THE PRINCIPLE OF EQUITY AND ITS REFLECTION IN THE TARIFF POLICY OF THE STATE IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Series "Economy": Labor Economics and Social Policy

  • A.O. Volkova Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Kyiv

Abstract

The article deals with the current state of the state tariff policy in the field of housing and communal services, and noted the importance of its formation of the principle of equity. The problems of realization of the principle of justice in the tariff policy of the state in the sphere of housing and communal services are outlined. It is substantiated that housing and communal services are aimed at satisfying the basic needs of the population and are vital for life support. It is proved that the study of justice as a defining state-building principle, its role in shaping the tariff policy of the state in the field of housing and communal services is complex.


REFERENCES
1. Holovchenko O. Spravedlyvist yak fundamentalnyi pryntsyp prava u praktychnii ploshchyni. Viche. 2012. No. 20: 5-7 [in Ukrainian].
2. Rolz D. Teoriia spravedlyvosti. Per. z anhl. O. Mokrovolskoho. Kyiv, 2001 [in Ukrainian].
3. Aharkov O.A. Pryntsyp sotsialnoi spravedlyvosti yak osnova metodolohii sotsialno-politychnoho marketynhu. Ukrainskyi naukovyi zhurnal. Osvita rehionu. Politolohiia. Psykholohiia komunikatsii. 2011. No. 4: 243-48 [in Ukrainian].
4. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: Deklaratsiia OON vid 10.12.1948. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. No. 93. St. 3103 [in Ukrainian].
5. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. No. 30. St. 14 [in Ukrainian].
6. Kyrychenko Iu.V. Poiasniuvalna zapyska shchodo obgruntuvannia neobkhidnosti zminy statti 48 Konstytutsii Ukrainy. Ofitsiinyi sait Konstytutsiinoi Asamblei. URL: http://cau.in.ua/ua/news/id/kirichenko-juv-schodoobruntuvannja-neobhidnosti-zmini-statti-48-konstituciji-ukrajini-776/ [in Ukrainian].
7. Viina, infliatsiia chy zarplaty: ukraintsi rozpovily pro naivazhlyvishi problemy. URL: https://24tv.ua/viyna_inflyatsiya_chi_zarplati_ukrayintsi_rozpovili_pro_nayvazhlivishi_problemi_n829472 [in Ukrainian].
8. Ukraina v tsyfrakh: 27—31 bereznia 2017. URL: http://uaprom.info/article/6218-ukrayina-cifrah-27-31-bereznya.html [in Ukrainian].
9. Kalendar opryliudnennia ekspres-vypuskiv Derzhstatu u 2017 rotsi. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
10. Pro zatverdzhennia Poriadku pohashennia restrukturyzovanoi zaborhovanosti ta vnesennia potochnykh platezhiv za zhytlovo-komunalni posluhy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.06.2003 No. 976. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. No. 27. St. 1318 [in Ukrainian].
11. Pro zhytlovo-komunalni posluhy: Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 No. 1875-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. No. 47. St. 514 [in Ukrainian].
12. Demin V.N. Printsip kak forma nauchnogo poznaniya. Moskva, 1976 [in Russian].
13. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2017 rik: Zakon Ukrainy vid 21.12.2016 No. 1801-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. No. 3. St. 31 [in Ukrainian].
14. Informatsiia shchodo faktychnoho rozmiru prozhytkovoho minimumu za veresen 2017 r. Ofitsiinyi sait Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy. URL: http://www.msp.gov.ua/news/14168.html [in Ukrainian].
15. Ekonomichnyi rozvytok u rozrizi rehioniv Ukrainy (u sichni—veresni 2017 roku). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=b6ef1c89-dcdf-40f2-a39ec985d31f04ae [in Ukrainian].
16. Zhytlovo-komunalna sfera: u poshukakh hospodaria: Zvit, pidhotovlenyi CASE Ukraina v ramkakh proektu "Po puliarna ekonomika: monitorynh reform" URL: http://www.case-ukraine.com.ua/zhitlovo-komunalna-sfera-uposhukax-gospodarya/ [in Ukrainian].
17. Hura N.O. Systema formuvannia taryfiv na zhytlovo-komunalni posluhy. Finansy Ukrainy. 2007. No. 4: 69-76 [in Ukrainian].
18. Ivanenko V.V. Tsenoobrazovanie: uchebnoe posobie. Harkov, 2003 [in Russian].
19. Pro tsiny i tsinoutvorennia: Zakon Ukrainy vid 21.06.2012 No. 5007-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. No. 19-20. St. 190 [in Ukrainian].
20. Andreieva V.M., Kailiuk Ie.M., Shapovalenko D.O. Marketynh i povedinka spozhyvacha na rynku komunalnykh posluh: navch. posib. dlia studentiv spetsialnosti "Menedzhment orhanizatsii". Kharkiv, 2007 [in Ukrainian].
21. Kotsiurba O.Iu. Osoblyvosti taryfnoi polityky u zhytlovo-komunalnii sferi. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2012. Vyp. 22 (1): 244-248 [in Ukrainian].
22. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu reformuvannia i rozvytku zhytlovo-komunalnoho hospodarstva na 2009-2014 roky: Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 No. 1869-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. No. 46. St. 512 [in Ukrainian].
23. Matvieieva N.M. Shchodo formuvannia ekonomichno obgruntovanykh taryfiv na zhytlovo-komunalni posluhy. Kommunalnoe khoziaistvo horodov. 2006. No. 68: 115-122 [in Ukrainian].
24. Chernyishov L.N. Tsenovaya i tarifnaya politika v zhilischno-kommunalnom hozyaystve. Moskva, 1998 [in Russian].
25. Kameneva E.A., Barulin S.V. Finansyi zhilischnokommunalnogo hozyaystva. Moskva, 2003 [in Russian].
26. Amosov O.Iu. Suchasni problemy taryfnoi polityky v zhytlovo-komunalnii sferi. Kommunalnoe khoziaistvo horodov. 2010. No. 89: 208-212. URL: http://vuzlib.com.ua/articles/book/30317-Suchasni_problemi_tarifnoi_p/1.html [in Ukrainian].
27. Horoshkova L.A., Volkov V.P. Yakist zhytlovo-komunalnykh posluh yak skladova systemy sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstv haluzi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. 2014. No. 3 (44): 86-90 [in Ukrainian].
28. Vavrychuk O. Optymizatsiia taryfnoi polityky ta yii vplyv na dokhidnist pidpryiemstv zhytlovo-komunalnoho hospodarstva. Svit finansiv. 2012. No. 3: 133-144 [in Ukrainian].

