ABOUT LEGAL NATURE AND LEGAL REGULATION OF THE PERMISSIVE RELATIONS IN A SPHERE OF THE NATURE MANAGEMENT AND PROTECTION OF AN ENVIRONMENT

Series "Law": Problems of modernization of economic legislation

Abstract

There is a large list of permissive documents giving for a using of natural resources or for a negative (potentially negative) in fluence on the environment in the Ukrainian legislation. The legal regime of these documents is regulated in special way. Norms of ecological laws state environmental restrictions for users of natural resources, citizens, enterprises and organizations which activity could affect on the environment. The special law in a sphere of permissive relations state principles of the legal regu lation of relations of giving and cancellation of permissive documents for the economic subjects. The Ukrainian law «On administrative services» regulates procedural rules about cooperation of the permissive organs and the economic subjects (as a kind of administrative services). So an actual question is a question about a legal nature of permissive relations in a sphere of ecology that is a main task of the article. This question was not investigated in the economic legal literature in Ukraine. The dominant position of the scientists in a sphere of administrative law is that «permissive activity» in the ecological sphere is a subject for administrative law regulation. Scientists in a sphere of ecological law write about ecological law nature of this legal institute. The author concluded that such relations are economic legal relations, they are a kind of permissive relations in a sphere of economic activity. The object of analyzed relations is a right to realize economic operations / work in a sphere of exploitation of natural resources or such activity that can make an anthropogenic affect on the environment. A subject of the permissive relations in ecological sphere is natural resources, elements of the environment and the whole environment. Difference between subjects of ecological relations and analyzed permissive relations is the next one. The environment and its components are the objects of the legal protection in the ecological relations but they are the objects of the economic activity’s affects in the economic legal relations.


REFERENCES:


