ADAPTATION OF THE UKRAINIAN COAL LEGISLATION TO EU STANDARDS

Harmonization of Ukrainian legislation with EU law

Abstract

The article considers main provisions of the State-wide programme of the Ukrainian legislation adaptation to EU legislation as for adaptation of the Ukrainian coal legislation adaptation to the corresponding EU legislation. A set of normative — legal acts is chosen to be adapted according to European requirements, the attention being paid to some problems concerning this work in Ukraine. Perspective research directions are formulated to speed up the process of the Ukrainian coal legislation adaptation to EU standards.

Keywords

adaptation of legislation, European Union, Coal law norms

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629- IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

2. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

3. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборана України» від 30 травня 2008 р. «Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі» від 5 серпня 2008 р. № 685/2008 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 31. —Ст. 942.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку вугільної промисловості» від 7 липня 2005 р. № 236-р // Офіційний вісник України. — 2005. — № 27. — Ст. 1578.

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі» від 14 травня 2008 р. № 737-р // Офіційний вісник України. — 2008. — № 37. — Ст. 1244.

6. Мозуляка О.О. Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (XVIII-ХХІ ст.): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2004. —16 с.

7. Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.06 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007. — 19 с.

8. Родіна О.Г Механізм інтеграції вугільної галузі України у світовий енергетичний ринок: Автореф. дис. ... канд. екон. наук.: 08.05.01 / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.

9. Ляшенко О.Ф. Науково-методичні основи державною управління процесом реструктуризації вугільної промисловості України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань Європ. інтеграції України. — К., 2002. — 17 с.

10. Закон України «Про ратифікацію Угоди про створення Міждержавного Євразійського обладнання вугілля та металу» від 24 листопада 1995 р. № 462/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 45. — Ст. 331.

11, Наказ Міністерства вугільної промисловості України «Про Концепцію реалізації положень Кіотського протоколу на шахтах Міністерства вугільної промисловості України» від 3 вересня 2007 р. № 349 // Відомості Міністерства вугільної промисловості України. — 2007. — № 9.

12. Закон України «Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів» від 6 лютого 1998 р. № 89/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. —1998. — № 26. — Ст. 150.

13. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —1996. — № 30. — Ст. 141.

14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

15. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 р. № 433-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 93.

16. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.

17. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

18. Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р. № 1682-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

19. Постанова Верховної Ради України «Про участь України в Міжнародній конвенції щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року» від 17 грудня 1993 р. № 3734-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. —1993. — № 52. — Ст. 496.

20. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р № 2707-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50. — Ст. 678.

21. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

22. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. № 1127-ХIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 50. — Ст. 433.

23. Закон України «Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами» від 17 січня 1997 р. № 10/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 10. — Ст. 84.

24. Декрет Кабінету Міністрів України «Про об’єднання підприємств вугільної промисловості» від 21 січня 1993 р. № 10-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. -— Ст. 116.

25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах» від 6 липня 2002 р. № 939 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 28. — Ст. 1318.

26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної галузі» від 6 липня 2002 р. № 938 // Офіційний вісник України. — 2002. — 28. — Ст. 1317.

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку фінансування вугледобувних підприємств, які повніші бути підготовлені до лік-відації» від 28 лютого 2002 р. № 223 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 9. — Ст. 409.

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та надання державної підтримки вугледобувним підприємствам» від 27 грудня 2001 р. № 1733 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 52. — Ст. 2351 (втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному, бюджеті для підтримки підприємств, що видобувають кам’яне вугілля, лігніт (буре вугілля) і торф з метою будівництва, технічною переоснащення та капітального ремонту гірничошахтного обладнання» від 6 березня 2007 р. № 378).

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реструктуризації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості» від 27 серпня 1997 р. № 939 // Офіційний вісник України. 1997. — № 35. — Ст. 103.

30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про хід структурної перебудови вугільної промисловості» від 28 березня 1997 р. № 280 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 14. — Ст. 20.

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» від 27 січня 1995 р. № 59 // Зібрання постанов Уряду України. — 1995. — № 4. — Ст. 94.

32. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах» від 22 серпня 2000 р. № 215 // Офіційний вісник України. — 2000. — №.42. — Ст. 1813 (втратив чинність на підставі наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінпраці України від 22.08.2000 р. № 215 «Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах» від 16 листопада 2004 р. № 286).

33. Рішення колегії Міністерства вугільної про¬мисловості України від 20 жовтня 2006 р. № 7 // Відо¬мості Міністерства вугільної промисловості України. — 2006. — № 10.

34. Резолюція Ради від 28 липня 1989 року про розвиток вугільної промисловості Співтовариства (Сouncil Resolution of 28 Jul 1989 on the development of the Community mining industry) // OB C 207. — 12.08.1989 p. — C. 1.

35. Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо вугільної політики Співтовариства (Resolution of the EGSC Consultative Committee on Coal Policy in the Community) // OB C 103. — 27.11.1973 p. — C. 2.

36. Інструкція про порядок ліквідації та консервації підприємств по видобуванню корисних копалин (в частині забезпечення безпеки, раціональною використання та охорони надр), затвердженої постановою Держгіртехнагляду СРСР від 11 липня 1985 р. № 28.

