ON PASSING THE RIGHT TO THE LAND LEASE IN TRANSITION OF PROPERTY RIGHTS FROM A BUILDER TO A MANAGER

Economic and Legal Problems of Economic Activity

  • I.O. Denysenko Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The article deals with the problem of passing the right to the land lease in transition of property rights from a builder to a manager. The grounds for transfer of the land lease are analyzed.

Keywords

passing of property rights, passing of a builder’s functions, land lease, manager

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : практикум для студ. юрид. вузів і фтів / В.І. Андрейцев. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 271 с.

2. Земельне право. Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / [В.І. Семчик, В.І. Андрейцев, Г.Ю. Бистров та ін.] ; за заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київський ун-т права. — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2001. — 424 с.

3. Погрібний О. О. Вирішення земельних спорів : науково-практичний коментар Земельного кодексу України / О.О. Погрібний ; кол. авт. : Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін. ; за заг. ред. В.В. Медведчука. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — С. 445–459.

4. Носік В.В. Практичний посібник з проведення земельного аукціону / В.В. Носік. — К., 2003. — 56 с.

5. Титова Н.І. Землі сільськогосподарського призначення — особливий об’єкт правової регламентації / Н.І. Титова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 1999. — Вип. 34. — С. 135–140.

6. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М.В. Шульга. — Харьков, 1998. — 224 с.

7. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю : Закон України від 19.06.2003 р. (станом на 24 січня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 52. — Ст. 377.

8. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. (станом на 24 січня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46. — Ст. 280.

9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (станом на 24 січня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3–4. — Ст. 27.

10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (станом на 24 січня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

11. Коваленко С. Н. Об’єкти незавершеного будівництва: поняття, деякі особливості визначення вартості / С. Н. Коваленко // Право України. — 2010.— №11. — С. 282–289.

Abstract views: 41
PDF Downloads: 25
Published
2012-04-23