SYSTEMATIZATION OF FACTORS HAVING INFLUENCING ON THE LEVEL OF THE LABOUR PRODUCTIVITY AND EARNINGS

Demography, Labor Economics, Social Economics and Politics

  • I.A. Popova Luhansk Branch Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Luhansk

Abstract

The paper studies the relationship between the labour productivity and earnings taking into account factors which have influence on the growth of these indicators. Their classification is given on the basis of a summarizing attribute.

Keywords

systematization of factors, labour productivity, earnings, relationship, classification

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Акмаев А.И. Экономика труда: учеб. пособ. / A.И. Акмаев, Г.П. Зиборов. — Алчевск : ДГМИ, 1999. - 230 с.

2. Богиня Д.П. Основи економіки праці: навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. — К.: Знання- Прес, 2000. - 312 с.

3. Адміністративне упрашііння трудовим потенціалом : навч. посіб. / [В.М. Гриньова, М.М. Новікова, М.М. Салун, О.М. Красноногова] ; за ред.
B.М. Гриньової. - Харків: ХНЕУ, 2004. - 428 с.

4. Эффективность производства (планирование и стимулирование) / [Л.А. Белашов, Б.Т. Клияненко, Г.В. Моисеев, А.М. Серов). - К.: Наук. думка, 1984. - 151 с.

5. Критика буржуазных и реформистских экономических теорий / под ред. Э.Я. Брегеля. — М.: Высшая школа, 1969. - 439 с.

6. Турецкий О.А. Эффективность труда в промышленности / О.А. Турецкий. - К.: Техника, 1981. - 175 с.

7. Ведерніков М.Д. Ринковий механізм регулю-вання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики) : монографія / М.Д. Ведерников. - Хмельницький : НВП «Еврика» ТОВ, 2001. — 288 с.

8. Лук’янченко Н.Д. Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві: монографія / Н.Д. Лук’янченко, О.А. Дороніна. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.- 212 с.

9. Калініна С.П. Ринок праці та зайнятість: теоретико-методологічний аспект: монографія / С.П. Калініна. - Донецьк: ДНУ, 2005. - 227 с.

10. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник/ А.М. Колот. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с.

11. Лук’янченко Н.Д. Управління трудовим колективом в умовах трансформації економіки / Н.Д. Лук’янчснко, Л.А. Лутай, О.Ю. Сердюк. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 236 с.

12. Агнарсон С. О совокупной производительности (TFP) / С. Агнарсон // Труд за рубежом. - 2000. - № 3. — С. 106-120.

13. Батухтин И.Я. Анализ труда и заработной платы на предприятии / И.Я. Батухтин. М.: Экономика, 1969. - 231 с.

14. Гріценко С.I. Маркетга ггово-логістичі іий механізм формування рипку робочої сили: монографія / С.І. Гріценко, М.П. Калініченко. Донецьк: ДНУ, 2006. - 224 с.

15. Гурьянов С. X. Справочник экономиста по труду / С.X. Гурьянов, И.А. Поляков, К.С. Ремизов. [5-е изд., доп. и перераб.]. - М.: Экономика, 1982. - 264 с.

16. Методические положения нормативного планирования фонда заработной платы в промышленном производстве / Госплан СССР, НИИ планирования и нормативов (Украинский филиал). - К., 1974. - 50 с.

17. Сборник нормативных актов по вопросам разработки нормативов чистой продукции / Государственный Комитет СССР по ценам. - М.: Прейскурантиздат, 1980. - 47 с.

18. Методические рекомендации по определению влияния темпов развития отраслей народного хозяйства на рост производительности труда в республике / Госкомтруд Украинской ССР, Украинский филиал НИИ труда. - Ворошиловград, 1988. - 33 с.

19. Методические рекомендации по расчету прироста фонда оплаты труда в новых условиях хозяйствования / Госкомтруд УССР, Украинский филиал НИИ труда, Институт экономики АН УССР - Ворошиловград, 1989. - 17 с.

20. Зубов В.М. Как измеряется производительность труда в США / В.М. Зубов ; под ред. Р.В. Гаврилова. - М.: Финансы и статистика, 1990. — 144 с.

21. Ринки праці у перехідний період: урівноваження гнучкості та захищеності в Центральній та Східній Європі / Сандрін Казес, Адена Нешпорова. - Женева : Міжнародне бюро праці, 2003. - 179 с.

22. Україна. Огляд політики зайнятості / переклад з англ. ; під ред. В. Кострині. - Будапешт : Міжнародне бюро праці, 1998. — 135 с.

23. Енциклопедичний словник: 100 термінів і по¬нять соціально-трудової сфери / під заг. ред. С.В. Мельника. - Луганськ: Віртуальна реальність, 2005. - 220 с.

24. Методичні рекомендації щодо регулювання фондів оплати праці підприємств виробничої сфери в умовах економічного зростання / Міністерство праці та соціальної політики Укргіїни, НДІ соціально-трудових відносин. - К.: Соцінформ, 2001. - 23 с.

25. Проблемні питання праці та соціальної політики / за ред. М.М. Папієва, Т.М. Кір’ян. - К.: Соцінформ, 2003. - 509 с.

26. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников : монография / Г.Т. Куликов ; отв. ред. Д.П. Богиня. - [2-е изд., перераб.]. - К.: ИДСИ НАН Украины, 2006. - 244 с.

27. Гончаров В.М. Проблеми динаміки оплати праці та продуктивності праці в розрізі видів економічної діяльності: напрями досягнення збалансованості на макрорівні / В.М. Гончаров, О.В. Додонов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. К. : КНЕУ, 2006. С. 184-200.

28. Костишина Т.А. Проблеми формування ефек¬тивної заробітної плати в умовах ринкових перетворень / Т.А. Костишина // Формування ринкової економіки : зб. наук, праць. [Спец. вип. до 100-річчя КНЕУ та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики]. Т. 2 : Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005. - С. 108-114.

29. Фень М.І. Економіко-магематична залежність продуктивності праці від заробітної плати та кваліфікації робітників / М.І. Фень, А.В. Вороніна // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації проф¬спілок України. - 2005. - № З (31). - С. 95-100.

30. Минова Л.М. Программы повышения производительности: вопросы разработки и внедрения / Л.М. Минова // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. - [спец. вип. до 100-річчя КНЕУ та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики]. - Т 2: Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005. — С. 189-194.

31. Концепція реформи організації оплати праці в Україні // Праця і зарплата [спец, вип.].— 1991. - № 24. - С. 9-16.

32. Концепція дальшого реформування оплати праці в Україні // Офіційний вісник України. - 2000. — № 52. - Ст. 2256, 2257.

Abstract views: 47
PDF Downloads: 29
Published
2010-05-28