37. Регламент Ради (ЄС) № 1407/2002 від 23 липня 2002 р, про державну допомогу вугільній промисловості (Council Regulation (ЕС) № 1407/2002 of 23 Jul 2002 on State aid to the coal industry) // OB L 205. — 02.08.2002 p. — C. 1.

38. 2002/871/ЄС: Рішення Комісії від 17 жовтня 2002 р. про утворення об’єднаної структури для передачі інформації, яка необхідна для застосування Регламенту Ради № 1407/2002 від 23 липня 2002 р. про державну допомогу вугільної промисловості (2002/871/ЕС: Commission Decision of 17 October 2002 establishing a joint framework for the communication of information needed for the application of Council Regulation (EC) № 1407/2002 on State aid to the coal industry (notified under document number C (2002) 3783)) // OB L 300. — 05.11.2002 p. — C. 42.

39. Регламент Ради (ЄС) № 405/2003 від 27 лютого 2003 р. щодо моніторингу Співтовариством імпорту антрациту походженням із третіх країн (Council Regulation (EC) № 405/2003 of 27 February 2003 concerning Community monitoring of imports of hard coal originating in third countries (Text with EEA relevance)) // OB L 062. — 06.03.2003 p. — C. 1.

40. Рішення Високого Органу ЄСВС № 14-64 від 8 липня 1964 р. про облікові та бухгалтерські документи, які мають надаватися підприємствами для перевірки службовими особами та представниками Органу, що здійснюють перевірку чи звірку щодо цін (ECSC High Authority Decision № 14—64 of 8 July 1964 on business books and accounting documents which undertakings must produce for inspection by officials or agents of the High Authority carrying out checks or verifications as regards prices) // OB 120. — 28.07.1964 p. — C. 1967.

41. Рішення Високого Органу ЄСВС № 4-53 від 12 лютого 1953 р. про оприлюднення переліків цін та умов продажу, що застосовуються підприємствами вугільної та гірничо-видобувної промисловостей (ECSC High Authority Decision№ 4-53 of 12 February 1953 on the publication of price lists and conditions of sale applied by undertakings in the coal and iron ore industries) // OB 002. — 12.02.1953 p. — C. 3.

42. Рішення Комісії № 2277/96/ЄСВС від 28 листопада 1996 р. про захист проти демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства вугілля та сталі (Commission Decision № 2277/96/ECSC of 28 November ,1996 on protection against dumped imports from countries not members of the European Coal and Steel Community) // OB L 308. — 29.11.1996 p. — C. 11.

43. 77/707/ЄСВС: Рішення від 7 листопада 1977 p. представників урядів держав-членів Європейського Співтовариства вугілля та сталі, що зустрілися в рамках Ради, щодо заходів нагляду за імпортом твердого вугілля походженням з третіх країн (77/707/ECSC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council of 7 November 1977 concerning Community surveillance of imports of hard coal originating in third countries) // OB L 292. — 16.11.1977 p. — C. 11.

44. Наказ Міністерства вугільної промисловості України «Про створення робочої комісії з розробки Правил безпеки у вугільних шахтах з урахуванням європейських норм» від 26 жовтня 2007 р. № 472 // Відомості Міністерства вугільної промисловості України. — 2007. — № 10.

45. Рішення від 11 березня 1965 р. представників урядів держав-членів, що зустрілися в рамках спеціальної ради міністрів, щодо внесення змін до Рішення від 9 липня 1957р. щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах (Decision of 11 March 1965 of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Special Council of Ministers, amending the Decision of 9 July 1957 concerning the terms of reference and rules of procedure of the Mines Safety Commission) // OB P 046. — 22.03.1965 p. — C. 98.

46. Рішення Ради міністрів ЄСВС щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах (ECSC Council of Ministers Decisiop concerning tire terms of reference and rules of procedure of the Mines Safety Commission) // OB 028. — 31.08.1957 p. — C. 487.

47. 75/782/ЄСВС: Рішення Комісії від 24 листопада 1975 р. стосовно Змішаного Комітету з гармонізації умов праці у вугільній промисловості (75/782/ECSC: Commission Decision of 24 November 1975 relating to the Mixed Committee on the harmonization of working conditions in the coal industry) //OBL 329. — 23.12.1975 p. — C.35.

48. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік» від 26 березня 2008 р. № 534-р // ІАЦ «Ліга». — Ліга Бізнесінформ, 2007.

49. Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 2 вересня 2008 р. № 345-VI // Голос України. — 2008. — № 175.

50. План заходів на 2006-2010 р. щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.: затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436-р // ІАЦ «Ліга». — Ліга Бізнесінформ, 2007.

51. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році» від 27 лютого 2008 р. № 383-р // ІАЦ «Ліга». — Літа Бізнесінформ, 2007.

52. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.

53. Наказ Міністерства вугільної промисловості України «Щодо здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2008 році» від 15 липня 2008 р. № 344 // Відомості Міністерства вугільної промисловості України. — 2008. — № 7.

Abstract views: 69
PDF Downloads: 39
Published
2008-09-29