ECONOMIC SECURITY OF METALLURGICAL AND MACHINE)BUILDING ENTERPRISES UNDER NEW CHALLENGES

Problems of Modernization and Production Management

  • B.O. Koshovyi Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

Abstract

The paper assesses the researches covering the problems of economic security of the metallurgical and machine-building enterprises, and gives the proposals on strengthening their economic security.

Keywords

economic security, metallurgical and machine-building enterprises, new conditions for development

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Алькема В.Г. Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення / В.Г. Алькема // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. — 2010.— № 1 (9).— С. 78–93.

2. Камишнікова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства / Е.В. Камишнікова // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 2. — С. 77–82.

3. Комаринець С. О. Аналіз галузі машинобудування в національній економіці / С.О. Комаринець // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.5.— С. 231–242.

4. Кучеренко O.O. Інтегрований методичний підхід визначення рівня економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування України на основі оцінки їх фінансової складової / О.О. Кучеренко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2009. — № 28. — С. 161–168.

5. Мазур В. Металургія України: стан, конкурентоспроможність, перспективи [Електронний ресурс] / Валерій Мазур // Дзеркало тижня. — 2010. — № 8.— Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/metalurgiya_ukrayini_stan,_konkurentospromozhnist,_perspektivi-59365.html

6. Меліхов А.А. Проблеми оцінки економічної безпеки підприємства / А.А. Меліхов, Е.В. Камишнікова // Вісник Приазовського державного технічного університету.— 2008. — Вип. № 18. Ч. 1. — С. 279–284.

7. Панченко О. М. Фактори конкурентоспроможності металургійної галузі України / О.М. Панченко // Вісник Запорізького національного університету. — 2010. — № 1 (5). — C. 164–172.

8. Шевченко І.Л. Особливості формування механізму забезпечення економічної безпеки металургійних підприємств / І.Л. Шевченко // Стратегія економічного розвитку України. — Вип. 24–25. — К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2009. — С. 128–134.

9. Герасимова О. Спад в металургії обвалить економіку? [Електронний ресурс] / Олена Герасимова // Економічна правда. — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2011/09/6/297213/

10. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

11. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

12. Васильчак С.В. Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах / С.В. Васильчак, А.І. Веселовський // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.15. — С. 98–105.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стабілізації роботи підприємств хімічної галузі та гірничо-металургійного комплексу» від 24.03.2010 p. № 289 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=289–2010-%EF

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану невідкладних заходів з подолання негативних явищ у металургійній промисловості» від 10.11.2008 p. № 1427р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1427–2008-%F0

15. Меморандум порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу від 10.11.2008 р. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0003120–08

16. Кондрашова С. Социальная миссия / С. Кондрашова // Эксперт.— № 15–16. — 2011. — C. 44–45.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 18
Published
2012-04-23