LEGAL QUESTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • V.Yu. Urkevych Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine

Abstract

The article considers the problems of legal regulation of agricultural relations, in particular introduction of innovations in agriculture. The measures are offered to provide formation of innovation model for developing agriculture.

Keywords

legal regulation, agrarian relations, innovative model of development, agriculture

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Аграрне право України : підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448 с.

2. Колганова І. Г. Деякі інноваційноінвестиційні напрями розвитку економіки сільськогосподарського
землекористування / Колганова І.Г. // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (м. Київ, 17–18 листопада 2006 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка та ін. – К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2007. – С. 62–65.

3. Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 24 червня 2007 р.). – К. : ІДП НАН України, 2007. – 156 с.

4. Семчик В.І. Організаційноправові проблеми інвестицій у сільське господарство України / Семчик В.І. // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : матеріали міжнар. наук.практ. конф., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (м. Київ, 17–18 листопада 2006 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка та ін. – К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2007. – С. 9–12.

5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

6. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 17.10.1990 р. № 400XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 45. – Ст. 602.

7. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

8. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – Ст. 2715.

Abstract views: 67
PDF Downloads: 29
Published
2009-06-22