REPRESENTATION OF THE INTERESTS OF STATE ECONOMIC ASSOCIATIONS BY A PROSECUTOR

Series "Law": Economic and legal comparative researches

  • O.S. Yasinovskaya Institute of Economic and Legal Researches of NAS of Ukraine, Кyiv

Abstract

The article investigates individual problematic aspects of representation of the interests of state economic associations by a prosecutor. The special legal status of the State Concern "Ukroboronprom" is highlighted. Relevant proposals for legislation improvement were put forward.


REFERENCES
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Zakon Ukrayiny: Pro prokuraturu [The Law of Ukraine: On public prosecution:], Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 87, p. 2471.
2. Vasyl’yev H. (1997), Predstavnytstvo prokurorom interesiv derzhavy i hospodaryuyuchykh sub«yektiv v arbitrazhi [Representation by a prosecutor of public interests and the interests of economic entities in arbitration], Pravo Ukrayiny, vol. 9, pp. 43-45.
3. Stepanova T. (2003), Problemy podannya pozovnykh zayav ta uchasti prokuroriv u hospodars’komu sudochynstvi [Issues related to the filing of actions and involvement of prosecutors in economic legal proceedings], Pid pry yem nytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 12, pp. 12-15.
4. Drahan O. (2016), Predstavnytstvo interesiv hromadyanyna ta derzhavy v sudi v umovakh yevropeys’koyi intehratsiyi [Courtroom representation of the interests of citizens and of the state in the context of European integration], Naukovyy chasopys Natsional’noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny, vol. 1, pp. 19-25.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Arbitrazhnyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny [Arbitration Procedural Code of Ukraine], Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, p. 56.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Pro prokuraturu: Zakon Ukrayiny [On public prosecution: The Law of Ukraine], Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 53, p. 793.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), Pro vnesennya zmin do Arbitrazhnoho protsesual’noho kodeksu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny [On the introduction of changes to the Arbitration Procedural Code of Ukraine: The Law of Ukraine],Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 22, p. 3.
8. The Constitutional Court of Ukraine (1999), Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynymy podannyamy Vyshchoho arbitrazhnoho sudu Ukrayiny ta Heneral’noyi prokuratury Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen’ statti 2 Arbitrazhnoho protsesual’noho kodeksu Ukrayiny (sprava pro predstavnytstvo prokuraturoyu Ukrayiny interesiv derzhavy v arbitrazhnomu sudi) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case involving the constitutional petition of the High Arbitration Court of Ukraine and the Prosecutor General’s Office of Ukraine on the official interpretation of Article 2 of the Arbitration Procedural Code of Ukraine (the case involving the representation by the Ukrainian prosecution of public interests in the court of arbitration)], Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 15. p. 35.
9. Kyiv economic court (2016), Rishennya Hospodars’koho sudu m. Kyyeva za pozovom zastupnyka Heneral’noho prokurora Ukrayiny v interesakh derzhavy v osobi Ministerstva enerhetyky ta vuhil’noyi promyslovosti Ukrayiny, der zhavnoho kontsernu "Yaderne palyvo" do Vseukrayins’koyi hromads’koyi orhanizatsiyi "Ukrayins’kyy soyuz promyslovtsiv i pidpryyemtsiv" pro usunennya pereshkod u korystuvanni maynom [Decision of Economic Court of Kiev city on a claim of a deputy Prosecutor General in the interest of Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, state concern "Nuclear Fuel" to All-Ukrainian Civil Or ga nization "Ukrainian Union of Manufacturers and Entrepreneurs" on clearing the obstacles of property use], available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Re view/59414954 (Accessed 2 October 2016).
10. Economic Court of Chernyhovskaya oblast (2015), Rishennya Hospodars’koho sudu Chernihivs’koyi oblasti za pozovom zastupnyka prokurora mista Chernihova v interesakh derzhavy v osobi Ministerstva enerhetyky ta vuhi l’noyi promyslovosti Ukrayiny, derzhavnoho kontsernu "Ukrtorf" do derzhavnoho pidpryyemstva «Chernihivtorf», tovarystva z obmezhenoyu vidpovidal’nistyu "Terma Hrup" pro vyznannya nediysnym dohovoru ta dodatkovykh uhod do n’oho [Decision of Economic Court of Chernyhovskaya oblast on a claim of deputy Prosecutor of Chernyhov city in the interest of state, on behalf of Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, state concern "Ukrtorf" to the state enterprise "Chernyhovtorf", LLC "Terma Group" on invalidation of the contract and its appendixes], available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47624705 (Accessed 2 October 2016).
11. European commission for democracy through law (Venice commission) (2013), Vysnovok shchodo proektu Zakonu Ukrayiny "Pro prokuraturu" [Conclusion on the Draft Law of Ukraine On Public Prosecution], available at: http://www.pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_.pdf (Accessed 2 October 2016).
12. Sydorenko A. Okremi nedoliky novoho Zakonu Ukrayiny "Pro prokuraturu" [Certain drawbacks of a new law of Ukraine "On Public Prosecution"], Yurydychna hazeta, vol. 14-15 (460-461), available at: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/okremi-nedoliki-novogo-zakonuukrayini-pro-prokuraturu.html (Accessed 2 October 2016).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Zakon Ukrayiny: Pro osoblyvosti upravlinnya ob''yektamy derzhavnoyi vlasnosti v oboronno-promyslovomu kompleksi [The Law of Ukraine: On the management of public entities in defense industry],Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, p. 23.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Postanova: Pro utvorennya Derzhavnoho kontsernu "Ukroboronprom" [Resolution: On the establishment of the State Concern "Ukroboronprom"],Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 1. p. 6.
