FEATURES OF FUNCTIONING OF CENTERS FOR TRANSFER OF TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Economic and Legal Problems of Innovative and Investment Activity Development

  • M.B. Zhurakovska Lviv Polytechnic National University, Lviv

Abstract

The paper describes foreign experience in organizing and functioning of centers for transfer of technologies, defines features of domestic centers for transfer of technologies, and distinguishes four types of above innovation centers according to their organization. The proposals are made to improve the work of centers for transfer of technologies in Ukraine.

Keywords

national innovation system, centers for transfer of technologies

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Андросова О.Ф. Організаційно-економічні аспекти використання трансферу технологій на підприємствах авіаційної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.Ф. Андросова. — К., 2006. — 20 с.

2. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : моногр. / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. — К. : Кондор, 2006. — 354 с.

3. Білоус-Сергєєва С.А. Комерціалізація інтелектуального продукту через трансфер технологій / С.А. Білоус-Сергєєва // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.— 2010. — № 3.— С. 200–202.

4. Герасимчук З.В. Роль центру трансферу технологій в регіональній інноваційній політиці / З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nti/2009_3/28–35.pdf

5. Денисюк В.А. Комерціалізація результатів наукво-дослідних робіт: проблеми і перспективи / В.А. Денисюк // Вісник НАН України. — 2006. — № 5.— С. 39–53.

6. Єгоров І.Ю. Проблеми технологічного трансферу та шляхи їх подолання в Україні / І.Ю. Єгоров, В.О. Чехун, В.Ю. Грига // Проблеми науки. — 2008.— № 12. — С. 15–21.

7. Іжевський П.Г. Ефективність організаційних форм трансферу технологій на виробничих підприємствах : дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / П.Г. Іжевський. — К., 2006. — 20 с.

8. Кам’янська О.В. Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах : дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Кам’янська Ольга Вікторівна.— Київ, 2008. — 281 с.

9. Кацура С.М. Принципи державного регулювання міжнародного трансферу знань / С.М. Кацура, В.В. Лимар // Економічний вісник Донбасу. — 2010.— № 1.— С. 43–46.

10. Кацура С.Н. Трансфер технологий и диффузия инноваций как элементы регионального инновационного процесса [Электронный ресурс] / С.Н. Кацура. — Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_2/0646.pdf

11. Козик В.В. Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій: передумови і особливості застосування в Україні / В.В. Козик, О.Б. Іванова // Економічний простір : зб. наук. праць. — № 44/1. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. — С. 76–90.

12. Лукша О. Центр комерциализации технологий—организационное розвитие: как создать, управлять, организовать мониторинг и оценку деятельности / Лукша О., Сушков П., Яновский А. — Проект EuropeAid «Наука и комерциализация технологий», 2006. — 124 с.

13. Ляшенко О.М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : дис. дра екон. наук: спец 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / О.М. Ляшенко. — К., 2009. — 504 с.

14. Совершенна І.О. Університетські центри трансферу технологій — важлива ланка інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / І.О. Совершенна. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/15.pdf

15. Соловйов В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергитические эффекты инноваций) / В.П. Соловйов. — К. : Феникс, 2006. — 560 с.

16. Титов В.В. Трансфер технологий [Электронный ресурс] / В.В. Титов. — Режим доступа : http://www.metodolog.ru/00384/14.htm

17. Управління інтелектуальною власністю / [Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю.]. — К. : К. І. С., 2005. — 448 с.

Abstract views: 42
PDF Downloads: 21
Published
2011-06-24