FORMING A MULTI-LEVEL SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING THE DEVELOPMENT OF REGIONS (CONCEPTION AND RESEARCH TECHNIQUE)

Methods of Studying Scientific Research Subject

 • V.N. Vasylenko Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

-


REFERENCES: 1. Sizov V.S. Formy prjamogo, kosvennogo i smeshannogo strategicheskogo upravlenija v mnogourovnevom vosproizvodstvennom processe / V.S. Sizov // Filosofija hozjajstva. — 2011. — № 5. — S. 184–193.

 2. Sizov V.S. Mehanizm strategicheskogo upravlenija vosproizvodstvennym processom / V.S. Sizov // Filosofija hozjajstva. — 2005. — № 4–5. — S. 195–203.

 3. Suharev O. Strategija formirovanija konkurentosposobnogo tipa vosproizvodstva (kachestvo jekonomicheskogo rosta). O neobhodimosti makrojekonomicheskoj strategii konkurentosposobnosti / O. Suharev // Investicii v Rossii. — 2004. — № 10. — S. 28–33.

 4. Kushlin V. Strategija razvitija i ee celi / V. Kushlin // Jekonomist. — 2006. — № 1. — S. 3–9.

 5. Brykin A.V. Organizacija strategicheskogo razvitija jekonomiki na osnove forsajta / A.V. Brykin, V.A. Shumaev // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. — 2009. — № 2. — S. 9–14.

 6. Glushhenko K.P. Regional'nye programmy: smena paradigm / K.P. Glushhenko // Region: jekonomika i sociologija. — 1995. — № 3. — S. 3–20.

 7. Vasilenko I. Novye podhody k razrabotke gosudarstvennyh programm: rekomendacii jekspertov OON / I. Vasilenko // Problemy teorii i praktiki upravlenija. — 2003. — № 6. — S. 31–36.

 8. Suspicyn S.A. Regional'noe programmirovanie i territorial'nye razlichija: vozmozhnosti i ogranichenija / S.A. Suspicyn // Region: jekonomika i sociologija. — 2001. — № 3. — S. 3–20.

 9. Toskunina V.Je. Programmno-celevoj podhod k upravleniju social'no-jekonomicheskimi processami v regione / V.Je. Toskunina // Region: jekonomika i sociologija. — 2004. — № 2. — S. 23–30.

 10. Jakushkina T. Formirovanie programmy social'no-jekonomicheskogo razvitija regiona / T. Jakushkina // Problemy teorii i praktiki upravlenija. — 2011. — № 4. — S. 66–74.

 11. Larina N.I. Sistema dokumentov po koordinacii regional'nogo razvitija / N.I. Larina // Region: jekonomika i sociologija. — 2005. — № 1. — S. 15–31.

 12. Granberg A. Strategija territorial'nogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossii: ot idei k realizacii / A. Granberg // Voprosy jekonomiki. — 2001. — № 9. — S. 15–27.

 13. Ihnatenko O. Systemnyi pidkhid do formuvannia rehionalnykh ta mistsevykh prohram / O. Ihnatenko, I. Pilunskyi // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. — 2005. — № 1. — S. 395–403.

 14. Mitrofanova I.V. Programmno-celevoe upravlenie social'no-jekonomicheskim razvitiem regiona / I.V. Mitrofanova // Regionologija. — 2005. — № 1. — S. 67–76.

 15. Kozlovskaja O.V. Regional'noe strategicheskoe planirovanie. Opyt Tomskoj oblasti / O.V. Kozlovskaja // JeKO. — 2006. — № 3. — S. 43–52.

 16. Popovich A. Formirovanie i realizacija strategii razvitija promyshlennosti regiona / A. Popovich // Problemy teorii i praktiki upravlenija. — 2006. — № 4. — S. 53–59.

 17. Lapygin D.Ju. Razrabotka plana strategicheskogo razvitija regiona / D.Ju. Lapygin // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. — 2006. — № 2. — S. 85–100.

 18. Seliverstov V.E. Formirovanie mnogourovnevoj sistemy strategicheskogo planirovanija: metodologija, instrumentarij, instituty (na primere Sibiri) / V.E. Seliverstov // Region: jekonomika i sociologija. — 2009. — № 2. — S. 207–218.

 19. Shvecov A. Sootnoshenie centralizacii i decentralizacii v gosudarstvennoj regional'noj politike: o slozhivshejsja situacii, neobhodimosti ee izmenenija / A. Shvecov // Rossijskij jekonomicheskij zhurnal. — 2006. — № 5–6. — S. 14–35.

