PROBLEMATIC ASPECT OF JOINT ACTIVITY ACCOUNTING AND ITS LEGISLATIVE REGULATION IN UKRAINE

Economic and Legal Problems of Economic Activity

  • N.V. Dutova Donetsk National University, Donetsk
  • N.M. Novikova Donetsk National University, Donetsk

Abstract

Problematic aspects of joint activity accounting in Ukraine are identified and analyzed. Its basic types according to the National Accounting Standards and International Financing Reporting Standards are presented. The ways of updating the national legislation on the joint activity in Ukraine are marked.

Keywords

joint activity, accounting, tax accounting, national and international standards of accounting

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Онищенко В. Актуальные вопросы совместной деятельности в Украине / В. Онищенко // Бухгалтерский учет и аудит. — 2006. — № 5, — С. 39-43.

2. Батищева Н. Проблемы определения совместной деятельности для ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете / Н. Батищева // Бухгалтерский учет и аудит, — 2009. — № 11. — С. 38—49.

3. Рєзнікова В. Окремі питання правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Науковий часопис «Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права». — 2004. — № 3 (11). — С. 131—136.

4. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р. № 1540-VI. — Режим доступу: http://portal.rada.goy.ua/

5. Цивільний кодекс України : Офіц. текст : [прийнятий 16 січ. 2003 р.: набрав чинності з 1 січ, . 2004 р.] / М-во юстиції України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 462 с.

6. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. — X.: Курсор, 2010. — 293 с.

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 «Частки в спільних підприємствах». — Режим доступу: http://www.minfln.gpv.ua/

8. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

9. Господарський кодекс України: [прийнятий 16 січ. ,2003 р.]; Господарський процесуальний кодекс України: [прийнятий 6 листоп. 1991 р.]: Офіц. тексти / [над вип. працювали Л.П. Ляшко, А.В. Довбня, В.М. Зарецька та ін.] ; М-во юстиції України. — К: Юрінком Інтер, 2004. — 303 с.

10. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VІ // Офіційний вісник України. — 2010. — № 92. Частина 1. — Ст. 3248.

11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.12.1994 р. № 334-94 // Відомості Верховної Ради України, — 1995. — № 4. — Ст. 28.

12. Порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи: затверджено Наказом Державної податкової адміністрації від 30.09.2004 р. № 571 // Вісник Податкової служби України. — 2004. — № 42.

13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291 // Дебет-Кредит. — 2009. — № 16—17.

Abstract views: 36
PDF Downloads: 32
Published
2011-04-18