IMPROVING THE LEGISLATION THAT REGULATES THE INNOVATIVE ACTIVITIES OF ACADEMIC INSTITUTIONS

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • G.P. Erygina Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk
  • N.O. Orlova Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The paper reviews the state and problems concerning financing of the academic science as an important factor of innovative activities activation. Proposes aimed at improving the legislation that regulates financing of budgetary academic organizations are given and well-grounded.

Keywords

innovation model of economy, investment, academic budgetary organizations, financing, legislation

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Інаугураційна промова В.Ф. Януковича // Українська правда. — 2010. — 25 лютого.

2. Алимов О.М. Структурно-дінамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін / О.М. Алимов, Я.І. Юрик // Економіка промисловості. — 2010. — № 1 (49). — С. 3–14.

3. Буркинський Б.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону / Б.В. Буркинський, Є.В. Лазарєва. — Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. — 140 с.

4. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Я.А. Жаліло, С.І. Архієреєв, Я.Б. Базилюк та ін. — К. : НІСД, 2006. — 120 с.

5. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. — Харків : Константа, 2006. — 272 с.

6. Герасимчук З.В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай // Регіональна економіка. — 2010. — № 1. — С. 48–52.

7. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. Л.І. Федулової. — К. : Основа, 2005. — 549 с.

8. Кукурудза И.И. Инновационная составляющая экономической безопасности Украины / И.И. Кукурудза // Вісник економічної науки України. — 2008.— № 2 (14). — С. 93–97.

9. Новицький В. Промисловість враховує глобальні виклики часу / В. Новицький // Урядовий кур’єр. — 2008. — № 43. — С. 8.

10. Статистичний щорічник України за 2008 р. / Держкомстат України. — 2009. — 566 с.

11. Пирожков С. Проблеми прискорення інноваційного розвитку / С. Пирожков // Економіст. — 2005. — № 4. — С. 31.

12. Булеев И.П. Социальные аспекты инновативно-инновационного развития экономики Украины / И.П. Булеев, А.О. Двигун // Прометей. — 2008. — № 1 (25). — С. 80–84.

13. Шубіна О.О. Підвищення конкурентоспроможності економіки України / О.О. Шубіна // Прометей. — 2010. — № 1 (31). — С. 43–46.

14. Ющенко и Тимошенко опустили Украину // Итоги недели. — 2010. — № 18 (246). — 5–11 мая.

15. Левін П.Б. Економічний пріоритет в системі професійної підготовки кадрів в умовах ринкової економіки / П.Б. Левін // Социальноэкономические аспекты промышленной политики : сб. науч. тр. ; НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. — Донецк, 2008. — С. 144–161.

16. Дорофеева Ю.С. Понятия национальной инновационной системы и проблемы ее развития в Украине / Ю.С. Дорофеева // Соціально-економические аспекты промышленной политики : сб. науч. тр. ; НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. — Донецк, 2008. — С. 59–68.

17. Яцків Я.С. Науково-технологічна сфера України: загально-статистичні дані та спроба передбачення / Я.С. Яцків // Наука та наукознавство. — 2005.— № 3. — С. 19–27.

18. Другов О. О. Сучасний стан і перспективи інвестиційного забезпечення сфер науки та вищої освіти в Україні : наукове видання / О О. Другов ; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів, 2009. — 60 с.

19. Статистичний щорічник Донецької області за 2009 рік / Головне управління статистики у Донецькій області.— Донецьк, 2010. — 510 с.

20. Попович А.С. Формирование структуры потенциала академической науки Украины / А.С. Попович // Наука и науковедение. — 2002. — № 1. — С. 36–46.

21. Оноприенко В.И. Фундаментальная наука в инновационной сфере трансформации экономики / В.И. Оноприенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : Материалы десятой междун. науч.-практ. конференции по иннов. деятельности. — Ч. 3. Наука и инновации. — Киев — Симферополь — Алушта, 2005. — 343 с.

22. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : моногр. / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін. ; НАН України. Інт економіки пром-сті. — Донецьк, 2007. — 328 с.

23. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной печати) // Ежемесячный информационный бюлетень. — М. : ВИНИТИ, 2009. — № 11. — С. 26–35.

Abstract views: 41
PDF Downloads: 22
Published
2010-12-27