PERMISSIVE RELATIONS IN A SPHERE OF THE REALIZATION OF THE STATE CUSTOM POLITICS AND THE LICENSING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Series "Law": Legal regulation of economic relations in specific areas and sectors of the economic

Abstract

A question about the legal qualification of relations of permissive type, which arise in a sphere of the realization of the state custom politics and the licensing of the foreign economic activity is analyzed in the article. The author generalizes scientific opinions about the legal nature of the custom relations and analyzes the legal nature of some groups of these relations with permissive components. Some of these relations are administrative relations because custom organs giving licenses for economic subjects don’t delegate any economic power for them in a sphere of the foreign economic activity. Relations of other group arise for receiving of such economic power and permits from custom organs play a role of a mean of the state regulation of the foreign economic activity. So the last group of relations are the permissive relations in a sphere of economic activity. Also the author analyzes peculiarities of the relations in a sphere of the licensing of foreign economic operations including such operations with cane sugar, alcohol and tobacco products. The legal regime of the automatic and non-automatic licensing of foreign economic operations was investigated. The author concluded that the non-automatic licensing is a mean of the state regulation of the foreign economic activity. But the automatic licensing is only a mean of the defense of the legal base of the foreign economic operations. So only the first group of relations can be defined as economic permissive relations. Conclusions of the research are the next ones. Relations concerning the placement and the staying of the goods in the regime of recycling on the Ukrainian custom territory (abroad it), receiving of a permit for a building in a free custom zone and the licensing of foreign economic operations can be classified as permissive relations in a sphere of economic activity.


REFERENCES 1. Apanasenko K.I. Pro pravovu pryrodu dozvilnykh vidnosyn u sferi zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Aktualni problemy yurydychnoi nauky ta praktyky. 2017. No. 1 (3): 47—55 [in Ukrainian].

 2. Hud A.M. Struktura ta shliakhy modernizatsii netaryfnoho rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini. Mytna sprava. 2015. No. 2 (98): 22—28 [in Ukrainian].

 3. Apanasenko K.I. Okremi teoretychni pytannia orhanizatsiino-hospodarskykh vidnosyn (na prykladi dozvilnykh vidnosyn u sferi hospodariuvannia). Ekonomika ta pravo. 2016. No. 3 (45): 121—133 [in Ukrainian].

 4. Illarionov O.Yu. Orhanizatsiino-hospodarski pravovidnosyny v konteksti vykonannia polozhen Uhody pro asotsiatsiiu z Yevropeiskym Soiuzom. Yurydychnyi biuleten. 2016. Vyp. 2 (2): 34—43 [in Ukrainian].

 5. Dzhafarova O.V. Zovnishnoekonomichna diialnist derzhavy ta rol dozvilnoi systemy v yii realizatsii. Pravo i bezpeka. 2013. No. 1 (48): 62—66 [in Ukrainian].

 6. Dzhafarova O.V. Vydy dozvilnoi diialnosti orhaniv publichnoi administratsii v Ukraini. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia". 2015. T. 16: 105—114 [in Ukrainian].

 7. Soloshkina I.V. Administratyvno-pravovi zasady dozvilnoi diialnosti shchodo pidpryiemnytstva. Dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kh.: KhNUVS, 2006 [in Ukrainian].

 8. Nikanorova O. Mytni pravovidnosyny yak riznovyd pravovykh vidnosyn v Ukraini. Mytna sprava. 2014. No. 6 (96). Ch. 2. Kn. 2: 463—469 [in Ukrainian].

 9. Kivalov S.V. Orhanizatsiino-pravovi osnovy mytnoi spravy v Ukraini. Avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa: Odeskyi derzh. un-t im. I.I. Mechnykova, 1996 [in Ukrainian].

 10. Shulha M.H. Netaryfni zakhody rehuliuvannia v zovnishnoekonomichnykh vidnosynakh. Problemy zakonnosti. 2011. No. 117: 69—76 [in Ukrainian].

 11. Sandorovskiy K.K. Tamozhennoe pravo v Ukraine. Ucheb. pos. dlya stud. vuz. i fak. Kiev: Venturi, 2000 [in Russian].

 12. Fedotova I.O. Mytni pravovidnosyny: poniattia, sklad, klasyfikatsiia. Pravo ta upravlinnia. 2011. No. 2. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/1802/%D4 [in Ukrainian].

 13. Onishchyk Yu. V. Sutnist mytnykh pravovidnosyn: problemy suchasnoi interpretatsii. Derzhava i pravo. 2011. Vyp. 54: 240— 245 [in Ukrainian].

 14. Vasylenko V.M. Mytni pravovidnosyny v Ukraini: poniattia, oznaky ta struktura. Pravo i bezpeka. 2013. No. 3 (50): 27—31 [in Ukrainian].

 15. Shmatkov I.I. Tamozhennyie otnosheniya kak spetsificheskiy vid pravovyih otnosheniy. Zakon i pravo. 2004. No. 7: 36—39 [in Russian].

 16. Mytne pravo Ukrainy: navch. posib. Za zah. red. V.V. Chentsova ta D.V. Pryimachenka. Vyd. 2. Kyiv: Istyna, 2008 [in Ukrainian].

 17. Bahrah D.N. Tamozhennoe pravo kak institut administrativnogo prava. Gosudarstvo i pravo. 1995. No. 3: 13—21 [in Russian].

 18. Kolomoiets T.O. Mytne pravo yak skladnyk systemy novitnoho publichnoho prava Ukrainy. Mytna sprava. 2006. No. 2: 39—42 [in Ukrainian].

 19. Mytsyk V.V. Poniattia, mistse i rol suchasnoho mytnoho prava ta yoho skladovykh: mizhnarodnoho, natsionalnoho i pozytyvnoho mytnoho prava krainy. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. 1994. No. 1: 76—77 [in Ukrainian].

