MODERNIZATION OF ECONOMIC-LEGAL REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (METHODS OF SUBJECT RESEARCH ON R&D)

Technique for Investigation of a Subject of Research Developments

  • B.G. Rozovskiy Luhansk Branch Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Luhansk http://orcid.org/0000-0002-9968-4902
  • O.O. Ashurkov Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (Проект) // Экономика и право. — 2006. — № 2. — С. 5—15.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2001 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21-22. — Ст. 144.

3. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709- IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 32. — Ст. 422.

4. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі: Закон України від 10.04.2008 р, № 250-VI // Офіційний вісник України. — 2008. — № 31. — Ст. 960.

5. Маракешское Соглашение о создании Всемирной торговой организации от 15.04.1994 г. // Українська інвестиційна газета. — 2006. — № 29.

6. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160- IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.

7. Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. — Харьков: Одиссей, 2005. — 256 с.

8. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні; правове регулювання та гаранта здійснення. — К.: Професіонал, 2004. — 288 с.

9. Костюченко О.А. Валютне законодавство України. — К.: Атіка, 2006. — 304 с.

10. Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація // Вісник НБУ. — 1997. — № 1. — С. 11—18.

11. Георгіаді Н.Г., Князь С.В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. — Львів: Львівська політехніка, 2004. — 156 с.

12. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / За ред. А.А. Мазаракі. — К.: КНТЕУ, 2003. — 272 с.

13. Державне регулювання економіки / За ред. проф. І.Р. Михасюка. — Львів: Українські технології, 1999. — 640 с.

14. Трусов О., Рудяк Ю. Довідник ЗЕДівця. — Харків: Фактору2006. — 704 с.

15. Державне управлінця: теорія і практика / За заг. ред. проф. В.Б. Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.

16. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование / Под ред. Ю.В. Макогона. — Донецк: Донеччина, 1999. — 496 с.

17. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Ма¬мутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. — К.: Юринком Интер, 2002. — 912 с.

18. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В, Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с. (Коментар до ст. 12).

19. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V04/592/89/PDF/V0459289.pdf

Abstract views: 41
PDF Downloads: 89
Published
2008-09-29