PROBLEMS OF UPDATING OF LEGAL REGULATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS IN THE OIL-AND-GAS COMPLEX IN UKRAINE

Economic and Legal Problems of Regulation of Economic Activity

Abstract

The article considers the body of normative and legislation acts which are the part of economic legislation and which constitute the complex branch — oil and gas legislation of Ukraine. The necessity of updating the economic legislation is grounded, namely of the part that regulates the relations in the oil-and-gas complex of Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Радо України. — 2003. — № 18, № 19-20, №.21-22. — Ст. 144.

2. Знаменский Г.Л. Задачи научного обеспечения модернизации хозяйственного законодательства // Проблеми господарського права і методика його викладання: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. — Донецьк ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 444 с.

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (гол. ред.). — К.: Видавництво «Юридична думка», 2004. — 586 с.

4. Ілларіонов О.Ю. Поняття та види організаційно-господарських відносин: окремі проблеми // Проблеми господарського права і методика його викладання: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. — Донецьк ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 444 с.

5. Закон України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 50. — Ст. 262.

6. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) // Экономика и право. — 2006. — № 2. — С. 5—16.

7. Сергієнко В.В. Правове регулювання договорів на поставку нафти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. / Національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2001. —16 с.

8. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина. Навчальний посібник,— К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. — 344 с.

9. Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом секторе экономики. — Новосибирск: Наука, 2001. — 232 с.

10. Клеандров М.И. Нефтегазовое законодательство в системе российского права. — Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. — 144 с.

11. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. — Харьков: Эспада, 2005. — 840 с.

12. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 36. — Ст. 340.

13. Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 29. — Ст. 139.

14. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 р. № 1039-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 44. — Ст. 391.

15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про об’єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення» від 29 квітня 1993 р. .№ 42-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 26. — Ст. 280.

16. Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях» від 21 листопада 1997 р. № 668/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 11—12. — Ст. 46.

17. Закон України «Про державний бюджет України на 2005 рік» від 23 грудня 2004 р. № 2285-IV // Відомості Верховної Рада України. — 2005. — № 7-8. — Ст. 162.

18. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та деякі інші законодавчі акти України» від 25 березня 2005 р. № 2505-ІV // Відомості Верховної Ради України. —2005. — № 17-19. — Ст. 267.

19. Закон України «Про державний бюджет України на 2006 рік» від 20 грудня 2005 р. № 3235-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2006,. — № 9-11. — Ст. 96.

20. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

21. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: Затверджене Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 721 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — Ст. 888.

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування» від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. — 2000,. — № 46. — Ст. 2001.

23. Закон України «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат» від 5 лютого 2004 р. № 1456-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 19. — Ст. 272.

24. Закон України «Про державний бюджет України на 2004 рік» від 27 листопада 2003 р. № 1344-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 17—18. — Ст. 250.

25. Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України з питань оподаткування» від 30 листопада 2006 р. № 398-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 3. — Ст. 31.

26. Коморний О.І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с.

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом» від 17 грудня 2003 р. № 1958 // Офіційний вісник України. — 2003. — 51. — Ст. 2699.

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля» від 4 квітня 2000 р. № 599 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 14. — Ст. 567.

29. Указ Президента України «Про заходи по забезпеченню діяльності Національної комісії з питані, регулювання електроенергетики України» від 14 березня 1995 р. № 213/95 // Урядовий кур’єр. — 1995. — 23 березня (№ 43—44).

30. Національна програма «Нафта і газ України до 2010 року»: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 665 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 25. — Ст. 1114.

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію диверсифікації джерел постачання газу та нафти в Україну» від 14 січня 1997 р. № 10 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 1, 2, 3. — Ст. 89.

32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію деяких консультативних, радницьких та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України, та визнання втратившими силу деяких актів Кабінету Міністрів України» від 29 січня 2003 р. № 142 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 5. — Ст. 183.

Abstract views: 57
PDF Downloads: 37
Published
2007-04-23