SOME THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATIONAL ECONOMIC RELATIONS (WITH AN EXAMPLE OF PERMISSIVE RELATIONS IN A SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY)

Series "Law": Problems of development of the legislation of Ukraine

Abstract

Theory of organizational economic relations is analyzed in the article in terms of so called administrative economic relations, peculiarities of organizational economic relations are compared with peculiarities of «administrative economic» relations that are defined in a scientific literature. Also author critically analyzed a question about necessity of special administrative legal regulation of «administrative economic» relations in Ukrainian legislative system.


REFERENCES


1. Kolpakov V.K. (2013), Administratyvno-pravovi vidnosyny: ponyattya ta vydy, [Administrative legal relations: concept and kinds], Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal, vol. 1, pp. 101-104.
2. Kravtzova T.M. (2004), Administratyvno-pravovi zasady zdiysnennya derzhavnoyi polityky u sferi hospodaryu vannya [Administrative legal base of the state policy’ realization in a sphere of economic work], PhD. diss., Ad ministrative law and process; financial law; information law, National university of internal affairs, Kharkiv, Ukraine.
3. Kravtzova T.M. (2006), Derzhavne rehulyuvannya hos podars’koyi diyal’nosti: administratyvno-pravovi aspekty [The state regulation of an economic activity: administrative legal aspects], VVP Mriya TOV, Sumy, Ukraine.
4. Kravtzova T.M. (2004), Pravova kharakterystyka vidnosyn, shcho vnykayut’ v sferi derzhavnoho rehulyuvannya hospodars’koyi diyal’nosti [Legal characteristic of relations that arose in a sphere of state regulation of economic work], Pravo Ukrayiny, vol. 6, pp. 31-35.
5. Kravtzova T. (2003), Pravovi formy derzhavnoho rehulyuvannya u sferi pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti [Legal forms of the state regulation in a sphere of enterprising], Pravo Ukrayiny, vol. 12, pp. 45-47.
6. Mel’nyk R.S. (2010), Administratyvno-hospodars’ke pravo yak strukturnyy element systemy administratyvnoho prava: zarubizhnyy dosvid ta natsional’ni osoblyvosti [Administrative economic law as structural element of the system of administrative law: foreign experience and national peculiarities], Pravo Ukrayiny, vol. 2 (34), pp. 55-59.
7. Petrov Ye.V. (2012), Administratyvno-hospodars’ke pravo yak pidhaluz’ administratyvnoho prava Ukrayiny [Administrative economic law as a sub-branch of Ukrainian administrative law], Doc. diss., Administrative law and process; financial law; information law, Kharkiv national university of internal affairs, Kharkiv, Ukraine.
8. Galun’ko V.V. (ed.) (2011), Administratyvno-pravove rehulyuvannya u sferi hospodaryuvannya (administratyvnohospodars’ke pravo) [The administrative legal regulation in a sphere of economic work (administrative economic law)], HMT, Kherson, Ukraine.
9. Galunko V.V. (2011), Predmet administratyvno-hos po dars’koho prava [Object of administrative economic law], Forum prava, vol. 3, pp. 141-145, available at: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11gvvagp.pdf (Acces sed 03 October 2016).
10. Vikhrov O.P. (2008), Orhanizatsiyno-hospodars’ki pravovidnosyny [Organizational economic relations], Pub. Hou se “Slovo”, Kyiv, Ukraine.
11. Aver’yanov V.B. (ed.) (2004), Administratyvne pravo. Akademichnyy kurs: Tom 1. Zahal’na chastyna [Administrative law. Academic course: Volume 1. Common part], Yurydychna dumka, Kyiv, Ukraine.
12. Atamanova Yu. (2008), Osoblyvosti ta klasyfikatsiya zasobiv pravovoho rehulyuvannya innovatsiynoyi diyal’nosti [Peculiarities and classification of means of legal regulation of innovative activity], Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 2, pp. 3-7.
