DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF USE OF NATURAL RESOURCES IN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

Section "Law": Problems of Land, Environmental and Natural Resources Law

Abstract

The formation and development of legal regulation of the use of natural resources in economic activity is analyzed. It is established that certain aspects of the legal regulation of the use of some natural resources can be found in Ruska Pravda, which was carried out mainly for tax purposes. The development of legislation on the use of natural resources in the Middle Ages and during the stay of Ukraine as part of the Russian Empire is analyzed. It is established that the use of natural resources on Ukrainian lands during their stay in the Polish-Lithuanian principality was regulated mainly by customary law. Agrarian reform was carried out as a result of the adoption of the act “Ustav na Voloky” (1557). In addition, in 1567 the Forest Charter was adopted, which was one of the first acts in Europe in the field of forest protection and use. It is substantiated that until the twentieth century there was a rather fragmentary regulation of the protection and preservation of natural resources, mainly with a view to protecting the ownership of certain natural objects, especially land. The regulation of the use of natural resources in economic activity in the Soviet period and after the declaration of independence is studied. Among the first acts adopted after the revolution was the “Decree on Land” of November 8, 1917, according to which the land became state property. However, only since the 60 of the last century special laws have been adopted aimed at legal protection of nature. Normative-legal acts of independent Ukraine from the standpoint of regulating the use of natural resources in eco- no mic activity are systematized into three groups: normative acts regulating economic activity in general and certain aspects of natural resources protection; regulations that mainly regulate the protection of natural resources in general and estab lish certain principles of their use in economic activities; regulations governing the protection and use of certain types of natural resources, including in economic activities. In addition, the periodization of the historical development of legislative regulation of the use of natural resources in economic activity is suggested.


REFERENCES 1. Tsili staloho rozvytku 2015-2030. United Nations. Ukraine. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/ home/sustainable-development-goals.html [in Ukrainian].

 2. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: “Priorytety ekolohichnoi polityky Verkhovnoi Rady Ukrainy na nastupni piat rokiv”: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 14.01.2020 No. 457-IX. URL: http://www.golos. com.ua/article/326932 [in Ukrainian].

 3. Kondratenko D.Iu. Heneza zakonodavstva, shcho rehuliuie vidnosyny u sferi obliku zemel. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. 2019. Issue 5. Vol. 1. P. 115-120 [in Ukrainian].

 4. Burdin M.Iu. “Ustav na voloky” ta zminy u pravovomu rehuliuvanni ahrarnykh vidnosyn u zemliakh Velykoho kniazivstva lytovskoho ta Rechi Pospolytoi. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. 2017. Iss. 5. Vol. 1. P. 13-17 [in Ukrainian].

 5. Kyndiuk B.V. Pravovi zasady okhorony lisiv u lisovomu ustavi 1567 r. Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Derzhava i pravo. 2009. Issue 45. P. 126-130 [in Ukrainian].

 6. Bulhakov A.O. Zakon “Pro okhoronu pryrody Ukrainskoi RSR” 1960 roku — novyi etap kompleksnoho vrehuliuvan nia ratsionalnoho vykorystannia ta okhorony zemel. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2014. Iss. 5 . Vol. 1. P. 16-19 [in Ukrainian].

 7. Bludova S.V. Henezys ta suchasnyi stan administratyvnoi diialnosti militsii shchodo zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No. 1. P. 201-211 [in Ukrainian].

 8. Shulha M. Istoryko-pravovyi aspekt vykorystannia kormovykh uhid yak riznovydu prava zemlekorystuvannia. Ekolohichne pravo Ukrainy. 2017. No. 1-2. P. 74-81 [in Ukrainian].

 9. Dzhumaheldiieva H.D. Pravove rehuliuvannia hospodarskoho vykorystannia pryrodnykh resursiv / NAN Ukrainy; In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Kyiv: Iurydychna dumka, 2014. 202 p. [in Ukrainian].

 10. Shapovalova O.V. Pravovye uslovija ispol’zovanija prirodnyh resursov v hozjajstvennom oborote. Jekonomika i pravo. 2008. No. 1. P. 26-31 [in Russian].

