INSURANCE FRAUD — ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS, INDICATORS AND WAYS OF OVERCOMING

Economic and Legal Problems of Warning Economic Infringements

  • L.V. Shirinyan Научно-исследовательский финансовый институт Академии финансового управления Министерства финансов Украины, г. Киев

Abstract

The work presents an economic and legal assessment of insurance fraud. The indicators of insurance fraud scheme are revealed, and the system of counteractions to insurance fraud is offered on micro- and macro-economic levels. It is shown that the departments of claims, insurance accidents and economic security should be included into insurance companies, as well as independent insurance detective agencies should be present on the Ukrainian insurance services market.

Keywords

insurance fraud, indicators of fraud schemes, system of counteractions to fraud

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Андрущенко Л.В. Страхове шахрайство при здійсненні експортноімпортних операцій / Л.В. Андрущенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2007. — №16. — С. 251–257.

2. Єрмошенко А. М. Страхове шахрайство як джерело виникнення загроз у взаємодії страховиків і банків / А.М. Єрмошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». — 2009. — Вип. 27. — С. 124–132.

3. Жабинець О.Й. Попередження страхових зловживань як один із факторів забезпечення економічної безпеки страховика / О.Й. Жабинець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 1. — С. 121–126.

4. Пластун В.Л. Проблеми страхового шахрайства і практика його уникнення / В.Л. Пластун // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Випуск 254. В 6 т. — Т. ІІ. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009.— С. 477–488.

5. Теребус О.М. Проблеми шахрайства на ринку страхування цивільної відповідальності автовласників / О.М. Теребус // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». — Тернопіль, 2009. — С. 242–245.

6. Шумелда Я. Ліквідація збитків плюс виявлення страхових злочинів : Європейський досвід / Я. Шумелда // Страхова справа. — 2004. — № 3. — С. 74–77.

7. Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юридических наук / А.И. Алгазин. — Омск, 2000. — 12 с.

8. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 192 с.

9. Галагуза Н.Ф. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование : (отечественный и зарубежный опыт) / Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. — М. : АНКИЛ, 2000. — 250 с.

10. Корнилюк Р. Автострахування 2010: криза прозорості [Електронний ресурс] / Р. Корнилюк. — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2010/05/11/234965/view_print

11. Андрєєв Є. Аферисти підвели водіїв [Електронний ресурс] / Є. Андрєєв. — Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2010/07/21/204103

12. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.— № 25–26. — Ст. 131.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 436
Published
2010-12-27