JURAL FACTS IN APPLICATION OF STANDARDS FOR RAILWAY TRANSPORT

Problems of Legal Regulation of Economic Activity

  • N.V. Razbeyko Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The article considers theoretical and« practical problems concerning legal regulation of economic relations when applying standards for railway transport and practical application of economic legislation. The regulating effect of the state on operation of managing subjects by such ways as standardization, standards application has been investigated.

Keywords

jural facts, standards, rail transport

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Постанова Верховної Ради України від 21 червня 2005 р. № 2681-ІV «Про Рекомендації парламентських слухань «Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи».

2. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-1V // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.

3. Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua

4. Господарський- кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

5. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 33. — Ст. 1735.

6. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный поход: Курс лекций. 2-е из. доп. / Поляков А.В. — С. Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. — 845 с.

7. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник / Скакун О.Ф. — Харьков: Эспада, 2005. - 840 с.

8. Про створення національного фонду нормативних документів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2002 р. № 1395 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 38. — Ст. 1790.

9. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-ІІІ // Відомості Верховий Ради України. — 2001. — № 31. — Ст. 145.

10. Разумова С.А. Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении (на предприятии): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00:04. - Донецьк, 1984. — 182 с.

11. Про державний Нагляд за Додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — Ст. 247.

12. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. — 992 с.

13. Про організацію роботи зі стандартизації в Українській PCP: Постанова Ради Міністрів УРСР від от 04,02.1985 р. № 49 // Внесено до ЄДРНПА за № 21484/2002.

14. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 12. — Ст. 101.

15. Овчаренко Р.В. К вопросу о соотношении европейской модели технической гармонизации и модели технического регулирования, действующей в странах ЕС // Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономическая деятельность: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. Редкол.: Мамутов В.К (отв. ред.) и др. — Донецк ООО «Юго-Восток, Лтд». — 2007. — С. 143—174.

16. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: дис. … канд. юрид наук: 12.00.01 / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 198 с.

17. Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права / ред. Н.И. Панова. — X.: Полиграфкнига, 1993. — С. 164.

18. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

19. Кокс кам’яновугільний, пековий та термоантрацит: ДСТУ № 322-12-2-94 [Чинний від 1994-2-12]. — К.: Держстандарт України, 1994. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

20. Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua

21. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю: Постанова Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6 // Бізнес — Бухгалтерія. Право. Податки: Консультації; Збірник систематизованого законодавства. — 2006. — № 12.

22. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 40. — Ст. 183.

23. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від б квітня 1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. — 1998 — № 14. — Ст. 548.

24. Правила видачі вантажів (ст. 35, 42,46,47,48, 52,53 Статуту): Наказ Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2108.

Abstract views: 38
PDF Downloads: 28
Published
2008-09-29