 20. Onishchyk Yu.V. Pravova pryroda mytnykh pravovidnosyn. Derzhava i pravo. 2011. Vyp. 52: 219—224 [in Ukrainian].

 21. Pryimachenko D.V., Fedotova I.O. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku mytnykh pravovidnosyn v Ukraini. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2012. № 1 (I): 259—264 [in Ukrainian].

 22. Melnyk M.V. Instytut mytnykh rezhymiv v mytnomu pravi Ukrainy. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv: KNEU im. Vadyma Hetmana, 2016 [in Ukrainian].

 23. Bohomazova K.K. Sutnist operatsii z davalnytskoiu syrovynoiu ta yikh znachennia. Efektyvna ekonomika. 2013. No. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_29 [in Ukrainian].

 24. Haleshchuk S. Pererobka davalnytskoi syrovyny dlia nerezydenta: osoblyvosti obliku operatsii ta rozrakhunkiv v inozemnii valiuti. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie. 2012. Vyp. 17: 48—56 [in Ukrainian].

 25. Melnyk O.H., Dutko Z.M. Osoblyvosti zdiisnennia tolinhovykh operatsii subiektamy zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia "Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku". 2013. No. 778: 348—358 [in Ukrainian].

 26. Salli V.I. Osnovy zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Kyiv: Profesional, 2003 [in Ukrainian].

 27. Hrebelnyk O.P. Osnovy zovnishnoekonomichnoi diialnosti. 3-tie vydannia, pereroblene ta dopovnene. Pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008 [in Ukrainian].

 28. Dorosheva O.M. Pravove rehuliuvannia importu likarskykh zasobiv. Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Donetsk: In-t ekon.-prav. doslidzh. NAN Ukrainy, 2009 [in Ukrainian].

 29. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy "Pro vstanovlennia taryfnoi kvoty na vvezennia v Ukrainu tsukru-syrtsiu z trostyny" reiestr. No. 2395-1 vid 07.11.2006. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=28576 [in Ukrainian].

Keywords

custom relations, permissive relations, permit, licensing of foreign economic operations, recycling of the goods, custom regime, foreign economic activity

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Апанасенко К.І. Про правову природу дозвільних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2017. № 1 (3). C. 47—55.

2. Гуд А.М. Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Митна справа. 2015. № 2 (98). С. 22—28.

3. Апанасенко К.І. Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання). Економіка та право. 2016. № 3 (45). C. 121—133.

4. Ілларіонов О.Ю. Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Юридичний бюлетень. 2016. Вип. 2 (2). С. 34—43.

5. Джафарова О.В. Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації. Право і безпека. 2013. № 1 (48). С. 62—66.

6. Джафарова О.В. Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". 2015. Т. 16. С. 105—114.

7. Солошкіна І.В. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків: ХНУВС, 2006. 195 с.

8. Ніканорова О. Митні правовідносини як різновид правових відносин в Україні. Митна справа. 2014. № 6 (96). Ч. 2. Кн. 2. С. 463—469.

9. Ківалов С.В. Організаційно-правові основи митної справи в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Одеса: Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, 1996. 40 с.

10. Шульга М.Г. Нетарифні заходи регулювання в зовнішньоекономічних відносинах. Проблеми законності. 2011. № 117. С. 69—76.

11. Сандоровский К.К. Таможенное право в Украине. Учеб. пос. для студ. вуз. и фак. Киев.: Вентуры, 2000. 208 с.

12. Федотова І.О. Митні правовідносини: поняття, склад, класифікація. Право та управління. 2011. № 2. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/1802/%D4 (дата звернення: 01.03.2018).

13. Оніщик Ю.В. Сутність митних правовідносин: проблеми сучасної інтерпретації. Держава і право. 2011. Вип. 54. С. 240—245.

14. Василенко В.М. Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура. Право і безпека. 2013. № 3 (50). С. 27—31.

15. Шматков И.И. Таможенные отношения как специфический вид правовых отношений. Закон и право. 2004. № 7. С. 36—39.

16. Митне право України: навч. посіб. / За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В. Приймаченка. Вид. 2. Київ: Істина, 2008. 328 с.

17. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права. Государство и право. 1995. № 3. С. 13—21.

18. Коломоєць Т.О. Митне право як складник системи новітнього публічного права України. Митна справа. 2006. № 2. С. 39—42.

19. Мицик В.В. Поняття, місце і роль сучасного митного права та його складових: міжнародного, національного і позитивного митного права країни. Український часопис міжнародного права. 1994. № 1. С. 76—77.

20. Оніщик Ю.В. Правова природа митних правовідносин. Держава і право. 2011. Випуск 52. С. 219—224.

21. Приймаченко Д.В., Федотова І.О. Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 1 (І). С. 259—264.

22. Мельник М.В. Інститут митних режимів в митному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2016. 25 с.

23. Богомазова К.К. Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_29 (дата звернення: 01.03.2018).

24. Галещук С. Переробка давальницької сировини для нерезидента: особливості обліку операцій та розрахунків в іноземній валюті. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2012. Вип. 17. С. 48—56.

25. Мельник О.Г., Дутко З.М. Особливості здійснення толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". 2013. № 778. С. 348—358.

26. Саллі В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Київ: Професіонал, 2003. 176 с.

27. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник. 3-тє видання, перероблене та доповнене. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 432 с.

28. Дорошева О.М. Правове регулювання імпорту лікарських засобів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк: Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України, 2009. 18 с.

29. Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини: пояснювальна записка до проекту Закону України. Реєстр. № 2395-1 від 07.11.2006. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=28576 (дата звернення: 14.02.2018).

Abstract views: 361
PDF Downloads: 194
Published
2018-05-30