GRADIENTS OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT: FORMATION AND REALIZATION

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • O.A. Kratt Donetsk National Technical University, Donetsk
  • M.V. Artyuhina Donetsk National Technical University, Donetsk

Abstract

The development of conception of socio-economic potential of organization is one of the tendencies in modern management theory. The use of this conception as a method of increasing effectiveness of higher educational establishment (HEE) administration gives an opportunity to the educational establishment to endure under complicated and unstable business –environment. The article considers peculiarities of structure, formation and realization of HEE’s socio_economic potential.

Keywords

potential, higher educational establishment, realization, conception, peculiarities, structure

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кратт О.А. Кваліфікація поняття «соціально-економічний потенціал вищих навчальних закладів» / Кратт О.А., Артюхіна М.В. // Вчені записки університету «Крок». Вип. 18. Т. 1. – К., 2008. – С. 98–105.

2. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / Ніколаєнко С.М. – К.: Знання, 2006. – 253 с.

3. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник / Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

4. Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / Александров В. // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 156–164.

5. Новаторов Э. Качобрус: маркетинговый инструмент для измерения качества образовательных услуг // Маркетинг. – 2001. – № 6. – С. 19–23.

6. Кратт О.А. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу: монографія / Кратт О.А., Слоква М.Г. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 292 с.

7. Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук.: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Патора Р. – Львів, 2002. – 42 с.

8. Щетинин В. П. Экономика образования / Щетинин В. П., Хроменков Н. А., Рябушкін Б. С. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 306 с.

9. Науменко О. Маркетинг освіти в контексті Болонського процесу / Науменко О. // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 2. – С. 94–98.

10. Освіта України: Зб. законів: довідкове видання / За ред. Борисенка С. О. – Харків: Вид-во «Бурун Книга», 2008. – 304 с.

11. Сагинова О. В. Маркетинг образовательных услуг / Сагинова О. В. // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – № 1. – С. 48–59.

12. Авсянников Н. М. Маркетинг в образовании: учеб. пособие / Авсянников Н. М. – М.: РУДН, 2007. – 158 с.

13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф. [пер. с англ. В. Б. Боброва]. – М.: Ростинер, 1996. – 704 с.

14. Артюхіна М. В. Продукт вищих навчальних закладів з позицій маркетингу / Артюхіна М. В. // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Випуск 188. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 481–487.

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. № 847. Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Abstract views: 88
PDF Downloads: 57
Published
2008-12-22