13. Stetzenko S.G. (2008), Administratyvne pravo Ukrayiny: Navchal’nyy posibnyk [Administrative law of Ukraine: instructional book], Atika, Kyiv, Ukraine.
14. Dzhafarova O.V. (2013), Ponyattya ta sutnist’ dozvil’nykh pravovidnosyn: pytannya s’ohodennya [The concept and sense of permissive legal relations: questions of nowadays], Porivnyal’no-analitychne pravo, vol. 3-1, pp. 208-211.
15. Romanyak M.M. (2010), Administratyvno-pravovi zasady dozvil’noyi diyal’nosti u sferi zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky [Administrative legal base of permissive activity in a sphere of ecological security], PhD. diss., Administrative law and process; financial law; information law, Institute of pedagogy of Ukrainian Academy of pedagogical sciences, Irpin’, Ukraine.
16. Siverin V.I. (2010), Administratyvno-pravovi zasady nadannya dozvil’nykh posluh sub”yektamy publichnoyi administratsiyi [Administrative legal base of the permissive services’ giving by public administration’ subjects], PhD. diss., Administrative law and process; financial law; information law, Kharkiv national university of internal affairs, Kharkiv, Ukraine.
17. Soloshkina I.V. (2006), Administratyvno-pravovi zasady dozvil’noyi diyal’nosti shchodo pidpryyemnytstva [Administrative legal base of the permissive activity in a sphere of enterprising], PhD. diss., Administrative law and process; financial law; information law, Kharkiv national university of internal affairs, Kharkiv, Ukraine.
18. Klym O.V. (2009), Administratyvno-pravove rehulyuvannya pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti v Ukrayini [Administrative legal regulation of the enterprising in Ukraine], PhD. diss., Administrative law and process; financial law; information law, National academy of sciences, Institute of state and law named by Koretzkiy V.M., Kyiv, Ukraine.
19. Pozhnyakov S. (2011), Mistse i rol’ norm administratyvnoho prava u systemi hospodars’koho mekhanizmu [The place and role of administrative legal norms in the system of economic mechanism], Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 2, pp. 75-78.
20. Pozhnyakov S. (2012), Ponyattya i sotsial’na rol’ administratyvno-pravovoyi rehlamentatsiyi publichnykh hospo dars’kykh vidnosyn v Ukrayini [The concept and social role of administrative legal regulation of public economic relations in Ukraine], Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 7, pp. 35-38.
21. Pozhnyakov S. (2012), Rol’ spryamuvannya ta koordynatsiyi v administratyvno-pravovomu rehulyuvanni publichnykh hospodars’kykh vidnosyn v Ukrayini [The role of strategy and coordination in administrative legal regulation of public economic relations in Ukraine], Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 10, pp. 56-59.
22. Vasyl’yeva T.S. (2011), Administratyvno-pravovyy rezhym hospodars’koyi diyal’nosti v Ukrayini [Administrative legal regime of economic activity in Ukraine], PhD. diss., Administrative law and process; financial law; information law, Kharkiv National University of internal affairs, Khar kiv, Ukraine.
23. Petrov Ye.V. (2012), Do pytannya pro ponyattya ta osnovni rysy administratyvno-hospodars’kykh vidnosyn [About question of the concept and main characteristics of administrative economic relations], Visnyk Luhans’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, vol. 4, pp. 170-179.
24. Shtober Rol’f (2008), Hozjajstvenno-administrativnoe pravo. Osnovy i problemy. Mirovaja jekonomika i vnutrennij rynok [Economic administrative law. The base and problems. World economic and internal market], Volters Kluver, Moscow, Russia.