1. Babiak O.S., Bilenchuk P.D., Chyrva O.Iu. Ekolohichne pravo Ukrainy: navch. posib. Kyiv: Atika, 2000. 216 s. [in Ukrainian].
2. Riabets K.A. Ekolohichne pravo Ukrainy: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. 438 s. [in Ukrainian].
3. Kobetska N.R. Dozvilne ta dohovirne rehuliuvannia vykorystannia pryrodnykh resursiv v Ukraini: dys. ... d-ra
yuryd. nauk: 12.00.06. Kyiv, 2016. 418 s. [in Ukrainian].
4. Mamutov V.K. Posylyty vplyv akademichnoi nauky na formuvannia ekonomichnoho zakonodavstva. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2012. No. 7. S. 26-31 [in Ukrainian].
5. Shapovalova O.V. Adaptatsiia hospodarskoho zakonodavstva do vymoh staloho rozvytku: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Donetsk, 2007. 35 s. [in Ukrainian].
6. Bobkova A.H. Pravove zabezpechennia rekreatsiinoi diialnosti: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.04; 12.00.06. Kyiv, 2001. 34 s. [in Ukrainian].
7. Rozovskyi B.H. Korol zhyv. No nuzhdaetsia v lechenyy. Chernyhov: Desna Polyhraf, 2017. 232 s. [in Russian].
8. Dzhumaheldyeva H.D. Hozjajstvennoe ispol’zovanie prirodnyh resursov v strukture pravovyh uchebnyh disciplin. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. 2012. No. 2. S. 35-41 [in Russian].
9. Shapovalova O.V. Tsilova funktsiia pravovoho rezhymu hospodarskoho vykorystannia pryrodnykh resursiv. Pravo Ukrainy. 2005. No. 10. S. 46-51. [in Ukrainian].
10. Vikhrov O.P. Orhanizatsiino-hospodarski pravovidnosyny: monohrafiia. Kyiv: Slovo, 2008. 512 s. [in Ukrainian].
11. Shapovalova O.V. Pravove zabezpechennia pidtrymky i rozvytku hospodariuvannia. Luhansk: Vydvo Shidnoukr. nats. untu, 2004. 280 s. [in Ukrainian].
12. Brovdii A.M. Osoblyvosti orhanizatsiino-hospodarskykh pravovidnosyn za uchastiu pidpryiemstv lisovoho hospodarstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho". 2012. No. 4 (11). S. 75-85. [in Ukrainian].
13. Romaniak M.M. Administratyvnopravovi zasady dozvilnoi diialnosti u sferi zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Irpin, 2010. 18 s. [in Ukrainian].
14. Dzhafarova O.V. Dozvilna diialnist u sferi zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky: pravovi formy ta yikh vydy. Pravo i bezpeka. 2010. No. 5 (37). S. 66-71. [in Ukrainian].
15. Romaniak M.M. Do pytannia pro vyznachennia predmetu dozvilnoi diialnosti v ekolohichnii sferi. Forum prava. 2008. No. 3. S. 433-436. [in Ukrainian].
16. Hozjajstvennyj kodeks Ukrainy: Nauchnoprakticheskij kommentarij. Pod obshh. red. A.G. Bobkovoj. Har’kov: Izdatel’ FLP Vapnjarchuk N.N., 2008. 1296 s. [in Russian].
17. Shapovalova O.V. Adaptatsiia hospodarskoho zakonodavstva do vymoh YeS shchodo staloho rozvytku. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka: zb. nauk. pr. 2016. No. 32. S. 25-40. [in Ukrainian].
18. Shapovalova O.V. Analitychni zasady ekolohizatsii prav subiektiv hospodariuvannia. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka. 2007. No. 10. S. 191-197. [in Ukrainian].
19. Vvedenie v ukrainskoe pravo. Pod obshh. red. S.V. Kivalova, Ju.N. Oborotova. 2e izd., pererab. i dop. Odessa: Juridichna literatura, 2009. 768 s.
20. Petrov V.V. Jekologicheskoe pravo Rossii: Uchebnik. M.: Bek, 1995. 557 s. [in Russian].
21. Jekologicheskoe pravo Ukrainy: ucheb. posob. Pod red. A.P. Get’mana i M.V. Shul’gi. Har’kov: Odissej, 2007. 463 s. [in Russian].
22. Shul’ga M.V. Aktual’nye pravovye problemy zemel’nyh otnoshenij v sovremennyh uslovijah. Har’kov: Konsum, 1998 [in Russian].