15. District administrative court of Ukraine in Kyiv (2015), Postanova Okruzhnoho administratyvnoho sudu Ukrayiny m. Kyyeva za pozovom Shostkyns’koyi ob``yednanoyi derzhavnoyi podatkovoyi inspektsiyi Holovnoho upravlinnya DFS u Sums’kiy oblasti do Derzhavnoho kontsernu "Uk roboronprom" pro zvernennya styahnennya podatkovoho borhu [Resolution of the District Administrative Court of Ukraine in Kyiv based on the claim of Shostka United State Tax Inspectorate of the Chief Department of the State Fiscal Service in Sumy Region against the State Concern "Ukroboronprom" involving the collection of the tax debt.], available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44122450 (Accessed 2 October 2016).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine], Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 11. p. 462.
17. Dzhuryns’kyy V.O. (2010), Pravove stanovyshche hospodars’kykh ob«yednan’ v Ukrayini [Legal status of economic associations in Ukraine],Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
18. Kyiv economic court (2015), Ukhvala hospodars’koho sudu m. Kyyeva za pozovom viys’kovoho prokurora Zaporiz’koho harnizonu Pivdennoho rehionu Ukrayiny v interesakh derzhavy v osobi derzhavnoho kontsernu "Ukroboronprom", derzhavnoho pidpryyemstva "Zaporiz’ke mashynobudivne konstruktors’ke byuro "Prohres" imeni akademika O.H. Ivchenka do Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny pro styahnennya 34 000 000,00 hrn. [Judgement of Kyiv Economic Court involving the claim of the military prosecutor of Zaporizhia Garrison of the Southern region of Ukraine in the interests of the state represented by the State Concern "Ukroboronprom", State Enterprise "Zaporizhia Machine-Building Design Bureau "Progress" named after Academician O.H. Ivchenko» agai nst the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine on the collection of UAH 34,000,000.00], available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51040084 (Accessed 2 October 2016).
19. Kyiv Economic Court of Appeal (2015), Postanova Kyyivs’koho apelyatsiynoho hospodars’koho sudu Ukrayiny za pozovom Viys’kovoho prokurora Zaporiz’koho harnizonu Pivdennoho rehionu Ukrayiny v interesakh derzhavy v osobi derzhavnoho kontsernu "Ukroboronprom" ta derzhavnoho pidpryyemstva "Zaporiz’ke mashynobudivne konstruktors’ke byuro "Prohres" imeni akademika O.H. Ivchenka do Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny pro styahnennya 34 000 000,00 hrn. [Resolution of Kyiv Economic Court of Appeal involving the claim of the military prosecutor of Zaporizhia Garrison of the Southern region of Ukraine in the interests of the state represented by the State Concern "Ukroboronprom", State Enterprise "Zaporizhia Machine-Building Design Bureau "Progress" named after Academician O.H. Ivchenko" against the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine on the collection of UAH 34,000,000.00], available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53206091 (Accessed 2 October 2016).
20. Kapustin M.V. (2012), Ponyattya predstavnytstva prokuraturoyu interesiv lyudyny ta derzhavy v sudi [The notion of courtroom representation of the interests of a person and of the state by prosecution], Aktual’ni problemy derzhavy i prava, vol. 68, pp. 517-524.
21. Stefanchuk M.M. (2015), Napryamy vdoskonalennya protsesual’noho statusu prokurora yak sub«yektu realizatsiyi funktsiyi predstavnytstva interesiv hromadyanyna abo derzhavy v sudi [Lines of improving the procedural status of the prosecutor as a subject executing the function of courtroom representation of the interests of citizens or of the state], Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu, vol. 34, pp. 115-121.
22. Selivanov M.V. (2016), Uchast’ prokurora v hospodars’komu protsesi [Role of the prosecutor in the economic process], Yurydychna hazeta, vol. 3-4 (501-502), available at: http://arbitis.com/Selivanov-M-V-Uchast-prokurora-ugospodars-komu-procesi-pershi-pidsumki-pislya-zminu-zakonodavstvi-/ (Accessed 2 October 2016).
23. Supreme Economic Court of Ukraine (2016), Pro deyaki pytannya zastosuvannya polozhen’ Zakonu Ukrayiny "Pro prokuraturu" shchodo predstavnytstva prokuraturoyu interesiv derzhavy v hospodars’komu sudi : Informatsiynyy Lyst [On certain issues of the implementation of the Law of Ukraine On Public Prosecution regarding the repre sentation by the prosecution of public interests in the economic court: Information sheet], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0348600-16 (Accessed 2 October 2016).
24. Natrus O.P., Turlova Yu.A., Kazak O.A. and other (2016), Predstavnytstvo prokurorom u sudi zakonnykh interesiv derzhavy [Courtroom representation of public interests by the prosecutor], Natsional’na akademiya prokuratury Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
25. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Postanova: Pro utvorennya Derzhavnoho kontsernu "Ukrtorf" [Resolution: On the establishment of the State Concern "Ukrtorf"], Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 33. p. 1335.
26. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Zakon Ukrayiny: Pro upravlinnya ob''yektamy derzhavnoyi vlasnosti [The Law of Ukraine: On the management of state-owned entities], Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 41, p. 2726.

