LIMITING THE INFLUENCE OF THE ENFORCEMENT BODIES ON BUSINESS AS PART OF THE TAX POLICY

Problems of Ukraine’s Legislation Development

 • H.D. Bolotova Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The system of measures on limiting undue or illegal influence of the state bodies on the activity of economic entities is considered within the implementation of the state supervision (control). The proposals are made how to implement the measures of such restriction and increase of the responsibility for illegal interference in the economic activity.


REFERENCES: 1. Podatkova polityka derzhavy, yii napriamy [Elektronnyi resurs] : ofitsiinyi portal Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. — Rezhym dostupu : http://sts.gov.ua/?showHidden=1&art_id=98713&cat_id=98051&ctime=1202823726546

 2. Vikhrov O.P. Orhanizatsiino-hospodarski zoboviazannia z kontroliu (nahliadu) za hospodarskoiu diialnistiu / O.P. Vikhrov // Visnyk Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy. — 2011. — № 1. — S. 77–82.

 3. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti” shchodo vstanovlennia obmezhen u diialnosti kontroliuiuchykh orhaniv : Poiasniuvalna zapyska do proektu zakonu vid 22.08.2012 r. № 11101 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44176

 4. V orhanakh vykonavchoi vlady maie zalyshytysia odyn kontroliuiuchyi orhan — sohodni nabuv chynnosti vidpovidnyi zakon [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://chp.com.ua/allnews/item/9542-v-organah-vikonavchoi-vladi-maiezalishitis-odin-kontrolyuyuchij-organ-sogodni

 5. Skorochennia orhaniv kontroliu biznesu prodovzhytsia [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.fru.net.ua/ckorochennya-organivkontrolyu-biznesu-prodovzhitsya

 6. Raikov B. Zmenshennia tysku pravookhoronnykh i kontroliuiuchykh orhaniv na biznes — odna z osnovnykh zadach i dlia vlady, i dlia samoho biznesu [Elektronnyi resurs] / B. Raikov. — Rezhym dostupu : http://www.fru.net.ua/boris-rajkov-zmenshennya-tisku-pravooxoronnix-i-kontrolyuyuchix-organiv-na-biznes-%E2%80%93-odna-z-osnovnix-zadach-i-dlya-vladi-idlya-samogo-biznesu

 7. Federatsiia robotodavtsiv Ukrainy stvoriuie reiestr derzhorhaniv, yaki mozhut pereviriaty pidpryiemstva [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.fru.net.ua/federaciya-robotodavcivukraini-stvoryuye-reyestr-derzhorganiv-yaki-mozhutpereviryati-pidpriyemstva/

 8. Holovna zadacha sohodennia — zmenshennia tysku na biznes, orhany mistsevoho samovriaduvannia i hromadski orhanizatsii [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://lugansk-ditb.gov.ua/lastnews/news-51

 9. Pro osoblyvosti zdiisnennia derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti shchodo fizychnykh osib — pidpryiemtsiv ta yurydychnykh osib, yaki zastosovuiut sproshchenu systemu opodatkuvannia ta zvitnosti : Zakon Ukrainy vid 23.02.2012 r. № 4448-VI // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2012. — № 24. — St. 904.

 10. Shchodo funktsii Derzhavnoi inspektsii Ukrainy z bezpeky na nazemnomu transporti : Lyst Derzhavnoi inspektsii Ukrainy z bezpeky na nazemnomu transporti vid 05.09.2012 r. № 3349 // Bukhhalter. — 2012. — № 40. — S. 9.

 11. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti : Zakon Ukrainy vid 05.04.2007 r. № 877-V // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2007. — № 44. — St. 1771.

 12. Shcherbyna V.S. Derzhavnyi nahliad (kontrol) u sferi hospodariuvannia: udoskonalennia pravovoho rehuliuvannia / V.S. Shcherbyna // Yuryst Ukrainy. — 2011. — № 2. — S. 30–33.

 13. Helych Yu. Mekhanizm zakhystu prav ta interesiv subiektiv hospodariuvannia pid chas kontrolno-nahliadovoi diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy / Yu. Helych // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. — 2012. — № 5. — S. 65–69.