Keywords

principle of equity, tariff policy, price, tariff, economically justified tariff, expenses, housing and communal services

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині. Віче. 2012. № 20. С. 5—7.

2. Ролз Д. Теорія справедливості. Пер. з англ. О. Мокровольського. — Київ, 2001. 822 с.

3. Агарков О.А. Принцип соціальної справедливості як основа методології соціально-політичного маркетингу. Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. 2011. № 4. С. 243—248.

4. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

5. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 14.

6. Кириченко Ю.В. Пояснювальна записка щодо обґрунтування необхідності зміни статті 48 Конституції України. Офіційний сайт Конституційної Асамблеї. URL: http://cau.in.ua/ua/news/id/kirichenko-juv-schodoobruntuvannja-neobhidnosti-zmini-statti-48-konstitucijiukrajini-776/ (дата звернення 07.09.2017).

7. Війна, інфляція чи зарплати: українці розповіли про найважливіші проблеми. URL: https://24tv.ua/viyna_inflyatsiya_chi_zarplati_ukrayintsi_rozpovili_pro_nayvazhlivishi_problemi_n829472 (дата звернення 07.09.2017).

8. Україна в цифрах: 27—31 березня 2017. URL: http://uaprom.info/article/6218-ukrayina-cifrah-27-31-bereznya.html (дата звернення 07.09.2017).

9. Календар оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2017 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 09.09.2017).

10. Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976. Офіційний вісник України. 2003. № 27. Ст. 1318.

11. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 47. Ст. 514.

12. Демин В.Н. Принцип как форма научного познания. Москва, 1976. 354 с.

13. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 3. Ст. 31.

14. Інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму за вересень 2017 р. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.msp.gov.ua/news/14168.html (дата звернення 10.10.2017).

15. Економічний розвиток у розрізі регіонів України (у січні—вересні 2017 року). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=b6ef1c89-dcdf-40f2-a39e-c985d31f04ae (дата звернення 15.10.2017).

16. Житлово-комунальна сфера: у пошуках господаря: Звіт, підготовлений CASE Україна в рамках проекту "Популярна економіка: моніторинг реформ". URL:http://www.case-ukraine.com.ua/zhitlovo-komunalnasfera-u-poshukax-gospodarya/ (дата звернення 15.10.2017).

17. Гура Н.О. Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Фінанси України. 2007. № 4. С. 69—76.

18. Иваненко В.В. Ценообразование: учебное пособие. Харьков, 2003. 153 с.

19. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19—20. Ст. 190.

20. Андреєва В.М., Кайлюк Є.М., Шаповаленко Д.О. Маркетинг і поведінка споживача на ринку комунальних послуг: навч. посіб. для студентів спеціальності "Менеджмент організацій". Харків, 2007. 150 с.

21. Коцюрба О.Ю. Особливості тарифної політики у житлово-комунальній сфері. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2012. Вип. 22 (1). С. 244—248.

22. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009—2014 роки: Закон України від 24.06.2004 № 1869-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 46. Ст. 512.

23. Матвєєва Н.М. Щодо формування економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. Коммунальное хозяйство городов. 2006. № 68. С. 115—122.

24. Чернышов Л.Н. Ценовая и тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве. Москва, 1998. 248 с.

25. Каменева Е.А., Барулин С.В. Финансы жилищно-коммунального хозяйства. Москва, 2003. 192 с.

26. Амосов О.Ю. Сучасні проблеми тарифної політики в житлово-комунальній сфері. Коммунальное хозяйство городов. 2010. № 89. С. 208—212. URL: http://vuzlib.com.ua/articles/book/30317-Suchasnі_problemi_tarifnoї_p/1.html (дата звернення 15.10.2017).

27. Горошкова Л.А., Волков В.П. Якість житлово-комунальних послуг як складова системи соціальної відповідальності підприємств галузі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. № 3 (44). С. 86—90.

28. Вавричук О. Оптимізація тарифної політики та її вплив на дохідність підприємств житлово-комунального господарства. Світ фінансів. 2012. № 3. С. 133—144.

Abstract views: 184
PDF Downloads: 136
Published
2017-12-18