THE WAYS OF IMPROVING A FINANCIAL BASIS OF THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR THEIR MANAGEMENT

Economic and Legal Problems of Economic Activity

Abstract

The article shows how to improve the financial basis of the educational establishments to provide their economic management at the expense of the state, territorial communities, economic entities and citizens. The share of participation of the educational establishments in realization of the government programs and projects is offered as a criterion of determining the size of the state financing of their activity.

Keywords

financial basis for managing, state, economic entity, program, educational establishment

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Монаєнко А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7.— С. 31–35.

2. Пономаренко Г.О. Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України / Г.О. Пономаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 45. — С. 6–13.

3. Огаренко В.М. Державне управління системою професійно-технічної освіти / В. М. Огаренко // Право та державне управління. — 2010.— №1.— С. 111–117.

4. Савчук В.А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області / В.А. Савчук // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 32–34.

5. Біденко Н. Розвиток загальної середньої освіти в Україні в період незалежності / Н. Біденко // Наукові записки. Серія: Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 213–225. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_i/Ist/2009_12/statty/24.pdf

6. Яремчук В.Д. Становлення та розвиток радянської освітньої політики на західноукраїнських землях у 1939–1940 рр. / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.— 2010.— № 3.— С. 3–12.

7. Бесчастний В.М. Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні / В.М. Бесчастний // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 54–56.

8. Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої освіти / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 8.— С. 57–61.

9. Боголіб Т.М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т.М. Боголіб // Фінанси України.— 2010. — № 2.— С. 70–82.

10. Комиссарова Е.Г. Стратегия развития российского законодательства о высшей школе / Е.Г. Комиссарова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2011. — № 1 (15). — С. 112–118.

11. Курко М.Н. Державне управління у галузі вищої освіти України / М.Н. Курко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 3.— С. 164–172.

12. Курко М.Н. Особливості утворення навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації в Україні / М.Н. Курко // Право і суспільство. — 2010. — № 5.— С. 110–114.

13. Курко М.Н. Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти / М.Н. Курко // Право і безпека. — 2010.— №1 (33). — С. 140–143.

14. Куцурубова-Шевченко О.В. Правові умови створення та діяльності господарських об’єднань за участі вищих навчальних закладів / О.В. Куцурубова-Шевченко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3–10 лютого 2010 р.) / за заг. ред. О.В. Шаповалової. — Луганськ : Видво СНУ, 2010. — С. 207–210.

15. Ніколаєнко С.М. Вища освіта — джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С.М. Ніколаєнко. — К. : Знання, 2005. — 319 с.

16. Лисов В. Довузовское профессиональное образование в России: нынешнее состояние и вопросы модернизации / В. Лисов // Российский экономический журнал. — 2008. — № 7–8. — С. 35–55.

17. Монаєнко А. Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9.— С. 72–75.

18. Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку / А. Монаєнко // Право України. — 2008. — № 1.— С. 128–131.

19. Огаренко Є.А. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання сфери вищої освіти в Україні / Є.А. Огаренко // Наше право. — 2009.— №3.— С. 65–71.

20. Пономаренко Г.О. Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами / Г.О. Пономаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 3 (46). — С. 6–14.

21. Черніченко Г.О. Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців / Г.О. Черніченко, Л.В. Шаульська // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 224–230.

22. Шаповал Р.В. Система органів державного управління у галузі освіти України / Р.В. Шаповал // Вісник ХНУВС. — 2011. — № 1 (52). — С. 211–221.

23. Шаталова Л.М. Особливості фінансово-господарської вищих навчальних закладів в Україні / Л.М. Шаталова // Держава і право. — 2010. — Вип. 50.— С. 466–472.

24. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 34. — Ст. 451.

25. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

26. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18–22. — Ст. 144.

27. Дзоз В. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави / В. Дзоз // Вища освіта України. — 2004. — № 4.— С. 37–40.

28. Карпуленко М. Аналіз сучасного стану кредитування та надання допомоги студентам вищих навчальних закладів Польщі / М. Карпуленко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президенті України. — 2010. — Вип. 1.— С. 266–272.

29. Чирич А. Современная роль университета и его реформа / А. Чирич // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2 (22). — С. 438–447.

30. Скочиляс-Павлів О.В. Причини виникнення корупційних діянь у сфері освіти / О. В. Скочиляс-Павлів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2009.— №2.— С. 1–9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lvduvs.edu.ua/nauk/visnyky/nvsy/02_2009/09sovuso.pdfс

Abstract views: 49
PDF Downloads: 26
Published
2012-04-23