 14. Zmenshennia tysku pravookhoronnykh i kontroliuiuchykh orhaniv na biznes — pershocherhova zadacha [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.kontakt-mk.org.ua/?p=1550

 15. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti” shchodo obmezhennia vtruchannia u diialnist subiektiv hospodariuvannia : Proekt zakonu vid 16.10.2012 r. № 11351 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44688

 16. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti” (shchodo vporiadkuvannia perevirok subiektiv hospodariuvannia) : Proekt Zakonu vid 14.05.2012 r. № 10462 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43361

 17. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti” shchodo vstanovlennia obmezhen u diialnosti kontroliuiuchykh orhaniv : Proekt zakonu vid 22.08.2012 r. № 11101 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44176

 18. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy z pytan zdiisnennia derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti : Proekt zakonu vid 20.09.2012 r. № 11240 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44449

 19. Natsionalna antykoruptsiina stratehiia : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.10.2011 r. № 1001/2011 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2011. — № 83. — St. 3020.

 20. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti” : Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2399-VI // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. — 2010. — № 57. — St. 1936.

Keywords

state supervision (control), state body, economic entity, checks, responsibility of the state (state bodies)

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Податкова політика держави, її напрями [Електронний ресурс] : офіційний портал Державної податкової служби України. — Режим доступу : http://sts.gov.ua/?showHidden=1&art_id=98713&cat_id=98051&ctime=1202823726546

2. Віхров О.П. Організаційно-господарські зобов’язання з контролю (нагляду) за господарською діяльністю / О.П. Віхров // Вісник Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — 2011. — № 1. — С. 77–82.

3. Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо встановлення обмежень у діяльності контролюючих органів : Пояснювальна записка до проекту закону від 22.08.2012 р. № 11101 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44176

4. В органах виконавчої влади має залишитися один контролюючий орган — сьогодні набув чинності відповідний закон [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://chp.com.ua/allnews/item/9542-v-organah-vikonavchoi-vladi-maiezalishitis-odin-kontrolyuyuchij-organ-sogodni

5. Скорочення органів контролю бізнесу продовжиться [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fru.net.ua/ckorochennya-organivkontrolyu-biznesu-prodovzhitsya

6. Райков Б. Зменшення тиску правоохоронних і контролюючих органів на бізнес — одна з основних задач і для влади, і для самого бізнесу [Електронний ресурс] / Б. Райков. — Режим доступу : http://www.fru.net.ua/boris-rajkov-zmenshennya-tisku-pravooxoronnix-i-kontrolyuyuchix-organiv-na-biznes-%E2%80%93-odna-z-osnovnix-zadach-i-dlya-vladi-idlya-samogo-biznesu

7. Федерація роботодавців України створює реєстр держорганів, які можуть перевіряти підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fru.net.ua/federaciya-robotodavcivukraini-stvoryuye-reyestr-derzhorganiv-yaki-mozhutpereviryati-pidpriyemstva/

8. Головна задача сьогодення — зменшення тиску на бізнес, органи місцевого самоврядування і громадські організації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lugansk-ditb.gov.ua/lastnews/news-51

9. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування та звітності : Закон України від 23.02.2012 р. № 4448-VI // Офіційний вісник України. — 2012. — № 24. — Ст. 904.

10. Щодо функцій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті : Лист Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті від 05.09.2012 р. № 3349 // Бухгалтер. — 2012. — № 40. — С. 9.

11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V // Офіційний вісник України. — 2007. — № 44. — Ст. 1771.

12. Щербина В.С. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання / В.С. Щербина // Юрист України. — 2011. — № 2. — С. 30–33.

13. Гелич Ю. Механізм захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання під час контрольно-наглядової діяльності органів державної влади України / Ю. Гелич // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 5. — С. 65–69.

14. Зменшення тиску правоохоронних і контролюючих органів на бізнес — першочергова задача [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kontakt-mk.org.ua/?p=1550

15. Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання : Проект закону від 16.10.2012 р. № 11351 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44688

16. Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (щодо впорядкування перевірок суб’єктів господарювання) : Проект Закону від 14.05.2012 р. № 10462 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43361

17. Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо встановлення обмежень у діяльності контролюючих органів : Проект закону від 22.08.2012 р. № 11101 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44176

18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Проект закону від 20.09.2012 р. № 11240 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44449

19. Національна антикорупційна стратегія : Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 83. — Ст. 3020.

20. Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” : Закон України від 01.07.2010 р. № 2399-VI // Офіційний вісник України. — 2010. — № 57. — Ст. 1936.

Abstract views: 225
PDF Downloads: 160
Published
2013-04-22