FORMS OF MANAGEMENT OF TRADE — STOCK-EXCHANGE ACTIVITY

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • L.Ya. Moroz Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

Analysis of the present system for managing trade — stock-exchange activity, forms and means of management is given. The system of the state management subjects is investigated as well as the relationship between regulation and self-management in the commodity exchange market. The proposals have been made to update the legislation on state management, membership and competence of the exchange.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В. Корнеевой, В.А. Галанова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 238 с.

2. Штиллих О. Биржа и ее деятельность (по изданию Ф. Брокгауза, И. Эфрона, 1912). — СПб., 1992. — 302 с.

3. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. посіб. для вищ. агр. навч. закладів. — К.: Либідь, 2001. — 342 с.

4. Віхров О.П. Господарське право: Спеціальна частина: Навч. посібник. — К.: Слово, 2004. — 344 с.

5. Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 200 с.

6. Сохацька О.М. Біржова праворуч: Підручник. — Тернопіль: Карта-бланш, 2003. — 602 с.

7. Семилютина Н. Регулирование биржевой деятельности: мировые тенденции и российское законодательство // Российская юстиция. — 1997. — № 11. — С. 10—13.

8. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. — 920 с.

9. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. — 2-ге вид., допов.— К.: Юрінком Інтер, 2000. — 752 с.

10. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

11. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956 // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 139.

12. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 06 червня 200(1 р. № 767 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 23.— Ст. 931.

13. Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. № 848 // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 122—123.

14. Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики: Постанова Кабінету Міністрів Ук¬раїни від 29 листопада 2001 р. № 1605 // Офіційний вісник України — 2001.— № 49.— Ст. 2193.

15. Щодо вдосконалення Механізмів продажу необробленої деревини: Наказ Державного комітету лісового господарства України від 19 лютого 2007 р. № 42 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 15. — Ст. 573.

16. Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 599 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 14. — Ст. 567.

17. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі: Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 березня 2005 р. № 120 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 21. — Ст. 1168.

18. Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 04 квітня 2003 р. № 292 // Урядовий кур’єр. — 2003. — 16.04.2003. — № 71.

19. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних, злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — Ст. 2.

20. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 236.

21. Державний комітет статистики України: Статист. щорічник України за 2006 рік / За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2007. — 607 с.

22. Моісеєв Ю.А. Форми державного регулювання діяльності товарних бірж в Україні // Суб’єкти господарювання й економічна злочинність: Збірник матеріалів «Круглого столу», 1 листопада 2001 р. — Донецьк: Південно-Схід, 2002.— С. 26—29.

23. Закон Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой торговле» от 18 марта 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. — 1992:— № 18.— Ст. 961.

24. Саблук П.Т. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку. — К.: Віпол, 1997. — 424с.

Abstract views: 23
PDF Downloads: 31
Published
2008-04-21