PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM IN THE CONTEXT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Labour Economics, Social Economy and Policy

 • M.I. Khromov Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The paper examines the present system of professional training in the context of defining its role in the process of human capital formation and development. A comprehensive and system analysis of the effective changes in the organization of professional training was made including the introduction of paid education and greater independence of educational establishments. To provide the effective development and competitiveness of the national economy, the main directions for reforming the system of professional training and managing the interactions between labor markets and educational activities were evaluated.


REFERENCES: 1. Hrishnova O.A. Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i professiinoi pidhotovky / O.A. Hrishnova. — K. : T-vo “Znannia”, TOO, 2001. — 254 s.

 2. Kratt O.A. Sehmentatsiia rynku posluh vyshchoi osvity: vykorystannia systemnoho pidkhodu : monohrafiia / O.A. Kratt, M.H. Slokva. — Donetsk : TOV “Iuho-Vostok, Ltd”, 2005. — 362 s.

 3. Petiukh V.M. Rynok pratsi ta zainiatist / V.M. Petiukh. — K. : Znannia-Pres, 2003. — 287 s.

 4. Shaulska L.V. Formuvannia trudovoho potentsialu v systemi osvity: stan ta perspektyvy / L.V. Shaulska // Problemы razvytyia vneshneэkonomycheskykh sviazei y pryvlechenyia ynostrannыkh ynvestytsyi: rehyonalnыi aspekt : sb. nauch. tr. — Donetsk : DonNU, 2007. — S. 788–794.

 5. Zakon Ukrainy “Pro profesiino-tekhnichnu osvitu” // Zakonodavstvo Ukrainy pro osvitu / Verkhovna Rada Ukrainy : ofits. vyd. — K. : Parlamentske vydavnytstvo, 2007. — 200 s.

 6. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” // Zakonodavstvo Ukrainy pro osvitu / Verkhovna Rada Ukrainy : ofits. vyd. — K. : Parlamentske vydavnytstvo, 2007. — 200 s.

 7. Shevchuk V. Rynok pratsi yak instrument rehuliuvannia osvitnoi haluzi u sferi pidhotovky vysokokvalifikovanoi robochoi syly / V. Shevchuk // Ukraina: aspekty pratsi. — 2010. — № 2. — S. 20–25.

 8. Ekonomichna teoriia: politekonomiia / za red. V.D. Bazylevych. — K. : Znannia-Pres, 2003. — 378 s.

 9. Voinalovych I. A. Osvitnii komponent konkurentospromozhnosti robochoi syly yak innovatsiinyi chynnyk yii pidvyshchennia / I. A. Voinalovych // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. — 2009. — № 5. — T. 2. — S. 26–32.

 10. Timashkova O.A. Dosvid vnutrishnofirmovoho navchannia yak faktora rozvytku konkurentospromozhnosti robochoi syly u krainakh z rozvynenoiu ekonomikoiu / O.A. Timashkova // Problemy razvitija vneshnejekonomicheskih svjazej i privlechenija inostrannyh investicij: regional'nyj aspekt : sb. nauch. tr. — Doneck : DonNU, 2010. — S. 640–644.

 11. Utiuzh I. H. Osvitnii potentsial osobystosti : monohrafiia / I. H. Utiuzh. — Zaporizhzhia : TOV “KSK-Alians”, 2007. — 360 s.

 12. Vplyv ekonomichnoho rozvytku krainy na formuvannia systemy profesiinoho navchannia bezrobitnykh / V.H. Fedorenko, L.M. Kapchenko, Ye.V. Bondarenko ta in. // Ekonomika ta derzhava. — 2010. — № 3. — S. 4–7.

 13. Soldatova I.V. Rozvytok profesiino-tekhnichnoi osvity v konteksti kadrovoho zabezpechennia ekonomiky rehionu : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.00.07 / I.V. Soldatova. — Donetsk : DonNU, 2009. — 21 s.

 14. Kuznetsova N. Osvita, nauka i vyrobnytstvo yak kliuchovi komponenty mekhanizmu formuvannia liudskykh resursiv innovatsiinoho typu / N. Kuznetsova // Ukraina: aspekty pratsi. — 2009. — № 4. — S. 39–42.

 15. Kinakh A.K. Stan i perspektyvy profesiinoho rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy / A.K. Kinakh // Profesiino-tekhnichna osvita. — 2005. — № 3. — S. 2–7.

 16. Kryvous V. Yevropeiskyi osvitnii prostir ta innovatsiinyi rozvytok Ukrainy / V. Kryvous // Nauka moloda. — 2005. — № 3. — S. 25–31.

