PROSPECTS FOR THE MODERNIZATION OF UKRAINIAN ECONOMIC LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Series "Law": Problems of modernization of economic legislation

Abstract

The problems of determination of strategic and tactical priorities of modernization of domestic economic legislation in consideration of the concept of sustainable development as a universal imperative for constructing a new model of management by national economies are considered. Some prospective directions of modernization of the economic legislation of Ukraine in the context of implementation of the conceptual foundations of sustainable development in the legal system of the state are highlighted. Some theoretical positions concerning the deepening of doctrinal economic and legal developments from the investigated issue are formulated. In particular, it is noted that the legal economic order, which is mentioned in Art. 5 of the Economic Code of Ukraine should become a practical and comprehensive mechanism for the implementation of state policy in the field of economics, comprehensively covering not only the constitutional and legal principles contained in the content of the said legal norm, but also the inter-sectoral (referred to in the text of the Economic Code of Ukraine), sectoral economic law) the legal principles and principles of sustainable development. It is proved that under the influence of the conceptual foundations of sustainable development there should be transformations in the methodological basis of the construction of key elements and categories of economic legislation that will necessarily require an appropriate correlation with doctrinal developments within the framework of the science of economic law. Proposals on amendments to the Economic Code of Ukraine and certain acts of economic legislation have been prepared. In particular, the urgency of the issue of the implementation of the provisions of the concept of sustainable development in the principles of economic management and economic law is emphasized. In this regard, it is proposed to expand the list of general principles of management by amending and supplementing Article 6 of the Economic Code of Ukraine. It is proved that in the course of determining the legal framework of national economic policy, a conflict between the goals of sustainable development of Ukraine and other countries or their associations in the context of implementation of bilateral and multilateral agreements is occurring, which leads to a violation of national economic sovereignty. In connection with this, it is proposed to consolidate the principle of legal identity of the state at the constitutional level, which must simultaneously become one of the principles of sustainable development of Ukraine, realization of its strategy and tactics of driving changes in the socio-economic sphere.


REFERENCES 1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamychlenamy, z inshoi storony. Komitet z pytan yevropeiskoi intehratsii Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219 [in Ukrainian].

 2. Stratehiia staloho rozvytku "Ukraina — 2020", zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 No. 5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2015. No. 4. St. 67 [in Ukrainian].

 3. Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 r. (proekt). Instytut heohrafii NAN Ukrainy. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/Stratehiiastalohorozvytku.pdf [in Ukrainian].

 4. Instrumenty ta mekhanizmy zabezpechennia staloho rozvytku prymorskykh rehioniv Ukrainy: analitychna dopovid, materialy kruhloho stolu (20.12.2013, Odesa). Odesa: Feniks, 2014. 110 s. [in Ukrainian].

 5. German Sustainable Development Strategy. URL: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2017/02/20170227nachhaltigkeitneuauflageengl.pdf?__blob=publicationFile&v=1

 6. Proekt Zakonu pro Kontseptsiiu staloho rozvytku Ukrainy vid 25.04.2001 No. 3234. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=4&pf3516=3234 [in Ukrainian].

 7. Pro Kontseptsiiu perekhodu Ukrainy do staloho rozvytku: proekt Zakonu vid 19.12.2001 No. 3234-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=11647 [in Ukrainian].

 8. Pro Kontseptsiiu perekhodu Ukrainy do staloho rozvytku: proekt Postanovy vid 02.07.2004 No. 5749. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5749&skl=5 [in Ukrainian].

 9. Regulatory Indicators for Sustainable Energy: Countries. URL: http://rise.worldbank.org/countries

 10. Hanzhurov Yu. Implementatsiia zakonodavstva Ukrainy do yevropeiskykh standartiv yak komunikatyvnyi protses. Politychnyimenedzhment. 2007. No. 1. S. 138 [in Ukrainian].

 11. Rada pidvyshchyla myta na brukht vsuperech Uhodi pro asotsiatsiiu z YeS. Yevropeiska pravda. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/05/17/7081854/ [in Ukrainian].

 12. Mamutov V.K. Pravovoe obespechenie jekonomicheskogo suvereniteta v uslovijah mezhdunarodnoj integracii. Konsti tucionnopravovye osnovy gosudarstvennogo suvereniteta Ukrainy: doklad na metodologicheskom seminare NAN Ukrainy. Doneck, 2011. 92 s. [in Russian].

 13. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 No. 436. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. No. 11. St. 462 [in Ukrainian].

 14. Shcherbyna V.S. Do pytannia shchodo pryntsypiv hospodarskoho prava. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoiakademii pravovykh nauk Ukrainy. 2014. No. 1. P. 85-92 [in Ukrainian].

 15. Rawls J. A Theory of Justice. Revised edition. USA : Harvard University Press, 1971. 538 p.

 16. Stalyi rozvytok: informatsiino-analitychna zapyska. Naukovo-doslidnyi instytut pratsi i zainiatosti naselennia Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy i NAN Ukrainy. URL: http://ipzn.org.ua/stalyjrozvytokinformatsijnoanalitychnazapyska [in Ukrainian].