 20. Nikolaev I. Strategii i programmy razvitija regionov (sravnitel'nyj analiz) / I. Nikolaev, O. Tochilkina // Obshhestvo i jekonomika. — 2006. — № 7–8. — S. 269–287.

 21. Kuznecova E. Strategicheskaja koncepcija ustojchivogo razvitija jekonomiki / E. Kuznecova // Problemy teorii i praktiki upravlenija. — 2007. — № 6. — S. 35–43.

 22. Zhilkin S.F. Koncepcija kak bazovyj instrument sistemy strategicheskogo planirovanija kompleksnogo razvitija goroda / S.F. Zhilkin, E.L. Zhitkova // Regionologija. — 2007. — № 1. — S. 42–52.

 23. Verbytskyi I.S. Kontseptualni zasady stratehichnoho planuvannia sotsialno-ekono michnoho rozvytku rehionu / I.S. Verbytskyi // Aktualni problemy ekonomiky. — 2007. — № 8 (74). — S. 157–165.

 24. Kochurova L.I. Koncepcija rynochnogo planirovanija / L.I. Kochurova // Filosofija hozjajstva. — 2011. — № 5. — S. 194–198.

 25. Dobrynin N. Neizbezhnost' sistemnoj rekonstrukcii rossijskogo federalizma / N. Dobrynin // Federalizm. — 2006. — № 2. — S. 89–104.

 26. Batievskaja V.B. Prioritetnye proekty i programmno-celevoj podhod / V.B. Batievskaja // JeKO. — 2007. — № 7. — S. 43–55.

 27. Tatarkin A. Strategija sbalansirovannogo planirovanija regional'nogo razvitija / A. Tatarkin, O. Kozlova // Obshhestvo i jekonomika. — 2008. — № 5. — S. 88–100.

 28. Maracha V. Regional'noe strategicheskoe planirovanie: osnovnye podhody i uslovija realizacii / V. Maracha // Problemy teorii i praktiki upravlenija. — 2008. — № 11. — S. 35–41.

 29. Bogatyrev V. Ob aktual'nosti programmno-celevogo planirovanija / V. Bogatyrev // Jekonomist. — 2010. — № 2. — S. 3–9.

 30. Tolstogzov O.V. Programmno-celevoj podhod v upravlenii razvitie regional'noj jekonomiki / O.V. Tolstogzov // Jekonomika i upravlenie. — 2009. — № 1/4 spec. vyp. — S. 35–38.

 31. Garnov A. Sistema nacional'nogo planirovanija dolzhna sovershenstvovat'sja vo vremeni i po kachestvu / A. Garnov, V. Pozdnjakov, N. Proskurjakov // Vestnik Instituta jekonomiki RAN. — 2012. — № 1. — S. 124–128.

 32. Minichkina V. P. Indikativnoe planirovanie kak mehanizm vyravnivanija razlichij v urovnjah social'no-jekonomicheskogo razvitija regionov / V P. Minichkina, S.S. Artem'eva // Regionologija. — 2011. — № 2. — S. 32–42.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Сизов В.С. Формы прямого, косвенного и смешанного стратегического управления в многоуровневом воспроизводственном процессе / В.С. Сизов // Философия хозяйства. — 2011. — № 5. — С. 184–193.

2. Сизов В.С. Механизм стратегического управления воспроизводственным процессом / В.С. Сизов // Философия хозяйства. — 2005. — № 4–5. — С. 195–203.

3. Сухарев О. Стратегия формирования конкурентоспособного типа воспроизводства (качество экономического роста). О необходимости макроэкономической стратегии конкурентоспособности / О. Сухарев // Инвестиции в России. — 2004. — № 10. — С. 28–33.

4. Кушлин В. Стратегия развития и ее цели / В. Кушлин // Экономист. — 2006. — № 1. — С. 3–9.

5. Брыкин А.В. Организация стратегического развития экономики на основе форсайта / А.В. Брыкин, В.А. Шумаев // Менеджмент в России и за рубежом. — 2009. — № 2. — С. 9–14.

6. Глущенко К.П. Региональные программы: смена парадигм / К.П. Глущенко // Регион: экономика и социология. — 1995. — № 3. — С. 3–20.

7. Василенко И. Новые подходы к разработке государственных программ: рекомендации экспертов ООН / И. Василенко // Проблемы теории и практики управления. — 2003. — № 6. — С. 31–36.

