OBJECT OF LEGAL RELATIONS IN THE COMPULSORY STATE PENSION INSURANCE

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • O.V. Gorbatenko Donetsk National Technical University, Donetsk

Abstract

Based on scientific literature and regulatory sources, the object composition of legal relations in the social sphere is analyzed, in particular in the pension provision. A legal nature of material and non-material social-security benefits is determined. The features of objects of procedural and material legal relations in the compulsory pension insurance are identified.

Keywords

social security, socially security relations, pension legal relations, object, object composition, pension

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Зайкин А. Д. Правоотношения по пенсион¬ному обеспечению [Текст] /А.Д. Зайкин; под ред. Н.Г. Александрова. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1974. — 192 с.

2. Гущин И.В. Советское право социального обеспечения: вопросы теории [Текст] / И.В. Гущин ; под. ред. В.С. Андреева. — Минск: Наука и техника, 1982. — 176 с.

3. Кузьмина Т.М. Советское право социального обеспечения [Текст] / Т.М. Кузьмина ; под ред. В.И. Демьяненко. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1982. — 127 с.

4. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України [Текст]: навч. посібник / Н.Б. Болотіна. — К.: Знання, 2005.— 615 с.

5. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні [Текст]: курс лекцій / І.М. Сирота. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 288 с.

6. Захаров М.Л. Право социального обеспечения России [Текст] : учебник / М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова.— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 640 с.

7. Скакун О. Ф. Теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / Ольга Федоровна Скакун ; Харьковский ун-т внутр. дел. — X. : Консум, 2000. — 704 с.

8. Теорія держави і права [Текст]: навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков [та ін.]; за ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 368 с.

9. Алексеев С.С. Общая теория права [Текст]: курс : в 2 т. / С.С. Алексеев. — М. : Юрид. лит, 1982, —Т. 2. — 359 с.

10. Халфина Р.О. Общее учение о правоотно¬шении [Текст] / Р.О. Халфина. — М,: Юрид. лит., 1974. — 348 с.

11. Матузов Н.И. Теория государства и права [Текст]: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М. : Юристъ, 2004. — 512 с.

12. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР [Текст]: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Правоведение» / В.С. Андреев. — 2-е изд., доп. и перераб. —М.: Юрид. лит, 1987. — 352 с.

13. Астрахан Е.И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих в СССР [Текст] / Е.И. Астрахан. — М.: Госюриздат, 1961. — 127 с.

14. Васильева Ю.В. Основания для дифференцирования правового- регулирования пенсионных Отношений [Текст] / Ю.В. Васильєва // Правоведение. — 1998. — № 3. — С. 24—30.

15. Про державний бюджет України на 2012 рік.: Закон України від 22.12.2011 р. № 4282-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282—17/page

16. Про, заходи щодо законодавчого забезпе¬чення реформування пенсійної системи : Закон України від 08.07.2011 р. № 3668-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17

17. Гущин И.В. Право членов колхоза на пен¬сию [Текст] / И.В. Гущин. — М. : Юрид. лит., 1972. — 192 с.

18. Кравчук Т.В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній системі України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Т.В. Кравчук. — Одеса, 2008. — 20 с.

Abstract views: 69
PDF Downloads: 35
Published
2012-12-24