 17. Isaienko V.M., Nikolaiev K.D., Babikova K.O., Biliavskyi H.O., Smyrnov I.H. Stratehiia staloho rozvytku (turystychna haluz): navch. posib. Kyiv, 2014. 300 s. [in Ukrainian].

 18. Poniattia staloho rozvytku. Kryterii ta pryntsypy. Ekolohichna dominanta staloho rozvytku. Navchalni materialy onlain. URL: http://pidruchniki.com/ekologiya/ponyattya_stalogo_rozvitku_kriteriyi_printsipi_ekologichna_dominanta_stalogo_rozvitku [in Ukrainian].

 19. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy vidnovlennia ta rozbudovy myru v skhidnykh rehionakh Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.12.2017 No. 1071. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennyaderzhavnoyicilov [in Ukrainian].

 20. Koncepcija modernizacii hozjajstvennogo zakonodatel’stva na baze Hozjajstvennogo kodeksa Ukrainy (Proekt). Problemigospodars’kogo prava ta metodika jogo vikladannja: zb. nauk. pr. Nauk. red.: V.K. Mamutov. Donec’k: Jugo-Vostok, Ltd, P. 417-443 [in Russian].

 21. Shapovalova O.V. Adaptatsiia hospodarskoho zakonodavstva do vymoh staloho rozvytku: dys. … dra yuryd. nauk: 12.00.04. Donetsk, 2007. 511 p. [in Ukrainian].

 22. Tsili staloho rozvytku: Ukraina: natsionalna dopovid 2017. United Nations-Ukraine. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf [in Ukrainian].

 23. Next steps for sustainable European future. European action for sustainability. European Commission. COM (2016) 739 final. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communicationnextstepssustainableeurope20161122_en.pdf

 24. Better Regulation "Toolbox". European Commission. URL: http://ec.europa.eu/smartregulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf

 25. Pro zasady derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 11.09.2003 No. 1160-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. No. 9. St. 79 [in Ukrainian].

 26. Pro stratehichnu ekolohichnu otsinku: Zakon Ukrainy vid 20.03.2018 No. 2354-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 20.04.2018. No. 16. St. 138 [in Ukrainian].

 27. Pope J., Annandale D., MorrisonSaunders A. Conceptualising sustainability assessment. Environmental Impact Assessment Review. 2004. No. 24. P. 595-616. doi: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2004.03.001

 28. Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23.03.2000 No. 1602-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. No. 25. St. 195 [in Ukrainian].

 29. National action plans. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/energy/node/71

 30. Sustainable development in the European Union. A statistical glance from the viewpoint of the UN Sustainable Development goals. European Commission: Eurostat. 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7745644/KS0216996ENN.pdf/eae6b7f9d06c4c83b16fc72b0779ad03

 31. Renda A. How can Sustainable development Goals be “mainstreamed” in the EU’s Better Regulation Agenda? Centre for European Policy Studies. URL: https://www.ceps.eu/system/files/Better%20regulation%20and%20sustainable%20development_CEPS%20Policy%20Insights_%20A_Renda.pdf

 32. Korol V.I. Pravovi determinanty ta bariery dlia realizatsii eksportnykh stratehii subiektiv zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy u mezhakh zon vilnoi torhivli z YeS ta krainamy SND. Prava osoby i pravovi mekhanizmy yikh realizatsii u sferi hospodariuvannia: zb. nauk. pr. Kyiv, 2013. P. 101-120 [in Ukrainian].

 33. Handbook for trade sustainability impact assessment: second edition. European Commission. 2016 URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154464.PDF

 34. Trade sustainability impact assessment of the negotiations on a free trade area between the EU and Ukraine. Position Paper. European Commission. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143165.pdf

 35. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia diialnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti, poviazanoi z realizatsiieiu ta eksportom lisomaterialiv” shchodo tymchasovoi zaborony eksportu lisomaterialiv u neobroblenomu vyhliadi: Zakon Ukrainy vid 09.04.2015 No. 325-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. No. 31. St. 291 [in Ukrainian].

 36. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia diialnosti subiektiv pidpryiemny tskoiu diialnosti, poviazanoi z realizatsiieiu ta eksportom lisomaterialiv” (shchodo moratoriiu na eksport lisota pylomaterialiv u neobroblenomu vyhliadi): proekt Zakonu, poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy vid 10.12.2014 No. 1362. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52828 [in Ukrainian].

Keywords

sustainable development, Economic Code of Ukraine, economic legislation, modernization, national economy

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України: Офіційний сайт. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219 (дата звернення: 06.07.2018).

2. Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020», затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5. Офіційний вісник України. 2015. № 4. Ст. 67.

3. Стратегія сталого розвитку України до 2030 р. (проект). Інститут географії НАН України: Офіційний сайт. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf (дата звернення: 06.07.2018).

4. Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку приморських регіонів України: аналітична доповідь, матеріали круглого столу (20.12.2013, м. Одеса). Одеса: Фенікс, 2014. 110 c.

5. German Sustainable Development Strategy. The Federal Government of FRG: Official web-resource. URL: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2017/02/2017-02-27-nachhaltigkeit-neuauflage-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (дата звернення: 06.07.2018).

6. Про Концепцію сталого розвитку України: проект Закону від 25.04.2001 № 3234. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=4&pf3516=3234 (дата звернення: 06.07.2018).

7. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку: проект Закону від 19.12.2001 № 3234-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=11647 (дата звернення: 06.07.2018).

8. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку: проект постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2004 № 5749. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5749&skl=5 (дата звернення: 01.07.2018).

9. Regulatory Indicators for Sustainable Energy: Countries. URL: http://rise.worldbank.org/countries (дата звернення: 06.07.2018).

10. Ганжуров Ю. Імплементація законодавства України до європейських стандартів як комунікативний процес. Політичний менеджмент. 2007. № 1. С. 138.

11. Рада підвищила мита на брухт всупереч Угоді про асоціацію з ЄС. Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/05/17/7081854/ (дата звернення: 06.07.2018).

12. Мамутов В.К. Правовое обеспечение экономического суверенитета в условиях международной интеграции. Конституционно-правовые основы государственного суверенитета Украины: доклад на методолог. семинаре НАН Украины. Донецк, 2011. 92 с.

13. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462.

14. Щербина В.С. До питання щодо принципів господарського права. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 85—92.

15. Rawls J. A Theory of Justice. Revised edition. USA: Harvard University Press, 1971. 538 p.

16. Сталий розвиток: інформаційно-аналітична записка. Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України: Офіційний сайт. URL: http://ipzn.org.ua/stalyj-rozvytokinformatsijno-analitychna-zapyska (дата звернення: 04.07.2017).

17. Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., Смирнов І.Г. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь): навч. посіб. Київ, 2014. 300 с.

18. Поняття сталого розвитку. Критерії та принципи. Екологічна домінанта сталого розвитку. Навчальні матеріали онлайн. URL: http://pidruchniki.com/ekologiya/ponyattya_stalogo_rozvitku_kriteriyi_printsipi_ekologichna_dominanta_stalogo_rozvitku (дата звернення: 06.07.2018).

19. Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України: постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennyaderzhavnoyi-cilov (дата звернення: 06.07.2018).

20. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (Проект). Проблеми господарського права і методика його викладання: зб. наук. пр. Наук. ред. В.К. Мамутов. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2006. С. 417—443.

21. Шаповалова О.В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04. Донецьк, 2007. 511 с.

22. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь 2017. United Nations / Ukraine. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 06.07.2018).

23. Next steps for sustainable European future. European action for sustainability. European Commission. COM. 2016. 739 final. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf (дата звернення: 06.07.2018).

24. Better Regulation «Toolbox». European Commission. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf (дата звернення: 06.07.2018).

25. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 9. Ст. 79.

26. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 16. Ст. 138.

27. Pope J., Annandale D., Morrison-Saunders A. Conceptualising sustainability assessment. Environmental Impact Assessment Review. 2004. № 24. Р. 595—616. doi: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2004.03.001

28. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 25. Ст. 195.

29. National action plans. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/energy/node/71 (дата звернення: 06.07.2018).

30. Sustainable development in the European Union. A statistical glance from the viewpoint of the UN Sustainable Development goals. European Commission: Eurostat. 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7745644/KS-02-16-996-EN-N.pdf/eae6b7f9-d06c-4c83-b16f-c72b0779ad03 (дата звернення: 06.07.2018).

31. Renda A. How can Sustainable development Goals be «mainstreamed» in the EU’s Better Regulation Agenda? Centre for European Policy Studies. URL: https://www.ceps.eu/system/files/Better%20regulation%20and%20sustainable%20development_CEPS%20Policy%20Insights_%20A_Renda.pdf (дата звернення: 06.07.2018).

32. Король В.І. Правові детермінанти та бар’єри для реалізації експортних стратегій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України у межах зон вільної торгівлі з ЄС та країнами СНД. Права особи і правові механізми їх реалізації у сфері господарювання: зб. наук. праць. Київ, 2013. С. 101—120.

33. Handbook for trade sustainability impact assessment: second edition. European Commission. 2016 URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154464.PDF (дата звернення: 08.07.2018).

34. Trade sustainability impact assessment of the negotiations on a free trade area between the EU and Ukraine. Position Paper. European Commission. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143165.pdf (дата звернення: 08.07.2018).

35. Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді: Закон України від 09.04.2015 № 325-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 31. Ст. 291.

36. Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницькою діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді): проект Закону, пояснювальна записка до проекту Закону України від 10.12.2014 № 1362. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52828 (дата звернення: 08.07.2018).

Abstract views: 690
PDF Downloads: 193
Published
2018-09-18