INSTITUTIONAL PROVISION OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE IN THE FIELD OF ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY

  • V.E. Lir State Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences", Kyiv
  • O.S. Bykonia State Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences", Kyiv

Abstract

The analysis of the state of implementation of the national legal framework of European legislation in the field of energy and energy efficiency in the implementation of the Treaty establishing the Energy Community and Association Agreement between Ukraine and the European Union. The problems, priorities and stages of harmonization of the institutional environment functioning energy markets Ukraine and the EU subject to the acceptable level of national energy security. This assessment the current level of implementation of international obligations Ukraine and a roadmap to further improve national energy legislation. 


REFERENCES
1. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta YeS i yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [The Association Agreement between Ukraine, on the one hand and the EU and its Member States, on the other hand], available at:http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
2. DiXi Group (nd), Monitorynh vykonannya Ukrayinoyu zobov’yazan’ v ramkakh Enerhetychnoho Spivtovarystva [Monitoring of the implementation of Ukraine’s commitments in the Energy Community], available at:http://dixigroup.org/projects/monitoring-vikonannyaukrainoyu-zobovyazan-v-ramkakh-energetichnogospivtovaristva/
3. (wa) (2013), Xto zavalyv robotu za Tretim energopaketom? [Who did heap up work after the Third energypackage?], Dzerkalo tyzhnya, available at: http://gazeta.dt.ua/energy_market/hto-zavaliv-robotu-za-tretim-energopaketom-_.html
4. Energy Charter Secretariat (2013), Uglublennyj obzor politiki i programm Ukrainy v oblasti jenergojeffektivnosti [Indepth review of Ukraine’s energy efficiency policies and programs], available at: http://saee.gov.ua/documents/Ukraine_EE_2013_RUS.pdf
5. Ukrainian Center for European Policy (2016), UKRAYiNA TA UGODA PRO ASOCIACIYu: monitoryng vykonannya za 2014 — 1-pivrichchya 2016 roku [UKRAINE AND ASSOCIATION AGREEMENT: monitoring performance for 2014 — 1st half 2016], available at: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Final.pdf
6. Cuhodolya O.M. (2016), Energetychne spivtovarystvo ta Ukrayina: cili, priorytety ta problemy spivpraci [Energy Community and Ukraine, objectives, priorities and problems of cooperation], Strategіchnі prіoriteti, No. 2 (39), pp. 13-26.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), Memorandum mizh Ukrayinoyu ta Yevropejs’kym Soyuzom pro porozuminnya shhodo spivrobitnycztva v energetychnij galuzi [Memorandum between Ukraine and the European Union of Understanding on Energy Cooperation], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_694
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Protokol pro pryyednannya Ukrayiny do Dogovoru pro zasnuvannya Energetychnogo Spivtovarystva, ratyfikovanyj Verxovnoyu Radoyu Ukrayiny 15 grudnya 2010 r. [Protocol on Ukraine’s accession to the Treaty establishing the Energy Community, The Verkhovna Rada of Ukraine has ratified December 15, 2010], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
9. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Pro zatverdzhennya planu zaxodiv shhodo vykonannya zobov’yazan’ v ramkax Dogovoru pro zasnuvannya Energetychnogo Spivtovarystva: rozporyadzhennya [On approval of the action plan to implement the obligations under the Treaty establishing the Energy Community: disposition], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/733-2011-р
10. EU, Albania, Bulgaria and other (2005), Dogovir pro zasnuvannya Energetychnogo Spivtovarystva [Treaty establishing the Energy Community], available at: http://zakon.rada.gov.ua›laws/show/994_926
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Pro zasady funkcionuvannya rynku pryrodnogo gazu : Zakon Ukrayiny [On Principles of Natural Gas Market: The Law of Ukraine], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2467-17
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Pro rynok pryrodnogo gazu : Zakon Ukrayiny [On the natural gas market: The Law of Ukraine], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Pro vnesennya zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrayiny shhodo stvorennya peredumov dlya novoyi modeli rynku pryrodnogo gazu ta zabezpechennya stabil’nosti rozrahunkiv pidpryyemstv energe tychnoyi galuzi : Zakon Ukrayiny [On Amendments to the Tax Code of Ukraine on creation of conditions for a new model of the natural gas market and ensure the stability of settlement enterprise energy sector: The Law of Ukraine], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/812-19
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Pro vnesennya zminy do Mytnogo kodeksu Ukrayiny shhodo stvorennya peredumov dlya novoyi modeli rynku pryrodnogo gazu : Zakon Ukrayiny [On amendments to the Customs Code of Ukraine to create conditions for a new model of the na tural gas market: The Law of Ukraine], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994-19
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Pro zasady funkcionuvannya rynku elektrychnoyi energiyi Ukrayiny: Zakon Ukrayiny [On the Principles of operation electricity market of Ukraine: The Law of Ukraine], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/663-18
16. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Pro utvorennya Koordynacijnogo centru iz zabezpechennya vprovadzhennya novoyi modeli rynku elektrychnoyi energiyi: postanova [On establishment of the Coordination Center to ensure the implementation of the new electricity market model: Resolution], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/530-2014-п
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Proekt Zakonu pro energetychnu efektyvnist’ budivel’ # 1566 [The draft of The Law on energy efficiency of buildings No 1566], available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53059
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Proekt Zakonu pro komercijnyj oblik komunal’nyh poslug # 4901 [The draft of The Law on commercial accounting utilities], avai lab le at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=59553
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Pro za pro vadzhennya novyh investycijnyh mozhlyvostej, garantuvannya prav ta zakonnyh interesiv sub’yektiv pidpryyemnycz’koyi diyal’nosti dlya provedennya masshtabnoyi energo modernizaciyi: Zakon Ukrayiny [On the introduction of new investment opportunities, guaranteeing the rights and interests of businesses for major enerhomodernizatsiyi: The Law of Ukraine], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/327-19
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Pro ob’yednannya spivvlasnykiv bagatokvartyrnogo budynku: Zakon Ukrayiny [About Condominiums: The Law of Ukraine], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
21. DiXi Group and other (2016), Energetychni reformy: monitoryngovyj zvit pro prosuvannya Ukrayiny u vykonanni Ugody pro Asociaciyu z YeS u sferax energetyky ta dovkillya [Energy reform: monitoring report on the progress of Ukraine in the implementation of the Association Agreement with the EU in the areas of energy and environment], available at: http://enref.org/wp-content/uploads/2017/01/Monthly-December-2016_rs-1.pdf