8. Суспицын С.А. Региональное программирование и территориальные различия: возможности и ограничения / С.А. Суспицын // Регион: экономика и социология. — 2001. — № 3. — С. 3–20.

9. Тоскунина В.Э. Программно-целевой подход к управлению социально-экономическими процессами в регионе / В.Э. Тоскунина // Регион: экономика и социология. — 2004. — № 2. — С. 23–30.

10. Якушкина Т. Формирование программы социально-экономического развития региона / Т. Якушкина // Проблемы теории и практики управления. — 2011. — № 4. — С. 66–74.

11. Ларина Н.И. Система документов по координации регионального развития / Н.И. Ларина // Регион: экономика и социология. — 2005. — № 1. — С. 15–31.

12. Гранберг А. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации / А. Гранберг // Вопросы экономики. — 2001. — № 9. — С. 15–27.

13. Ігнатенко О. Системний підхід до формування регіональних та місцевих програм / О. Ігнатенко, І. Пілунський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2005. — № 1. — С. 395–403.

14. Митрофанова И В. Программно-целевое управление социально-экономическим развитием региона / И.В. Митрофанова // Регионология. — 2005. — № 1. — С. 67–76.

15. Козловская О.В. Региональное стратегическое планирование. Опыт Томской области / О.В. Козловская // ЭКО. — 2006. — № 3. — С. 43–52.

16. Попович А. Формирование и реализация стратегии развития промышленности региона / А. Попович // Проблемы теории и практики управления. — 2006. — № 4. — С. 53–59.

17. Лапыгин Д.Ю. Разработка плана стратегического развития региона / Д.Ю. Лапыгин // Менеджмент в России и за рубежом. — 2006. — № 2. — С. 85–100.

18. Селиверстов В.Е. Формирование многоуровневой системы стратегического планирования: методология, инструментарий, институты (на примере Сибири) / В.Е. Селиверстов // Регион: экономика и социология. — 2009. — № 2. — С. 207–218.

19. Швецов А. Соотношение централизации и децентрализации в государственной региональной
политике: о сложившейся ситуации, необходимости ее изменения / А. Швецов // Российский экономический журнал. — 2006. — № 5–6. — С. 14–35.

20. Николаев И. Стратегии и программы развития регионов (сравнительный анализ) / И. Николаев, О. Точилкина // Общество и экономика. — 2006. — № 7–8. — С. 269–287.

21. Кузнецова Е. Стратегическая концепция устойчивого развития экономики / Е. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. — 2007. — № 6. — С. 35–43.

22. Жилкин С.Ф. Концепция как базовый инструмент системы стратегического планирования комплексного развития города / С.Ф. Жилкин, Е.Л. Житкова // Регионология. — 2007. — № 1. — С. 42–52.

23. Вербицький І.С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально-еконо мічного розвитку регіону / І.С. Вербицький // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 8 (74). — С. 157–165.

24. Кочурова Л.И. Концепция рыночного планирования / Л.И. Кочурова // Философия хозяйства. — 2011. — № 5. — С. 194–198.

25. Добрынин Н. Неизбежность системной реконструкции российского федерализма / Н. Добрынин // Федерализм. — 2006. — № 2. — С. 89–104.

26. Батиевская В. Б. Приоритетные проекты и программно-целевой подход / В. Б. Батиевская // ЭКО. — 2007. — № 7. — С. 43–55.

27. Татаркин А. Стратегия сбалансированного планирования регионального развития / А. Татаркин, О. Козлова // Общество и экономика. — 2008. — № 5. — С. 88–100.

28. Марача В. Региональное стратегическое планирование: основные подходы и условия реализации / В. Марача // Проблемы теории и практики управления. — 2008. — № 11. — С. 35–41.

29. Богатырев В. Об актуальности программно-целевого планирования / В. Богатырев // Экономист. — 2010. — № 2. — С. 3–9.

30. Толстогзов О. В. Программно-целевой подход в управлении развитие региональной экономики / О. В. Толстогзов // Экономика и управление. — 2009. — № 1/4 спец. вып. — С. 35–38.

31. Гарнов А. Система национального планирования должна совершенствоваться во времени и по качеству / А. Гарнов, В. Поздняков, Н. Проскуряков // Вестник Института экономики РАН. — 2012. — № 1. — С. 124–128.

32. Миничкина В.П. Индикативное планирование как механизм выравнивания различий в уровнях социально-экономического развития регионов / В.П. Миничкина, С.С. Артемьева // Регионология. — 2011. — № 2. — С. 32–42.

Abstract views: 111
PDF Downloads: 66
Published
2013-04-22