CONTENT OF TECHNICAL REGULATION IN THE SPHERE OF ECONOMIC MANAGEMENT: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

Economic and Legal Problems of Economic Activity

  • I.A. Hamburg Vladimir Stashys Institute of Law of Classical Private University, Zaporizhia

Abstract

The content of technical regulation of the economic activity is defined on the basis of a theoretical analysis of the concept of technical regulation and its components, as well as of legal regulation of these concepts in the national legislation.

Keywords

technical regulation of economic activity, standardization, certification, evaluation of conformity, metrology, measurement unity, legislation

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ханету А. Обзор лучшей практики Евросоюза и других стран в области технического регулирования / А. Ханету. — М.: ТЕИС, 2005. — 88 с.

2. Про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики: Указ Президента України від 1 жовтня 2002 р. № 887/2002 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

3. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 12. — Ст. 101.

4. Гінзбург М.Д. Спроба класифікації українських нормативних документів / М.Д. Гінзбург // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2005. — № 2. — С. 13—19.

5. Овчаренко Р.В. К вопросу о соотношении европейской модели технической гармонизации и модели технического регулирования, действующей в странах ЕС / Р.В. Овчаренко // Економіка та право. — 2007. — № 4. — С. 143—147.

6. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : підручник / Г.А. Саранча. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 672 с.

7. Шаповал В.М. Система технічного регулювання країн митного союзу / В.М. Шаповал // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2011. —: № 3. — С. 18—21.

8. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 1.1-2001 (чинний від 29.05.2001 р.) [Електронний ресурс). —Режим доступу: http://document.org.ua/docs/tdoc9.php

9. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94 (чинний від 26.07.1994 р.). — К.: Держстандарт України, 1994. — 68 с.

10. Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні положення: ДСТУ 2682-94 (чинний від 01.01.1995 р.). — К.: Держстандарт України, 1994. — 16 с.

11. Національна стандартизація. Основні положення: ДСТУ 1.0:2003 (чинний від 24.02.2003 р.) [Електронний ресурс}. — Режим доступу: http://text.nonnativ.ua/doc8.php

12. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення : ДСТУ 2708:2006 (чинний від 01.07.2006 р ). — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 19 с.

13 . Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи: ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 : надано чинності Наказом Держспоживстандарту України від 04 грудня 2007 р. № 340 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tk-group.at.Ua/_ld/0/22DSTU17000_2007.pdf

14. Жиряева Е.В. Техническое регулирование в международной торговле и российское законодательство/ Е.В. Жиряева, Т. Хайландт // Право и экономика. — 2005. — № 3. — С. 9—16.

15. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 52 (ч. 1). — Ст. 5140.

16. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-III // Відомості Верховної Рдцн України. — 2001. — № 31. — Ст. 145.

17. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2406-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 169.

18. Грищенко Ф.В. Порівняльний аналіз нормативної бази національної та міжнародної систем оцінювання відповідності / Ф.В. Грищенко, О.Д. Цициліано, С.I. Гавриленко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2005. — № 2. — С. 26—29.

19. Бубела Т.З. Технічні умови як основа для оцінювання Відповідності / Т.З. Бубела, Т.Г. Бойко, В.Р. Куць // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2008. — № 1. — С. 21—24.

20. Загальні вимоги згідно ISO/IEC Guide 66:1999 до органів, які здійснюють оцінювання і сертифікацію/реєстрацію систем управління навколишнім середовищем: затверджено Наказом НААУ № 29-Я від 16 лютого 2004 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.naau.org.ua/OM_doc/ZD-080502.doc

21. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підручник / В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак; за заг ред. В.В. Тарасової. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 264 с.

22. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України № 113/98-ВР від 11 лютого 1998 р. (у редакції Закону України № 1765-IV від 15 червня 2004 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 37. — Ст. 449.

23. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ Президента України № 634/2011 від 31 травня 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Abstract views: 55
PDF Downloads: 31
Published
2012-09-24