25. Mamutov V.K. (1969), Predprijatie i vyshestojashhij hozjajstvennyj organ [The enterprise and senior economic organ], Yuridicheskaya literatura, Moscow, Russia.
26. Mamutov V.K. (1964), Kompetentsiya gosudarstvennykh or ganov v reshenii khozyaystvennykh voprosov [The competence of states organs in the deciding of industrial economic questions], Yuridicheskaya literatura, Moscow, Russia.
27. Kravetz I.M. (2010), Pravove stanovyshche sub’yektiv orhanizatsiyno-hospodars’kykh zobov’yazan’ [The legal status of the subjects of organizational economic obligations], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
28. Zadykhaylo D.V. (2012), Hospodars’ko-pravove zabezpechennya ekonomichnoyi polityky derzhavy: monohrafiya [The economic legal provision of the state economic policy: monograph], Yurayt, Kharkiv, Ukraine.
29. Koval’ V.M. (2011), Orhanizatsiyno-hospodars’ki vidnosyny i zobov’yazannya [Organizational economic relations and obligations], Ekonomika ta pravo, vol. 3, pp. 59-62.
30. Lyubchenko P.M., Berezdets’kyy Yu.M. (2013), Orhanizatsiyno-hospodars’ki povnovazhennya: problemy teoriyi ta praktyky [Organizational economic competence: problems of theory and practice], Naukovyy visnyk Mizhna rodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. «Yurysprudentsiya», no. 6-2, vol. 2, pp. 28-31.
31. Apanasenko K.I. (2012), Dozvil’na systema u sferi hospodars’koyi diyal’nosti: naukovo-praktychnyy komentar Zakonu Ukrayiny “Pro dozvil’nu systemu u sferi hos podars’koyi diyal’nosti”: zakonodavstvo: sudova praktyka: nauk.-prakt. posib. [The permissive system in a sphere of economic work: scientific practical commentary of Ukrainian Law «About permissive system in a sphere of economic work»: legislation: court’s practice: scientific practical book], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
32. Petrov Ye.V. (2012), Istorychni peredumovy stanovlennya vitchyznyanoho administratyvno-hospodars’koho prava [Historical reasons of the formation of domestic administrative economic law], Pravo i bezpeka, vol. 3 (45), pp. 48-54.
33. Petrov Ye. (2013), Istorychnyy pohlyad na kontseptsiyu radyans’koho hospodars’ko-administratyvnoho prava [Historical approach to the concept of Soviet administrative economic law], Yurydychna Ukrayina, vol. 2, pp. 31-37.
34. Laptev V.V. (1968), Pravovoe polozhenie hozjajstvennyh organov v novyh uslovijah [Legal status o economic organs in new conditions], vol. 12, pp. 70-78.
35. Laptev V.V. (1983), Khozyaystvennoe pravo. Obshchye polozhenyya [Economic law. Common thesis], Nauka, Moscow, Russia.
36. Tanchuk Y.A., Efimochkin V.S., Abova T.E. (1970), Hozjajstvennye objazatel’stva [Economic obligations], Yuridicheskaya literatura, Moscow, Russia.
37. Gribanov V.P., Krasavchikov O.A. (ed.) (1977), Khozyaystvennoe pravo [Economic law], Yuridicheskaya litera tura, Moscow, Russia.
38. Pilipenko A.Ya. (2013), Pravovoe regulirovanie vnutrihozjajstvennyh otnoshenij v proizvodstvennom obedinenii [Legal regulation of internal economic relations in an industrial corporation], Vybrane: Zb. : Do 40-richchya utvorennya kaf. hosp. prava Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, Osvita of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
39. Kras’ko I.E. (1976), Aktual’nye problemy sovetskogo hozjajstvennogo prava [Actual problems of the Soviet economic law], Vyscha shkola, Kharkiv, Ukraine.
40. Prons’ka G.V. (2013), Kompetentsiya hospodars’kykh ministerstv Ukrayins’koyi RSR [The competence of economic ministries of Ukrainian RSR], Osvita of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 325-435.
41. Pronskaya G.V. Problemy pravovoj organizacii otraslevyh hozjajstvennyh sistem Ukrainskoj SSR [Problems of legal organization of branch’s economic system of Ukrainian RSR], abstract PhD. diss., Economic law and process, Kyiv state university named by Taras Shevchenko, Kyiv, Ukraine.
