COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY

Institutional Problems of the Economy

  • O.V. Kendukhov Donetsk National Technical University, Donetsk
  • O.M. Faber Donetsk National Technical University, Donetsk

Abstract

The paper considers and generalizes the results of scientific researches on the definition of competitiveness of the national economy. Based on using a strate­gic approach to management of the national competi­tiveness, the concept “competitiveness of the national economy” is specified.

Keywords

competitiveness, national economy, essence, concept, economic category, strategic approach

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Минчинська І. Теоретичні аспекти взаємозв’язку фінансово-економічного стану підприємства та конкурентоспроможності національної економіки [Електронний ресурс] / I. Минчинська. — Режим доступу : httр://conftiapv.at.ua/publ/konf_26_27_kvitnja_2012_r/sekcija_5_economichni_nauki/teoretichni_aspekti_vzaemozv_jazku_finansovo_ekonomichnogo_stanu_pidpriemstv_ta_konkurentospromozhnosti_nacionalnoji_ekonomiki/41-1-0-1838

2. Портер М. Конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. О.Л. Пелявского, А.П. Уриханяна, Е.Л. Усенко, И.А. Шишкиной. — М. : Вильямс, 2005. — 608 с.

3. Багрова І.В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І.В. Багрова, О.Г. Нефедова // Вісник економічної науки України. — 2007. — № 1. — С. 11—16.

4. Геец В.М. Проблемность структурной трансформаций экономики стран с развивающимися рынками / В.М. Геец // Економіка та прогнoзyвaння. — 2009. — № 1. – С. 54—63.

5. Гражевская Н. Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики в глобальном постиндустриальном измерении / Н. Гражевская // Економіка України. — 2008. — № 9. — С. 54—63.

6. Мартиненко В.В. Конкурентоспроможність економіки та економічна безпека України : матеріали Конференції «Соціум. Наука. Культура, Економіка» (24—26 січня 2012 р.) [Електронний ресурс] / В.В. Мартиненко. — Режим доступу : http://intconf.org/martinenko-vv-konkurentospromozhnist-ekonomiki-ta -ekonomicha-bezpeka-ukrayni/

7. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л.І. Піддубна. — X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. — 368 с.

8. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.]; за ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД; 2005. — 388 с.

9. Стратегія економічного і соціального розвитку України (200442015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтеграції України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 44 с.

10. Гельвановский М.И. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы статистического сопровождения. Поиск методологической адекватности / М.И. Гельвановский. — М.: ИИЦ «Статистика России», 2009. — 383 с.

11. Дергачова В.В. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання : [монографія] / В.В. Дергачова. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 392 с.

12. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / за ред. І.В. Крючковой — К.: Рента, 2007. — 488 с.

13. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации : учебник / Р.А. Фатхутдинов. — [3-е изд. перераб. и доп.]. — М.: Маркет ДС, 2008. — 432 с.

14. Швиданенко О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні і прикладні аспекти : [монографія] / О. А. Швиданенко. — К. : КНЕУ, 2007. — 307 с.

15. Вальтер Ж. Конкурентоспособность: Общий подход / Ж. Вальтер ; пер. с франц. — М.: Российско-Европейский центр экономической политики, 2005. — 52 с.

16. Офіційний сайт Ради конкурентоспроможності України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.compete.org.ua

17. Економічна енциклопедія : у 3 томах. Т. 1 / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000, — 864 с.

18. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность : учебник/ Р.А. Фатхутдинов. — М. : Экономика, 2005. — 504 с.

19. Полунєєв Ю. Конкурентоспроможність країни як національна ідея / Ю. Полунєєв // Дзеркало тижня. — 2005. — 19 бер. (№ 10).

20. Уманців Ю. Економіка України у вимірі глобальної конкурентоспроможності / Ю. Уманців // Вісник антимонопольного комітету України. — № 1. — 2011. — С. 14—23.

21. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б. Кваснюка. — К.: Ін-т екон. прогнозув., 2003. — 424 с.

22. Національна економіка.: навч. посібник / за заг. ред. В.П. Решетило; Харк. нац. акад. міські. госп-ва. — X.: ХНАМГ, 2009. — 386 с.

23. Кириленко Л. Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки / Л. Кириленко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2011. — № 124-125. — С. 49—52.

Abstract views: 68
PDF Downloads: 36
Published
2012-12-24