 11. Pravda Ruska. Pereklad zrobleno za vydanniam: Pravda ruska. Teksty na osnovi 7 spyskiv ta 5 redaktsii. Sklav ta pidhotuvav do druku prof. S. Yushkov. Kyiv: VUAN, 1935. Redaktsiia IV. P. 137-144. URL: http://litopys.org.ua/ oldukr2/oldukr51.htm [in Ukrainian].

 12. Zarzhytskyi O.S. Aktualni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi polityky Ukrainy (teoretychni aspekty). Dnipropetrovsk, 2012. 200 p. [in Ukrainian].

 13. Hetman A.P. Vytoky nauky ekolohichnoho prava Ukrainy. Problemy zakonnosti. 2009. No. 100. P. 165-174 [in Ukrainian].

 14. Cverianashvili I.A. Stokgol’mskaja konferencija 1972 g. i ejo rol’ v stanovlenii mezhdunarodnogo jekologicheskogo sotrudnichestva. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. 2016. No. 1. P. 89-94 [in Russian].

 15. International Union for Conservation of Nature (IUCN). URL: https://www.iucn.org/about

 16. Vedenin N.N. Ohrana prirody v SSSR. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1969. No. 10. P. 151-153 [in Russian].

 17. Grigor’ev V.K. Pravovaja ohrana prirody v SSSR. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1960. No. 3. P. 76-84 [in Russian].

 18. Kazancev N.D. K voprosu o strukture kodeksa ohrany prirody sojuznoj respubliki. Vestnik MGU: Serija HІІ: Pravo. 1966. No. 1. P. 79-85 [in Russian].

 19. Kolotinskaja E.N. Pravovaja ohrana prirody v SSSR: Ucheb. posob. Moscow: Izd-vo MGU, 1962. 196 p. [in Russian].

 20. Muntian V.L. Pravova okhorona pryrody Ukrainskoi RSR. Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1966. 78 p. [in Ukrainian].

 21. Pogorilko V.F., Shemshuchenko Ju.S. Sootnoshenie obshhesojuznogo i respublikanskogo zakonodatel’stva v oblasti ohrany prirody. Uchen. zap. VNIISZ. Iss. 26. Moscow, 1972. P. 155-159 [in Russian].

 22. Titova N.I. Okhorona pryrody Ukrainskoi RSR. Lviv, 1965. 96 p. [in Ukrainian].

 23. Hetman A. Doktryna nauky ekolohichnoho prava: heneza teoretychnykh doslidzhen ekoloho-pravovykh problem u KhKh st. Pravo Ukrainy. 2014. No. 12. P. 143-154 [in Ukrainian].

 24. Hryhorieva V.V., Dresviannikova V.D. Zemelna reforma v Ukraini: retrospektyvnyi ohliad i suchasni realii. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2019. No. 6. P. 216-218 [in Ukrainian].

 25. Panchenko O.V., Proskura T.B. Kodyfikatsiia ekolohichnoho zakonodavstva: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Molodyi vchenyi. 2017. No. 3 (43). P. 549-554 [in Ukrainian].

 26. Karakash I.I. Aktualni problemy systematyzatsii suchasnoho ekolohichnoho zakonodavstva Ukrainy. Aktualni problemy derzhavy i prava: zb. nauk. pr. Iss. 80. Odesa: Helvetyka, 2018. P. 63-71 [in Ukrainian].

 27. Kovalenko B. Geneza naukovykh i zakonodavchykh pidkhodiv do standartiv yak do dzherel ekolohichnoho prava. Jur nalul juridic național: teorie și practică. Septembrie 2018. P. 162-167 [in Ukrainian].

 28. Bondar V.V. Rozvytok ekolohichnoho prava Ukrainy u svitli yevrointehratsiinykh protsesiv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. 2015. Iss. 32. Vol. 2. P. 137-140 [in Ukrainian].

 29. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].

 30. Okhorona dovkillia v Uhodi pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: Dopovid Platformy hromadianskoho suspilstva Ukraina-YeS, Briussel, 18.05.2017. 90 p. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/ 04/Dovkillia-Fin-6.pdf [in Ukrainian].

Keywords

natural resources, economic activity, EU, European integration

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Цілі сталого розвитку 2015—2030. United Nations. Ukraine. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (дата звернення: 22.02.2021).

2. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років»: Постанова Верховної Ради України від 14.01.2020 № 457-IX. URL: http://www.golos.com.ua/article/326932 (дата звернення: 22.02.2021).

3. Кондратенко Д.Ю. Генеза законодавства, що регулює відносини у сфері обліку земель. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 5. Том 1. С. 115—120.

4. Бурдін М.Ю. «Устав на волоки» та зміни у правовому регулюванні аграрних відносин у землях Великого князівства литовського та Речі Посполитої. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 5. Т. 1. С. 13—17.

5. Киндюк Б.В. Правові засади охорони лісів у лісовому уставі 1567 р. Великого князівства Литовського. Держава і право. 2009. Вип. 45. С. 126—130.

6. Булгаков А.О. Закон «Про охорону природи Української РСР» 1960 року — новий етап комплексного врегулювання раціонального використання та охорони земель. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Т. 1. С. 16—19.

7. Блудова С.В. Генезис та сучасний стан адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 201—211.

8. Шульга М. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування. Екологічне право України. 2017. № 1—2. С. 74—81.

9. Джумагельдієва Г.Д. Правове регулювання господарського використання природних ресурсів. НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. Київ: Юридична думка, 2014. 202 с.

10. Шаповалова О.В. Правовые условия использования природных ресурсов в хозяйственном обороте. Экономика и право. 2008. № 1. С. 26—31.

11. Правда Руська. Переклад зроблено за виданням: Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. Київ: ВУАН, 1935. Редакція IV. С. 137—144. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm (дата звернення: 22.02.2021).

12. Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти). Дніпропетровськ, 2012. 200 с.

13. Гетьман А.П. Витоки науки екологічного права України. Проблеми законності. 2009. № 100. С. 165—174.

14. Цверианашвили И.А. Стокгольмская конференция 1972 г. и её роль в становлении международного экологического сотрудничества. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 1. С. 89—94.

15. International Union for Conservation of Nature (IUCN). URL: https://www.iucn.org/about (дата звернення: 23.02.2021).

16. Веденин Н.Н. Охрана природы в СССР. Советское государство и право. 1969. № 10. С. 151—153.

17. Григорьев В.К. Правовая охрана природы в СССР. Советское государство и право. 1960. № 3. C. 76—84.

18. Казанцев Н.Д. К вопросу о структуре кодекса охраны природы союзной республики. Вестник МГУ. Серия ХІІ: Право. 1966. № 1. С. 79—85.

19. Колотинская Е.Н. Правовая охрана природы в СССР: Учеб. пособ. Москва: Изд-во МГУ, 1962. 196 с.

20. Мунтян В.Л. Правова охорона природи Української РСР. Київ: Вид-во АН УРСР, 1966. 78 с.

21. Погорилко В.Ф., Шемшученко Ю.С. Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства в области охраны природы. Учен. зап. ВНИИСЗ. Вып. 26. Москва, 1972. С. 155—159.

22. Тітова Н.І. Охорона природи Української РСР. Львів, 1965. 96 с.

23. Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. Право України. 2014. № 12. С. 143—154.

24. Григор’єва В.В., Дресвяннікова В.Д. Земельна реформа в Україні: ретроспективний огляд і сучасні реалії. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 216—218.

25. Панченко О.В., Проскура Т.Б. Кодифікація екологічного законодавства: світовий досвід та українські перспективи. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 549—554.

26. Каракаш І.І. Актуальні проблеми систематизації сучасного екологічного законодавства України. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. Вип. 80. Одеса: Гельветика, 2018. С. 63—71.

27. Коваленко Б. Ґенеза наукових і законодавчих підходів до стандартів як до джерел екологічного права. Jurnalul juridic național: teorie și practică. Septembrie 2018. С. 162—167.

28. Бондар В.В. Розвиток екологічного права України у світлі євроінтеграційних процесів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Вип. 32. Т. 2. С. 137—140.

29. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 21.02.2021).

30. Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС: Доповідь Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, Брюссель, 18.05.2017. 90 с. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/ -2018/04/Dovkillia-Fin-6.pdf (дата звернення: 21.02.2021).

Abstract views: 57
PDF Downloads: 23
Published
2021-09-09