42. Pronskaya G.V. (2013), Khozyaystvennoe pravo (konspekt lekcij) [Economic law (The scheme of lections)], Vybrane: Zb. : Do 40-richchya utvorennya kaf. hosp. prava Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, Osvita of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
43. Pylypenko A.Ya., Scherbyna V.S. (1996), Hospodars’ke pravo [Economic law], Venturi, Kyiv, Ukraine.
44. Mamutov V.K., Znamenskiy G.L., Khakhulin V.V. and other (2002), Khozyaystvennoe pravo [Economic Law], in Mamutov V.K. (ed), Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
45. Petrov Ye.V. (2011), Vid hospodars’kykh do administratyvno-hospodars’kykh pravovidnosyn: deyaki aspekty stanovlennya naukovoyi kontseptsiyi [From economic to administrative economic legal relations: some aspects of scientific conception’s formation], Problemy pravo znavstva ta pravookhoronnoyi diyal’nosti, vol. 4, pp. 167-173.
46. Belyanevich O.A. (2006), Hospodars’ke dohovirne pravo Ukrayiny (teoretychni aspekty) [Economic contract law of Ukraine (theoretical aspects)], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
47. Vinnyk O.M. (2004), Hospodars’ke pravo: Kurs lektsiy [Economic law: course of lections], Atika, Kyiv, Ukraine.
48. Scherbyna V.S. (2012), Hospodars’ke pravo: pidruchnyk [Economic law: textbook], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
49. Apanasenko K.I. (2015), Pravova pryroda prav za dokumentamy dozvil’noho kharakteru: postanovka pytannya [The legal nature of rights providing by permit documents: problem’s definition], Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya “Yurydychni nauky”, vol. 2 (101), pp. 56-64.
50. Scherbyna V.S. (ed.) (2012), Aktual’ni problemy hos podars’koho prava: navch. posib. [Actual problems of economic law: ed. book], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
51. Mamutov V.К. (2003), Ekonomyka y pravo. Sbornik nauchnyh trudov [Economics and law. Sbornik nauchnyh trudov], Yurynkom Ynter, Kyiv, Ukraine.
52. Mel’nyk R.S. (2008), Shche raz pro sutnist’ ta oznaky publichno-pravovykh vidnosyn [Repeating sense and signs of public legal relations], Visnyk Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny, vol. 4, pp. 55-64.
53. Mamutov V.K. (2009), Posylennya publichnykh zasad u pravovomu rehulyuvanni hospodars’koyi diyal’nosti [Enforcement of public base in legal regulation of economic work], Pravo Ukrayiny, vol. 9, pp. 83-94.
54. Pronskaya G.V. (2013), O professionalizme i nravstvennosti v nauchnom spore [About professionalism and moral in scientific discussion]. Vybrane: Zb. : Do 40-richchya utvorennya kaf. hosp. prava Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, Osvita of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
55. Physhko Ye.O., Boyko-Boychuk O.V., Vakulenko V.M. and other (2003), Partnerstvo publichnoyi vlady, hromads’kosti ta pryvatnoho sektoru u protsesakh mistsevoho rozvytku [Partnership of public power, society and private sector in processes of local development: Monograph], in Physhko Ye.O. (ed.), Vyriy, Kyiv, Ukraine.
56. Znamenskiy G.L. (1996), Hozjajstvennoe zakonodatel’stvo Ukrainy: formirovanie I perspektivy razvitija [Economic legislation of Ukraine: formation and perspectives of development], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
57. Podtzerkovnyi O.P. (2011), Hospodars’ke pravo: Pidruchnyk [Economic law: textbook], Odissey, Kharkiv, Ukraine.
58. Tolstoj Yu.K. (1999), O prepodavanii grazhdanskogo prava na sovremennom jetape [About teaching of civil law in contemporary stage], Prepodavanie grazhdanskogo prava v sovremennyh uslovijah [The teaching of civil law in contemporary conditions], Sankt-Peterburg, Russia.

