ECONOMIC ESSENCE, CHARACTER AND CONTENT OF HOTEL ENTERPRISES PROFITS

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • Y.A. Manachynska Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Abstract

The paper presents a review of transformation of economic essence and content of profit formation. New approaches to determination of economic character of hotel enterprises profits are investigated.

Keywords

transformation, formation, economic essence of profit, hotel enterprises

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія : в 2-х ч. Ч. 1. Загальна економічна теорія : підручник для студ. екон. спец. ВУЗів усіх рівнів акред. / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. – К. : ІЗМН, 2000. – 303 с.

2. Бланк І.О. Управління прибутком. – К. : Ніка-центр, 2002. – 544 с.

3. Гладій І.О. Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.04 / Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Х., 2006. – 21 с.

4. Калайтан Т.В. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / Львівська комерційна академія. – Л., 2004. – 24 с.

5. Фінансовий менеджмент : навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 294 с.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. ; за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища шк. – Знання, 1997. – 743 с.

7. Єфімова О.П. Економіка готелів і ресторанів : навч. посібник / Єфімова О.П., Єфімова Н.А., Олефіренко Т.А. ; під ред. Н.І. Кабушкіна. – 2-ге вид. – М. : Нове видання, 2005. – 396 с.

8. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства : навч. посібник. – К. : Ін-т туризму, 1997. – 174 с.

9. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

10. Ткаченко Т.І., Міска В.Г., Каролоп О.О. Економіка готельного та ресторанного господарства : опорний конспект лекцій. – К. : ЦПНМВ КНТЕУ, 2008. – 193 с.

11. Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навч. закладів. / за ред. Мочерного В.І. – Київ : Знання, 2003. – 348 с.

12. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. – К. : Наук. думка, 2005. – 128 с.

Abstract views: 26
PDF Downloads: 15
Published
2009-05-25