Keywords

energy markets, energy efficiency, energy security, government regulation, institutional support, integration, directive, regulation, implementation, road map

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf

2. Моніторинг виконання Україною зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dixigroup.org/projects/monitoring-vikonannya-ukrainoyu-zobovyazan-vramkakh-energetichnogo-spivtovaristva/

3. Хто завалив роботу за Третім енергопакетом? "Дзеркало тижня. Україна" — № 39 — 25 жовтня 2013 р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/energy_market/hto-zavaliv-robotu-zatretim-energopaketom-_.html

4. Углубленный обзор политики и программ Украины в области энергоэффективности. Секретариат Энергетической хартии 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://saee.gov.ua/documents/Ukraine_EE_2013_RUS.pdf

5. Україна та Угода про Асоціацію. Моніторинг виконання за 2014 — I півріччя 2016 р. / Український центр європейської політики, Kingdom of the Nether lands [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Final.pdf

6. Cуходоля О.М. Енергетичне співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці / О.М. Суходоля // Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 2 (39). — С. 13—26.

7. Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_694

8. Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікований Верховною Радою України 15 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

9. Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства : розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 733-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/733-2011-р

10. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства : Міжнародний документ від 25 жовтня 2005 р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua›laws/show/994_926

11. Про засади функціонування ринку природного газу : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2467-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2467-17

12. Про ринок природного газу : Закон України від 9 квітня 2015 р. № 329-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19

13. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку
природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі : Закон
України від 24 листопада 2015 р. № 812-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/812-19

14. Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу : Закон України від 4 лютого 2016 р. № 994-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994-19

15. Про засади функціонування ринку електричної енергії України : Закон України від 24 жовтня 2013 р.
№ 663-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/663-18

16. Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електрич-
ної енергії : постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 530 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/530-2014-п

17. Проект Закону про енергетичну ефективність будівель від 22 грудня 2014 р. № 1566 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53059

18. Проект Закону про комерційний облік комунальних послуг від 6 липня 2016 р. № 4901 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59553

19. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації : Закон України від
9 квітня 2015 р. № 327-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/327-19

20. Про об’єднання співвласників багатоквартирногобудинку : Закон України від 29 листопада 2001 р.
№ 2866-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

21. Енергетичні реформи: моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з
ЄС у сферах енергетики та довкілля [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://enref.org/wp-content/uploads/2017/01/Monthly-December-2016_rs-1.pdf

Abstract views: 144
PDF Downloads: 117
Published
2017-10-13