Keywords

organizational economic relations, “administrative economic” relations, permissive relations, “administrative economic” law, economic power

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини: поняття та види / В.К. Колпаков // Юридичний науковий електронний журнал. — 2013. — № 1. — С. 101—104.

2. Кравцова Т.М. Адміністративно-правові засади здійснення державної політики у сфері господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Т.М. Кравцова. — Харків : НУВС, 2004. — 36 с.

3. Кравцова Т.М. Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти : монографія / Т.М. Кравцова. — Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2006. — 184 с.

4. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності / Т. Кравцова // Право України. — 2004. — № 6. — С. 31—35.

5. Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності / Т. Кравцова // Право України. — 2003. — № 12. — С. 45—47.

6. Мельник Р.С. Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості / Р.С. Мельник // Право і безпека. — 2010. — № 2 (34). — С. 55—59.

7. Петров Є.В. Адміністративно-господарське право як підгалузь адміністративного права України : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Є.В. Петров. — Харків : ХНУВС, 2012.

8. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання (адміністративно-господарське право) : монографія / за заг. ред. В.В. Галунька / В.В. Галунько. — Херсон : ХМТ, 2011. — 185 с.

9. Галунько В.В. Предмет адміністративно-господарського права / В.В. Галунько // Форум права. — 2011. —
№ 3. — С. 141—145 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11gvvagp.pdf

10. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія / О.П. Віхров. — К. : Слово, 2008. — 512 с.

11. Адміністративне право. Академічний курс: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія В.Б. Авер’янов (голова). — К. : Юрид. думка, 2004. — 586 с.

12. Атаманова Ю. Особливості та класифікація засобів правового регулювання інноваційної діяльності / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — №2. — С. 3—7.

13. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник / С.Г. Стеценко. — К. : Атіка, 2008. — 624 с.

14. Джафарова О.В. Поняття та сутність дозвільних правовідносин: питання сьогодення / О.В. Джафарова // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — № 3-1. — С. 208—211.

15. Романяк М.М. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у сфері забезпечення екологічної
безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М.М. Романяк; Ін-т педагогіки АПН України. — Ірпінь, 2010. — 18 с.

16. Сіверін В.І. Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.І. Сіверін, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2010. — 193 с.

17. Солошкіна І.В. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І.В. Солошкіна. — Харків : ХНУВС, 2006. — 195 с.

18. Клим О.В. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Клим, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2009. — 21 с.

19. Позняков С. Місце і роль норм адміністративного права у системі господарського механізму / С. Позняков // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 2. — С. 75—78.

20. Позняков С. Поняття і соціальна роль адміністративно-правової регламентації публічних господарських відносин в Україні / С. Позняков // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 35—38.

21. Позняков С. Роль спрямування та координації в адміністративно-правовому регулюванні публічних
господарських відносин в Україні / С. Позняков // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 10. — С. 56—59.

22. Васильєва Т.С. Адміністративно-правовий режим господарської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т.С. Васильєва; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2011. — 20 с.

23. Петров Є.В. До питання про поняття та основні риси адміністративно-господарських відносин / Є.В. Петров // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2012. — № 4. — С. 170—179.

24. Штобер Рольф. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок; пер. с нем. / Р. Штобер. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 400 с.

25. Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган / В.К. Мамутов. — М. : Юридическая литература, 1969. — 240 с.

26. Мамутов В.К. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности / В.К. Мамутов. — М. : Юридическая литература, 1964. — 268 с.

27. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських зобов’язань / І.М. Кравець. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 240 с.

28. Задихайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д.В. Задихайло. — Харків : Юрайт, 2012. — 456 с.

29. Коваль В.М. Організаційно-господарські відносини і зобов’язання / В.М. Коваль // Економіка та право. — 2011. — № 3. — С. 59—62.

30. Любченко П.М., Організацій но-господарські повноваження: проблеми теорії та прак тики / П.М. Любченко, Ю.М. Берездецький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун і вер ситету. Сер. Юриспруденція. — 2013. — № 6—2. — Т. 2. — С. 28—31.

31. Дозвільна система у сфері господарської діяльності: науково-практичний коментар Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»: законодавство: судова практика: наук.-практ. посіб. / К.І. Апанасенко. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 312 с.

32. Петров Є.В. Історичні передумови становлення вітчизняного адміністративно-господарського права / Є.В. Петров // Право і безпека. — 2012. — № 3 (45). — С. 48—54.

33. Петров Є. Історичний погляд на концепцію радянського господарсько-адміністративного права / Є.В. Петров // Юридична Україна. — 2013. — № 2. — С. 31—37.

