THE DYNAMICS OF CORRELATION OF MARKET SELF-GOVERNMENT AND GOVERNMENT REGULATION AT THE TRANSITION ECONOMY

Institutional Problems of the Economy

  • I.M. Kushnir Donetsk Institute of Interregional Academy of Personnel Management, Donetsk

Abstract

The article considers the features of correlation of market self-government and government regulation of the transition economy. The necessity is grounded to single out a new stage .in the system of economic mechanism — “transition economy" — when classifying government economy regulation stages.

Keywords

market regulation, government regulation, transitional economy

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория: Монография. — Донецк: Изд-во «УкрНТЭК», 2001. — 329 с.

2. Лукінов І.І. Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя / НАН України, Інститут економіки. — К., 1997. — 456 c.

3. Камишанська М.О. Державна власність на сучасному етапі розвитку економіки України: Монографія / НАН України. Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2003. — 144 с.

4. Студенцов В.Б. Государственное предпринимательство: теория и практика / В.Б. Студенцов // Общество и экономика. — 1997. — № 3-4. — С. 26—27.

5. Мочерний С.В. Моделі ринкової і змішаної економіки та їх еволюція // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання): Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 26-27 квітня 2000 р. — К.: КНЕУ, 2000. — 304 с.

6. Губерная Г.К. Рынок новые условия управления. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1995. — 110 с.

7. Кредісов В.А. Підприємництво — вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою: Монографія. — К.: Знання України, 2003. — 327 с.

8. Оболенський О.Ю. Організаційний механізм регулювання економіки: автореф. дис. … доктора екон. наук: спец. 08.02.03 / О.Ю. Оболенський. — Донецьк, 2001. — 33 с.

9. Мандибура В.О. Тіньова економіка як об’єкт системного наукового дослідження. — К., 1998. — 256 с.

10. Статистичний щорічник України за 2005 р. / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2006. — 574 с.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 28
Published
2008-09-29