PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF RESTAURANT BUSINESS AS ONE OF THE COMPONENT LINKS IN THE GUEST!RECEIVING INDUSTRY

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • O.M. Hritsenko Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Abstract

The article describes the present situation in the restaurant industry, determines perspective trends in the development of restaurant facilities and analyses the development of restaurant business in Ukraine and Khmelnytsk region.

Keywords

prospects, development, restaurant business, guest!receiving industry

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Новодворська В. Удосконалення обліку сировини і товарів на підприємствах громадського харчування // Вісник КДТЕУ. – 2000. – № 3. – С. 92–98.

2. П’ятницька Г. Концептуальні засади розвитку ресторанного господарства в Україні / Г. П’ятницька // Вісник Київ. нац. торг.$екон. ун$ту. – 2008. – № 3. – С. 100–109.

3. Практикум з курсу «Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві» : Для студ. спец. «Облік і аудит» спеціалізації «Облік і аудит у підприємництві» усіх форм навч. освітньо-кваліфікац. рівня «Бакалавр» / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Ніна Іванівна Морозова (уклад.). – К. : КНТЕУ, 2003. – 22 с.

4. Смірнова Н. В. Облік у ресторанному господарстві : організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.04 / Смірнова Надія Володимирівна. – К., 2006. – 19 с.

5. Чумак О. В. Облік і аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.04 / Чумак Оксана Володимирівна. – Х., 2006. – 17 с.

6. Ресторанний бізнес / Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 63. – С. 48.

7. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України. – К. : Вид-во Консультант, 2007. – 504 с.

Abstract views: 22
PDF Downloads: 409
Published
2009-05-25