования отношения публичной собственности [Электронный ресурс] / В.А. Устименко. — Режим доступа : http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=470&ID=493

9. Грудницька С.Н. Господарська правосуб’єктність державних підприємств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право" / С.Н. Грудницька. — Донецьк, 2012. — 34 с.

10. Яковлев А.А. Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / А.А. Яковлев. — Х., 2009. — 20 c.

11. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / І.О. Дзера. — К., 2001. — 20 c.

12. Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров ; Ин-т законод. и сравнит. правоведения. — М. : Статут, 2008. — 731 c.

13. Пількевич В. Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В.Л. Пількевич. — К., 2006. — 18 c.

14. Тисянчин В.М. Правові форми здійснення економічної функції держави: теоретичні і практичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / В.М. Тисянчин. — Львів, 2011. — 16 c.

15. Фролов Ю.М. Економічні права та свобода людини і громадянина в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Ю.М. Фролов. — Одесса, 2005. — 20 c.

Abstract views: 289
PDF Downloads: 80
Published
2013-04-22