 17. Stan zareiestrovanoho rynku pratsi u Donetskii oblasti [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.dcz.gov.ua

 18. Danylyshyn B. Osvita, nauka i vyrobnytstvo u konteksti Bolonskoi deklaratsii / B. Danylyshyn, V. Kutsenko // Visnyk NAN Ukrainy. — 2007. — № 3. — S. 14–22.

 19. Melnychuk D. Osvitnia struktura naselennia: shliakhy optymizatsii v konteksti zberezhennia ta rozvytku liudskoho kapitalu Ukrainy / D. Melnychuk // Ukraina: aspekty pratsi. — 2009. — № 8. — S. 21–26.

 20. Lukinov I. Ekonomichni transformatsii (naprykintsi XX storichchia) / I. Lukinov. — K. : NAN Ukrainy, In-t ekonomiky, 1997. — 395 s.

 21. Drahunova T. Osoblyvosti suchasnoho formuvannia i rozvytku naukovoho potentsialu Ukrainy v rehionalnomu vymiri / T. Drahunova, I. Maidanyk // Ukraina: aspekty pratsi. — 2007. — № 6. — S. 35–40.

 22. Pavliuk K. V. Vydatky biudzhetiv na rozvytok liudskoho kapitalu yak chynnyk ekonomichnoho zrostannia / K. V. Pavliuk // Finansy Ukrainy. — 2006. — № 9. — S. 30–43.

Keywords

professional training, labor potential, labor market, criteria for estimation, human capital

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Грiшнова О.А. Людський капiтал: формування в системi освiти i профессiйної пiдготовки / О.А. Грішнова. — К. : Т-во “Знання”, ТОО, 2001. — 254 с.

2. Кратт О.А. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу : монографія / О.А. Кратт, М.Г. Слоква. — Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. — 362 с.

3. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість / В.М. Петюх. — К. : Знання-Прес, 2003. — 287 с.

4. Шаульська Л.В. Формування трудового потенціалу в системі освіти: стан та перспективи / Л.В. Шаульська // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. — Донецк : ДонНУ, 2007. — С. 788–794.

5. Закон України “Про професійно-технічну освіту” // Законодавство України про освіту / Верховна Рада України : офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 200 с.

6. Закон України “Про вищу освіту” // Законодавство України про освіту / Верховна Рада України : офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 200 с.

7. Шевчук В. Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили / В. Шевчук // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 2. — С. 20–25.

8. Економічна теорія: політекономія / за ред. В.Д. Базилевич. — К. : Знання-Прес, 2003. — 378 с.

9. Войналович І. А. Освітній компонент конкурентоспроможності робочої сили як інноваційний чинник її підвищення / І. А. Войналович // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 5. — Т. 2. — С. 26–32.

10. Тімашкова О.А. Досвід внутрішньофірмового навчання як фактора розвитку конкурентоспроможності робочої сили у країнах з розвиненою економікою / О.А. Тімашкова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. — Донецк : ДонНУ, 2010. — С. 640–644.

11. Утюж І. Г. Освітній потенціал особистості : монографія / І. Г. Утюж. — Запоріжжя : ТОВ “КСК-Альянс”, 2007. — 360 с.

12. Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко та ін. // Економіка та держава. — 2010. — № 3. — С. 4–7.

13. Солдатова І.В. Розвиток професійно-технічної освіти в контексті кадрового забезпечення економіки регіону : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / І.В. Солдатова. — Донецьк : ДонНУ, 2009. — 21 с.

14. Кузнецова Н. Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу / Н. Кузнецова // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 4. — С. 39–42.

15. Кінах А.К. Стан і перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України / А.К. Кінах // Професійно-технічна освіта. — 2005. — № 3. — С. 2–7.

16. Кривоус В. Європейський освітній простір та інноваційний розвиток України / В. Кривоус // Наука молода. — 2005. — № 3. — С. 25–31.

17. Стан зареєстрованого ринку праці у Донецькій області [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua

18. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті Болонської декларації / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. — 2007. — № 3. — С. 14–22.

19. Мельничук Д. Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України / Д. Мельничук // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 8. — С. 21–26.

20. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя) / І. Лукінов. — К. : НАН України, Ін-т економіки, 1997. — 395 с.

21. Драгунова Т. Особливості сучасного формування і розвитку наукового потенціалу України в регіональному вимірі / Т. Драгунова, І. Майданик // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 6. — С. 35–40.

22. Павлюк К. В. Видатки бюджетів на розвиток людського капіталу як чинник економічного зростання / К. В. Павлюк // Фінанси України. — 2006. — № 9. — С. 30–43.

Abstract views: 200
PDF Downloads: 144
Published
2013-04-22