34. Лаптев В.В. Правовое положение хозяйственных органов в новых условиях / В.В. Лаптев // Советское государство и право. — 1968. — № 12. — С. 70—78.

35. Хозяйственное право. Общие положения / Под наук. ред. В.В. Лаптева / В.В. Лаптев. — М. : Наука, 1983. — 288 с.

36. Танчук И.А., Хозяйственные обязательства / И.А. Танчук, В.С. Ефимочкин, Т.Е. Або ва. — М. : Юридическая литература, 1970. — 218 с.

37. Хозяйственное право / Под ред. В.П. Грибанова, О.А. Красавчикова / В.П. Грибанов, О.А. Красавчиков. — М. : Юридическая литература, 1977. — 480 с.

38. Пилипенко А.Я. Правовое регулирование внутри хозяйственных отношений в производственном объединении // Вибране: Зб. : До 40-річчя утворення каф. госп. права / А.Я. Пилипенко; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. — К. : Освіта України, 2013. — С. 231—376.

39. Красько И.Е. Актуальные проблемы советского хозяйственного права / И.Е. Красько. — Харків : Вища школа, 1976. — 112 с.

40. Пронська Г.В. Компетенція господарських міністерств Української РСР // Пронська Г.В. Вибране / Г.В. Пронська. — К. : Освіта України, 2013. — 696 с. — С. 325—435.

41. Пронская Г.В. Проблемы правовой организации отраслевых хозяйственных систем Украинской ССР : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Грациэлла Васильевна Пронская; Киевский госуд. Универс. им. Т. Шевченко. — К., 1984. — 50 с.

42. Пронская Г.В. Хозяйственное право (Конспект лекций) // Пронська Г.В. Вибране / Г.В. Пронська. — К. : Освіта України, 2013. — 696 с. — С. 485—694.

43. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. — К. : Вентурі, 1996. — 288 с.

44. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; под ред. Мамутова В.К. / В.К. Мамутов. — К. : Юринком Интер, 2002. — 912 с.

45. Петров Є.В. Від господарських до адміністративно-господарських правовідносин: деякі аспекти становлення наукової концепції / Є.В. Петров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2011. — № 4. — С. 167—173.

46. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. — К. : Юрінком Інтер 2006. — 592 с.

47. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій / О.М. Вінник. — К. : Атіка, 2004. — 624 с.

48. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. — 5-те вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 600 с.

49. Апанасенко К.І. Правова природа прав за документами дозвільного характеру: постановка питання /
К.І. Апанасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. — 2015. — № 2 (101). — С. 56—64.

50. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини / В.С. Щербина. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 528 с.

51. Мамутов В.К. Экономика и право. Сборник научных трудов / В.К. Мамутов. — К. : Юринком Интер, 2003. — 544 с.

52. Мельник Р.С. Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин / Р.С. Мельник // Вісник Вищого адміністративного суду України. — 2008. — № 4. — С. 55—64.

53. Мамутов В. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності / В. Мамутов // Право України. — 2009. — № 9. — С. 83—94.

54. Пронская Г.В. О профессионализме и нравственности в научном споре // Пронська Г.В. Вибране / Г.В. Пронська. — К. : Освіта України, 2013. — 696 с. — С. 477—484.

55. Партнерство публічної влади, громадськості та приватного сектору у процесах місцевого розвитку : Монографія / Є.О. Фишко, О.В. Бойко-Бойчук, В.М. Вакуленко та ін.; За ред. Є.О. Фишка. — К. : Вирій, 2003. — 168 с.

56. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития / Г.Л. Знаменский. — К. : Наук. думка, 1996.

57. Господарське право : підручник / за ред. О.П. Подцерковного. — 2-ге вид., доп. і перероб. / О.П. Подцерковний. — Харків : Одіссей, 2011. — 640 с.

58. Толстой Ю.К. О преподавании гражданского права на современном этапе / Ю.К. Толстой // Преподавание гражданского права в современных условиях. — СПб., 1999. — C. 42—48.

Abstract views: 168
PDF Downloads: 499
Published
2016-12-12