23. Andreitsev V.I. Ekolohichne pravo: Kurs lektsii: navch. posib. Kyiv: Venturi, 1996. 207 s. [in Ukrainian].
24. Hetman A.P. Vstup do teorii ekoloho-protsesualnoho prava Ukrainy: navch. posib. Harkiv.: Osnova, 1998. 208 s. [in Ukrainian].
25. Hvozdyk P. Mekhanizm uzghodzhennia norm ekolohichnoho zakonodavstva z normamy inshykh haluzei zakonodavstva. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. 2012. Vyp. 92. S. 13-15. [in Ukrainian].
26. Radyk I.L. Pravovi problemy ekolohichnoho litsenzuvannia. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Harkiv, 2001. 17 s. [in Ukrainian].
27. Apanasenko K.I. Okremi teoretychni pytannia orhanizatsiino-hospodarskykh vidnosyn (na prykladi dozvilnykh vidnosyn u sferi hospodariuvannia). Ekonomika ta pravo. 2016. No. 3. C. 121-133. doi: https://doi.org/10.15407/econlaw.2016.03.121 [in Ukrainian].
28. Rozovskij B.G. "Severnyj poljus" jekologicheskogo prava. Visnik Lugans’kogo derzhavnogo universitetu vnutrishnih sprav im. E.O. D³dorenka. 2012. No. 1. S. 188-200 [in Russian].
29. Filatova V.K. Pravovi zasady heolohichnoho vyvchennia nadr v Ukraini: monohrafiia. Harkiv: FINN, 2011. 144 s. [in Ukrainian].
30. Vikhrov O.P. Hospodarske pravo. Spetsialna chastyna: navch. posibnyk. Kyiv: Slovo, 2004. 344 s. [in Ukrainian].
31. Hospodarske pravo: pidruchnyk: u 2 ch. Ch. 2. Za zah. red. V.F. Opryshka ta N.S. Khatniuk. Kyiv: KNEU, 2011. 501 s. [in Ukrainian].
32. Bunge N. Policejskoe pravo. Vvedenie v gosudarstvennoe blagoustrojstvo. Tom 1. Kiev: Universitetskaja tipografija, 1873. 355 s. [in Russian].
33. Bobkova A.H. Pravove zabezpechennia vykorystannia pryrodnykh resursiv u sferi hospodariuvannia. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrainy: istoriia, sohodennia, perspektyvy: zb. materialiv kruhloho stolu, 30—31 zhovtnia 2015 r. Za zah. red. M.V. Shulhy. Harkiv: Oberih, 2015. S. 26-28 [in Ukrainian].
34. Romaniak M.M. Pryntsypy dozvilnoi diialnosti u sferi ekolohichnoi bezpeky. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. 2008. No. 2 (34). S. 459-465 [in Ukrainian].
35. Kobetska N.R. Kompleksnyi kharakter pravovoho rehuliuvannia vykorystannia pryrodnykh resursiv. Evropský politický a právní diskurz. 2014. Svazek 1. 6. vydání. S. 629-636 [in Ukrainian].
36. Khvesyk M.A., Horbach L.M., Kulakovskyi Yu.P. Ekonomikopravove rehuliuvannia pryrodokorystuvannia: Kyiv. Kondor, 2009. 524 s. [in Ukrainian].
37. Komarnytskyi V.M., Shevchenko V.I., Yelkin S.V. Ekolohichne pravo: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. 224 s. [in Ukrainian].
38. Ekolohichne pravo: pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl. Za red. A.P. Hetmana. Harkiv:  Pravo, 2014. 432 s. [in Ukrainian].
39. Problemy teorii gosudarstva i prava: uchebnik. Pod red. S.S. Alekseeva. Moskva: Jurid. lit., 1987. 448 s. [in Russian].
40. Brovdii A.M. Hospodarsko-pravove zabezpechennia diialnosti derzhavnykh pidpryiemstv lisovoho sektora ekonomiky Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Harkiv, 2015. 20 s. [in Ukrainian].
41. Apanasenko K.I. Pro hospodarsku kompetentsiiu okremykh uchasnykiv dozvilnykh pravovidnosyn u sferi hospodarskoi diialnosti. Rozumovski zustrichi: zb. nauk. pr. Chernihiv: Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity, 2016. Vyp. 3. S. 20 [in Ukrainian].
42. Vasil’eva M.I. O metodah, sredstvah i sposobah pravovogo regulirovanija jekologicheskih otnoshenij. Jekologicheskoe pravo. 2009. No. 2-3. S. 56-67 [in Russian].

