LOCAL NORMATIVE ACTS FOR COMMODITY EXCHANGES

Interaction of Legislative Acts in the Sphere of Managing Economic Activity

  • L.Ya. Moroz Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The author analyses the definition and features of local normative acts for commodity exchanges, investigates problems concerning correlation of spheres regulated by legislative and under_law acts with local documents for commodity exchanges. Main problems have been defined and proposals prepared to improve the current legislation.

Keywords

legislation, exchange, normative act, analysis, regulation, sphere

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Тичкова О. Засади локального регулювання корпоративних відносин // Право України. – 2007. – № 11. – С. 58–62.

2. Шиткина И. С. Локальное (внутреннее) нормотворчество в акционерном обществе // Предпринимательское право. – 2005. – № 3. – С. 11–16.

3. Кашанина Т. В. Корпоративное право: учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 815 с.

4. Шиткина Н. С. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ внутренними (локальными) документами: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 48.

5. Корпоративное право: учебник / Макарова О. А. – М.: Волтерс Клівер, 2005. – 432 с.

6. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

7. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14 // Юридичний вісник України. – 2008. – № 7.

8. Остапович Г.М. Проблеми визнання недійсними установчих документів господарських товариств // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 6. – С. 120–127.

9. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

10. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 26 січня 2000 р. № 02-5/35 // Юридичний вісник України. – 2000. – № 11.

11. Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією: Наказ міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 р. № 103/44/62 // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 78–79.

12. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 679 с.

13. Дмитрук Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: навч. посіб. для студ. вищ. агр. навч. закладів. – К.: Либідь, 2001. – 342 с.

14. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. № 1701 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

15. Ершова И. В. Предпринимательское право. – М., 2003. – 544 с.

16. А. Сляднева. Закрепление права субъекта хозяйствования на коммерческую тайну на локальном уровне // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 126–129.

17. В. Коростей. Нормотворча діяльність суб’єктів господарювання // Право України. – 2005. – № 4. – С. 50–53.

Abstract views: 67
PDF Downloads: 98
Published
2008-12-22