A CREDIT UNION AS A PARTICIPANT OF RELATIONS IN THE FIELD OF ECONOMIC MANAGEMENT

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • O.M. Zubatenko Donetsk University of Economics and Law, Donetsk

Abstract

The article focuses on the important role of credit unions in solution of the problem of financing of economic entities activity and perspective directions for
realization of economic activity by credit unions. The proposals have been worked out to perfect current legislation of Ukraine in the given sphere.

Keywords

role, credit union, relations, sphere, economic management, legislation

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика. – К. : Наук. думка, 1997. – 233 с.

2. Козюра И. Роль кооперативного сектора в развитии территорий: канадский опыт // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 80–83.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

4. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт. : Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербіна та ін. ; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

7. Циганов О., Лук’янченко В. Роль кредитних спілок у фінансуванні малого підприємництва регіону // Схід. – 2002. – № 4. – С. 30–32.

8. Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 р. № 2739 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 46. – Ст. 3076.

9. Шакалина Л. Кредитные союзы обживают промышленную зону // Экономика и время. – 2002. – 7 окт. (№ 39). – С. 4.

10. Американская схема ипотечного кредитования / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arendamsk.ru/amerinskayashema

11. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

12. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

13. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.

Abstract views: 27
PDF Downloads: 21
Published
2009-05-25