LEGAL BASES FOR PROVIDING THE INHABITED LOCALITY WITH MODERN AMENITIES

Economic and legal problems of city management

  • N.V. Cherkasska Donetsk National University, Donetsk

Abstract

The paper brings the normative_legal acts which regulate provision of inhabited localities with modern amenities into a system and makes the provisions on improvement of the current legislation more precise.

Keywords

providing the inhabited localities with modern amenities, legal bases for providing inhabited localities with modern amenities

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Пересоляк В. Ю. Формування механізму державного управління земельними ресурсами населених пунктів : авореф. дис. канд. наук з держ. управління / В.Ю. Пересоляк ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Львів, 2006. — 22 с.

2. Інформація щодо благоустрою населених пунктів // Офіційний сайт Міністерства житлово-комунального господарства. — [Електронний режим].— Режим доступу : http://www.minjkg.gov.ua/about/branch/branch-ko/844informaciya-shhodoblagoustroyunaselenix-punktiv.html

3. Про благоустрій населених пунктів України : Закон України від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 49. — Ст. 517.

4. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про благоустрій населених пунктів» // Портал Верховної ради України. — [Електронний режим].—
Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36154

5. Котик З.О. Розвиток планування та благоустрій населених пунктів : курс лекцій / З.О. Котик ; Львівська політехніка. — Львів : Каменяр, 2003. — 119 с.

6. Щурова В.А. Міський і ландшафтний дизайн. Благоустрій територій різного призначення / В.А. Щурова ; Київський національний ун-т будівництва и архітектури. — Київ, 2008. — 39 с.

7. Джабраїлов Р.А. Господарська правосуб’єктність міста: теорія и практика : монографія / Р.А. Джабраїлов ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. — 455 с.

8. Леонец В.О. Проблемы современного землепользования в городах / В.О. Леоне // Земельное право Украины. — 2006. — № 5. — С. 22–28.

9. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20–21. — Ст. 190.

10. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 1–2. — Ст. 95.

11. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

12. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 31. — Ст. 250.

13. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст : Закон України від 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №24. — Ст. 332.

14. Земельний кодекс України від 25 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002.— № 3. — Ст. 27.

15. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359VXI // Офіційний вісник України. — 2000. — № 1. — Ст. 29.

16. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

17. Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 750 // Офіційний вісник України.— 2007. — № 39. — Ст. 1545.

18. Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1524 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 44. — Ст. 2949.

19. Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Указ Президента України від 24 липня 2000 р. № 918/2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 30. — Ст. 29.

20. Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 р. № 789 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 23. — Ст. 25.

21. Питання Державної служби автомобільних доріг України : Указ Президента України від 19 січня 2002 р. № 50/2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 4. — Ст. 8.

22. Про Положення про Державний комітет України з водного господарства : Указ Президента України від 14 липня 2000 р. № 898/2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 29. — Ст. 64.

23. Про Генеральну схему планування території України : Закону України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002.— №30. — Ст. 204.

24. Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 826 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 25. — Ст. 46.

25. Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою : Наказ Міністерства житловокомунального господарства від 3 листопада 2008 р. № 326 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 96. — Ст. 68.

26. Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів : Наказ Міністерства житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 р. № 160 // Офіційний вісник України. — 2005.— № 49. — Ст. 184.

27. Про затвердження Порядку про проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів : Наказ Міністерства житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 р. № 154 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 448.

28. Інструкція про порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою : Наказ Держжитлокомунгоспу України від 24 грудня 1992 р. // Офіційний вісник України. — 2004. — № 8. — Ст. 190.

29. Про насіння та садивний матеріал : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2003.— № 13. — Ст. 92.

30. Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах : Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. № 1045 // Офіційний вісник України. — 2006. — №31. — Ст. 104.

31. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України : Наказ Міністерства житловокомунального господарства від 10 квітня 2005 р. № 105 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 31. — Ст. 415.

32. Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень : Наказ Міністерства житловокомунального господарства від 12 травня 2009 р. // Офіційний вісник України. — 2009.— № 48. — Ст. 71.

33. Про затвердження Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України : Наказ Мінжитлокомунгоспу від 4 серпня 2008 р. № 240 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 80. — Ст. 115.

34. Про відходи : Закон України від 05 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998.— № 36. — Ст. 242.

35. Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини : Постанова Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 31. — Ст. 140.

36. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004р. № 265 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 10. — Ст. 121.

37. Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 95. — Ст. 70.

38. Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів : Наказ Мінжитлокомунгоспу від 11 серпня 2008 р. // Офіційний вісник України. — 2008. — № 84. — Ст. 42.

39. Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів : Наказ Міністерства житлово-комунального господарства від 9 листопада 2007 р. // Офіційний вісник України. — 2007. — № 76. — Ст. 57.

40. Про затвердження положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів : Наказ Міністерства житлово-комунального господарства від 16 січня 2007 р. № 7 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 19. — Ст. 39.

41. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50. — Ст. 678.

42. Планування і забудова міських та сільських поселень. Містобудування. ДБН 360–92**. — К., 2002. — 92 с.

43. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173 // Портал Верховної ради України.— [Електронний режим]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi/nreg=z0379–96

44. Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2005 р. № 54 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 23. — Ст. 197.

45. Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою та підтримання громадського порядку» : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2003 р. № 1119 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 202.

46. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 14 жовтня
1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994.— № 46. — Ст. 411.

47. Про рекламу : Закон України від 3 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996.— № 39. — Ст. 81.

48. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями).

49. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131.

50. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 14. — Ст. 110.

Abstract views: 76
PDF Downloads: 61
Published
2010-10-25