Keywords

state economic association, authorized management body, prosecutor, representation, public interests

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 // Офіційний вісник України. — 2014. — № 87. — Ст. 2471.

2. Васильєв Г. Представництво прокурором інтересів держави і господарюючих суб’єктів в арбітражі / Г. Васильєв // Право України. — 1997. — № 9. — С. 43—45.

3. Степанова Т. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві / Т. Степанова // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 12. — С. 12—15.

4. Драган О. Представництво інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської інтеграції / О. Драган // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. — 2016. — № 1. — С. 19—25.

5. Арбітражний процесуальний кодекс України від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56 (зі змін. і доповн.).

6. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

7. Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України : Закон України від 13.05.1997 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 22. — С. 3.

8. Рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) // Офіційний вісник України. — 1999. — № 15. — С. 35.

9. Рішення Господарського суду м. Києва від 26.07.2016 № 910/8622/16 за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, державного концерну «Ядерне паливо» до Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців» про усунення перешкод у користуванні майном [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59414954

10. Рішення Господарського суду Чернігівської області від 24.07.2015 № 927/881/15 за позовом заступника прокурора міста Чернігова в інтересах держави в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, державного концерну «Укрторф» до державного підприємства «Чернігівторф», товариства з обмеженою відповідальністю «Терма Груп» про визнання недійсним договору та додаткових угод до нього [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47624705

11. Висновок № 735/2013 щодо проекту Закону України «Про прокуратуру», схвалений Венеціанською Комісією на її 96-му Пленарному засіданні 11—12 жовтня 2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_.pdf

12. Сидоренко А. Окремі недоліки нового Закону України «Про прокуратуру» [Електронний ресурс] / А. Сидоренко // Юридична газета. — № 14—15 (460—461) 07.04.2015. — 2015. — Режим доступу: http://yurgazeta.com/dumka-eksperta/okremi-nedoliki-novogozakonu-ukrayini-pro-prokuraturu.html

13. Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі : Закон України від 16.06.2011 // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 4. — Ст. 23.

14. Про утворення Державного концерну «Укроборонпром» : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 1. — Ст. 6.

15. Постанова Окружного адміністративного суду України м. Києва від 08.05.2015 № 826/3004/15 за позовом Шосткинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області до Державного концерну «Укроборонпром» про звернення стягнення податкового боргу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44122450

16. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462. (зі змін. і доповн.).

17. Джуринський В.О. Правове становище господарських об’єднань в Україні : монографія / В.О. Джуринський. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 222 с.

18. Ухвала господарського суду м. Києва від 17.09.2015 № 910/18774/15 за позовом військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі державного концерну «Укроборонпром», державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про стягнення 34 000 000,00 грн [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51040084

19. Постанова Київського апеляційного господарського суду України від 02.11.2015 № 910/18774/15 за позовом Військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в
особі державного концерну «Укроборонпром» та державного підприємства «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про стягнення 34 000 000,00 грн [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/53206091

20. Капустін М.В. Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді / М.В. Капустін // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 68. — С. 517—524.

21. Стефанчук М.М. Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / М.М Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2015. — Вип. 34. — Т. 3. — С. 115—121.

22. Селіванов М.В. Участь прокурора в господарському процесі / М.В. Селіванов // Юридична газета. — 2016. — № 3—4 (501—502). — Режим доступу : http://arbitis.com/Selivanov-M-V-Uchast-prokurora-ugospodars-
komu-procesi-pershi-pidsumki-pislya-zminu-zakonodavstvi-/

23. Про деякі питання застосування положень Закону України «Про прокуратуру» щодо представництва прокуратурою інтересів держави в господарському суді : Інформаційний Лист Вищого господарського суду України від 23.02.2016 № 01-06/348/16 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0348600-16

24. Представництво прокурором у суді законних інтересів держави : наук.-практ. посіб. / О.П. Натрус, Ю.А. Турлова, О.А. Казак та ін. ; Національна академія прокуратури України. — К., 2016. — 262 с.

25. Про утворення Державного концерну «Укрторф» : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 33. — Ст. 1335.

26. Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21.09.2006 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 41. — Ст. 2726.

Abstract views: 135
PDF Downloads: 365
Published
2016-12-12