Keywords

permissive document, ecology, natural resource permits, ecological safety, permissive legal relations

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: навч. посіб. Київ: Атіка, 2000. 216 с.

2. Рябець К.А. Екологічне право України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 438 с.

3. Кобецька Н.Р. Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2016. 418 с.

4. Мамутов В.К. Посилити вплив академічної науки на формування економічного законодавства. Вісник Національної академії наук України. 2012. № 7. С. 26—31.

5. Шаповалова О.В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04. Донецьк, 2007. 35 с.

6. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04; 12.00.06. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2001. 34 с.

7. Розовский Б.Г. Король жив. Но нуждается в лечении. Чернигов: Десна Полиграф, 2017. 232 с.

8. Джумагельдиева Г.Д. Хозяйственное использование природных ресурсов в структуре правовых учебных дисциплин. Вісник Донецького національного університету. 2012. № 2. C. 35—41.

9. Шаповалова О.В. Цільова функція правового режиму господарського використання природних ресурсів. Право України. 2005. № 10. С. 46—51.

10. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини. Київ: Слово, 2008. 512 с.

11. Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарювання. Луганськ, 2004. 280 с.

12. Бровдій А.М. Особливості організаційно-господарських правовідносин за участю підприємств лісового господарства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2012. № 4 (11). С. 75—85.

13. Романяк М.М. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2010. 18 с.

14. Джафарова О.В. Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види. Право і безпека. 2010. № 5 (37). С. 66—71.

15. Романяк М.М. До питання про визначення предмету дозвільної діяльності в екологічній сфері. Форум права. 2008. № 3. С. 433—436.

16. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Под общ. ред. А.Г. Бобковой. Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. 1296 с.

17. Шаповалова О.В. Адаптація господарського законодавства до вимог ЄС щодо сталого розвитку. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. 2016. № 32. С. 25—40.

18. Шаповалова О.В. Аналітичні засади екологізації прав суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2007. № 10. C. 191—197.

19. Введение в украинское право. Под общ. ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. 2-е изд., перераб. и доп. Одесса: Юридична література, 2009. 768 с.

20. Петров В.В. Экологическое право России: Учебник. Москва: Бек, 1995. 557 с.

21. Экологическое право Украины: учеб. пособ. Под ред. А.П. Гетьмана и М.В. Шульги. Харьков: Одиссей, 2007. 463 с.

22. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. Харьков: Консум, 1998.

23. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: навч. посіб. Київ: Вентурі, 1996. 207 с.

24. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посіб. Харків: Основа, 1998. 208 с.

25. Гвоздик П. Механізм узгодження норм екологічного законодавства з нормами інших галузей законодавства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 92. С. 13—15.

26. Радик І.Л. Правові проблеми екологічного ліцензування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Харків, 2001. 17 с.

27. Апанасенко К.І. Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання). Економіка та право. 2016. № 3. C. 121—133. doi: https://doi.org/10.15407/econlaw.2016.03.121

28. Розовский Б.Г. «Северный полюс» экологического права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2012. № 1. С. 188—200.

29. Філатова В.К. Правові засади геологічного вивчення надр в Україні: монографія. Харків: ФІНН, 2011. 144 с.

30. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник. Київ: Слово, 2004. 344 с.

31. Господарське право: підручник: у 2 ч. Ч. 2. За заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. Київ: КНЕУ, 2011. 501 с.

32. Бунге Н. Полицейское право. Введение в государственное благоустройство. Том 1. Киев: Университетская типография, 1873. 355 с.

33. Бобкова А.Г. Правове забезпечення використання природних ресурсів у сфері господарювання. Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів круглого столу, 30—31 жовтня 2015 р. За заг. ред. М.В. Шульги. Харків: Оберіг, 2015. С. 26—28.

34. Романяк М.М. Принципи дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки. Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. Харків, 2008. № 2 (34). С. 459—465.

35. Кобецька Н.Р. Комплексний характер правового регулювання використання природних ресурсів. Evropský politický a právní diskurz. 2014. Svazek 1. 6. vydání. С. 629—636.

36. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П. Економіко-правове регулювання природокористування: Київ: Кондор, 2009. 524 с.

37. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 224 с.

38. Екологічне право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. За ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2014. 432 с.

39. Проблемы теории государства и права: ученик. Под ред. С.С. Алексеева. Москва: Юрид. лит., 1987. 448 с.

40. Бровдій А.М. Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектора економіки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Харків, 2015. 20 с.

41. Апанасенко К.І. Про господарську компетенцію окремих учасників дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності. Розумовські зустрічі: зб. наук. пр. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. Вип. 3. С. 20.

42. Васильева М.И. О методах, средствах и способах правового регулирования экологических отношений. Экологическое право. 2009. № 2/3. С. 56—67.

Abstract views: 315
PDF Downloads: 656
Published
2018-09-18