CONTENT OF ECONOMIC JURISDICTION OF STATE-OWNED ENTERPRISES

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • A.M. Zakharchenko Donetsk National University, Donetsk
  • I.M. Lubimov Donetsk National University, Donetsk

Abstract

The article investigates provisions of the legislation that defines economic jurisdiction of state-owned enterprises. The proposals are grounded to specify economic jurisdiction of state-owned enterprises and work out the classification of rights and duties of such enterprises on the basis of specific features of their jurisdiction defined.

Keywords

content, economic jurisdiction, state-owned enterprises, classification, specific features, rights, duties

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бондаренко І. М. Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / І. М. Бондаренко ; НАН України. Інт екон.прав. дослідж. – Донецьк, 2001. – 18 с.

2. Даценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України / І. Даценко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 56–59.

3. Черненко О. Деякі аспекти правового статусу державних підприємств за чинним законодавством України / О. Черненко // Підприємство, господарство
і право. – 2004. – № 8. – С. 40–42.

4. Мамутов В.К. О соотношении понятий компетенции и правоспособности государственных хозяйственных органов / Мамутов В. К. // Правоведение. – 1965. – № 4. – С. 56–63.

5. Хозяйственное право : учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др. ; под ред. В.К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.

6. Про затвердження нової редакції Статуту Державного госпрозрахункового видавничополіграфічного підприємства "Зовнішторгвидав України" : Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2008 р. № 133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/167369/

7. Проект Закону про державні унітарні підприємства від 23 листопада 2007 р. № 0974 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30937

8. Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі : Наказ Міністерства економіки України від 16 березня 2009 р. № 216 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 31. – Ст. 1061.

9. Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456.

10. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416. – (Зі змін. та допов.).

11. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності : Закон України від 3 березня 1998 р. № 147/98ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228. – (Зі змін. та допов.).

12. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств : Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 24–92 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 11. – Ст. 94. – (Зі змін. та допов.).

13. Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" : научно-практический комментарий. – М. : Статут, 2003. – 160 с.

14. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право. Избранные труды / В.В. Лаптев. – Екатеринбург : Бизнес, менеджмент и право. – 536 с.
(Классика хозяйственно-правовой мысли).

Abstract views: 61
PDF Downloads: 38
Published
2009-06-22