ON SOME ASPECTS OF PERFECTION OF LEGAL REGULATION OF CITY ECONOMIC ACTIVITY

Economic and legal problems of city management

Abstract

The article argues that disconnected legal norms which determine principles of city activity in this or that measure, in numerous normative acts of Ukraine, and also their low legal quality do not give an integral picture of a city as a legal subject. In this connection it is grounded that it is necessary to change a fragmentary perfection of legal status of city which takes place now, for a system one which would be realized in the development of a unique Conception of development of legislation on a city.

Keywords

activity, city, legal regulation, status, conception, legislation

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Волков В. Методологические основы разработки проекта Закона Украины «О статусе города» // Реформирование хозяйственных комплексов городов
Украины: cб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: В.К. Мамутов (отв. ред.) и др. – Донецк, 1997. – С. 117–125.

2. Управление развитием города (экономико-правовые аспекты) / Под ред. В.К. Мамутова, В.В. Финагина, А.М. Серебрякова и др. – К.: Наук. думка,
1986. – 207 с.

3. Щербина В.С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 111–117.

4. Пронская Г.В. Компетенция хозяйственных министерств Украинской ССР. – К., 1973. – 127 с.

5. Волков В.Д. До питання про концепцію Закону «Про статус області» // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 2. – С. 68–75.

6. Бобкова А.Г. Устав территориальной громады как правовая основа городского самоуправления / А.Г. Бобкова, И.А. Бабешко, Ю.А. Криволапов //
Региональное (областное) самоуправление: cб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: В. К. Мамутов (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – С. 101–113.

7. Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Господарсько-правова характеристика статуту територіальної громади міста // Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (1–2 черв. 2007 р.). – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – С. 489–493.

8. Конституційне законодавство зарубіжних країн. Хрестоматія: навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.

9. Устименко В.А. Собственность территориальной громады города (хозяйственно-правовые аспекты): Дис. … докт. юрид. наук: 12.00.04 / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины. – Донецк, 2007. – 596 с.

10. Гроспич И. Преобразования публичного управления в Чешской Республике // Государство и право. – 2007. – № 4. – С. 56–66.

11. Музика Л. А. Проблеми права комунальної власності в Україні: монографія. – К.: Атіка, 2006. – 228 с.

12. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359-XIV // Офіційний вісник України. – 2000. – № 1. – Ст. 6.

13. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 308-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 38. – Ст. 1526.

14. Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 536-р // Офіційний
вісник України. – 2007. – № 53. – Ст. 2171.

15. Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності: Указ Президента України від 3 вересня 2007 р. № 816/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 66. – Ст. 2540.

16. Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг: Указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Офіційний вісник
України. – 2008. – № 1. – Ст. 8.

17. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

18. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 4 березня 2004 р. № 1580-IV // Голос України. – 2004. – 15 квіт. (№ 70).

19. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1869-IV // Голос України. – 2004. – 30 лип. (№ 140).

20. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.

21. Про Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 471.

22. Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту: Постанова Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2008 р. № 79 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 5 бер. (№ 43).

23. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) // Економіка та право. – 2006. – № 2 (15). – С. 5–16.

24. Кравченко В. І. Концепція комунальної власності в Україні / В.І. Кравченко, І.А. Грицяк, В.М. Ковтюх, М.О. Пухтинський, М. О. Теплюк // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1–2. – С. 98–108.

25. Горбатович С. М. Концептуальні підходи до розмежування земель державної і комунальної власності // Землевпорядний вісник. – 2003. – № 2. – С. 25–33.

26. Трачук П. А. Муніципальна правотворчість: деякі питання теорії і практики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Право. – 2008. – Вип. 9. – С. 178–181.

Abstract views: 93
PDF Downloads: 49
Published
2008-12-22