QUALITY OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT’S SERVICES: ESSENCE AND ESTIMATION

Demography, Labor Economics, Social Economics and Politics

  • M.V. Artyukhina Slavyansk State Pedagogical University, Slavyansk
  • N.V. Kravchenko Slavyansk State Pedagogical University, Slavyansk

Abstract

The article presents the approaches to understanding the essence and estimation of a higher educational establishment’s services. The authors propose to use the concept of «quality loop», international standards and Japan conception of quality management estimation when estimating the quality of higher educational establishments’ services.

Keywords

essence and estimation of services quality, higher educational establishment, international standards

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Наказ Міністерства науки і освіти від 13.07.2007 р. № 612 «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

2. Гнезділова К.М. Шляхи оцінювання якості вищої освіти [Електронний ресурс] / К.М. Гнезділова. — Режим досупу : http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2009_st13

3. Кисіль М.В. Оцінка якості вищої освіти / М.В. Кисіль // Вища освіта України. — 2005. — № 4 (14). — С. 82–87.

4. Шевченко Л.С. Якість вищої освіти: сутність, оцінка, управління [Електронний ресурс] / Л.С. Шевченко. — Режим досупу : http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58095.doc.htm

5. Шульгин Е.А. Мы ответственны за качество образовательных услуг [Електронний ресурс] / Е.А.Шульгин. — Режим досупу : http://www.fepo.ru/index.php&menu=about_press_fepo

6. Резюме Всемирной декларации о высшем образовании // Персонал. — № 2. — 2001. — С. 31–35.

7. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002.— № 8.— Ст. 42.

8. Фініков Т.В. Вища освіта України: ліцензування та акредитації : аналіт. дослідж. / Т.В. Фініков, О.І. Шаров. — К. : Навч.метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006.— 68 с.

9. Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 24. 12. 2003 р. № 847 (Нормативний документ Міністерства освіти і науки України) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mon.gov.ua

10. Корсак К. Оцінювання якості роботи вищої школи: світові тенденції і національні традиції / К. Корсак, О. Поживілова // Науковий світ.— 2002.— № 12. — С. 9–14.

11. Шихвердиев А.П. Социальная ответственность бизнеса как элемент эффективного корпоративного управления [Електронний ресурс] / А.П. Шихвердиев, А.В. Серяков. — Режим доступа : http://koet.syktsu.ru/vestnik/2007/2007–2/1/1.htm

12. Менеджмент, маркетинг и экономика образования : учеб. / [А.П. Егоршин, В.А. Кручинин, Т.В. Сальникова и др.] ; под ред. А.П. Егоршина.— Н. Новгород : НИМБ, 2001. — 624 с.

13. Методика определения рейтингов университетов Украины «Топ200 Украина» // Зеркало недели.— 2007. — № 11 (640) (24 марта). — С. 1, 14–15.

14. Павленко А.Ф. Рейтингове управління конкурентоспроможністю на ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів / А.Ф. Павленко, Т.Є. Оболенська, В.В. Вітлінський // Науковий вісник Національного гірничого університету.— 2005.— № 4.— С. 4–11.

15. Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции? / С. Плаксий // Alma mater. Вестник высшей школы.— 2007. — № 3. — С. 3–14.

16. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юктури : монографія / О.А. Кратт. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. — 360 с.

17. Parasuraman A., Zeithaml V. & Berry L. A conceptual model of service quality and its implications for future research, Journal of Marketing, Vol. 49 (Fall), 1985, pp. 41–50.

18. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / В.Я. Кардаш.— К. : КНЕУ,1999. — 124 с.

19. Эфендиев А.Г. Московский студент 2000 / А.Г. Эфендиев, М.А. Иванова. — М. : МАДИ, 2001. — 143 с.

Abstract views: 11
PDF Downloads: 0
Published
2010-12-27
How to Cite
ARTYUKHINA, M.V.; KRAVCHENKO, N.V.. QUALITY OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT’S SERVICES: ESSENCE AND ESTIMATION. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 35 - 40, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/520>. Date accessed: 23 july 2019.