LEGAL MECHANISM FOR ROTATION OF PUBLIC SERVICE PERSONNEL

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • I.L. Oliynyk Donetsk State University of Management, Donetsk

Abstract

The paper studies a legal mechanism of rotation of public service personnel and analyses foreign experi­ence in rotation of public servants.

Keywords

public service, rotation of public service personnel, corruption, improvement of personnel potential

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : Указ Президента України від 14.04.2000 р. № 599/2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 16. — Ст. 665.

2. Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2002 р. № 144-2002-р // Офіційний вісник України: — 2002. — № 12. — Ст. 606.

3. Методичні рекомендації з питань запобігання і протидії корупції: наказ Головного управління державної служби України від 26.12.2007 р. № 377 [Електронний ресурс]. — Режим доступу. : http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=89179&cat_id=57862

4. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

5. Харченко О.А. дотація кадрів державної служби як засіб попередження можливих корупційних проявів в державних органах та елемент удосконалення кадрового потенціалу [Електродний ресурс] / О.А. Харченко. — Режим доступу : http//www.nbuv.gov.ua/e-jourhals/tppd/2009-1/zmist/R_3/Harchenko.pdf

6. Солодов В.В. Ротация как механизм эффективности правоохранительной службы Российской Федерации [Электронный ресурс] / В.В. Солодов, Е.В. Михайлова. — Режим досту¬па : http://db.inforeg.ra/eni/aitList.asp?j=16&id=0220611308&idfull=0420700039

7. Шидов А.X. Ротация кадров как эле¬мент системы управления деловой карьерой [Электронный ресурс] / А. X. Шидов, Б. Хапов. — Режим доступа: http://www.unitcon.ru/articles/view_int_article.php?id=74

8. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / М. І. Мельник. К.: Атіка, 2001. — 302 с.

9. Чепелюк В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять / В. Чепелюк // Право України. — 2004. — № 10.— С. 110—114.

10. Пищулин Н.П. Кадры-персонал. Словарь-тезаурус / Н.П. Пищулин В.Ф. Ковалевский, М. Анисимов. — М.: МО Российской федерации, Рос. академия управления, 1994. — 280 с.

11. Экономический словарь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/

12. Про державну службу : Закон України від 17.11.2011 р. № 4050-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 26. — Ст. 273.

13. Медведев подписал закон о ротации кадров на всех уровнях [Электронный ресурс]. — Режим до¬ступа : http://vwwkm.nj/v-rossii/2011/12/05/dmitrii-medvedev/medyedev-podpisal-zakon-o-rotatsii-kadroy-na-vsekh-urovnyakh

14. Технологии кадрового менеджмента: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / под ред. И.В. Мишуровой. — М.: ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. — 368 с.

15. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VІ // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 40. — Ст. 404.

16. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.

Abstract views: 58
PDF Downloads: 39
Published
2012-12-24