ECONOMIC SECURITY OF POST-CONFLICT TERRITORIES: SOME ASPECTS OF LEGAL FRAMEWORK

From the Chief Editor

Abstract

It is established that at present the term "post-conflict territories" is not reflected in the legal framework of Ukraine, which is proposed to be understood as a part of the territory of Ukraine that was objects of life and production sphere. The opinion is expressed that the issue of ensuring economic security of post-conflict territories should be thoroughly resolved in the new version of the National Security Strategy of Ukraine, information on the development of which was presented at the beginning of this year on the official website of the President of Ukraine. It is concluded that solving problems in the socio-economic and environmental spheres of post-conflict areas, on the example of Donetsk region, is ineffective under the existing model of legal regulation. In this regard, it is argued that the task of substantiating the legal model of economic recovery in post-conflict areas, and, accordingly, ensuring environmental security, which would take advantage of the institution of special management provided by Ukrainian law, in particular with the possible establishment of in the post-conflict territories of the special (free) economic zone regime. Additionally, based on the analysis of the draft Law "On state support of investment projects with significant investments", it is proposed to amend Part 2 of Art. 5 of the latter on the possibility of providing state support for investment projects with significant investments that will be implemented in the Donbass in those sectors of the economy that are excluded from the scope of the bill.


REFERENCES
1. Globalizacija i bezopasnost’ razvitija. Pod red. O.G. Belorusa; NAN Ukrainy. Kiev, 2002. 789 p. [in Russian].
2. Heiets V.M. Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku. NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. Kyiv, 2009. 864 p. [in Ukrainian].
3. Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi (natsionalna dopovid). Za red. E.M.Libanovoi; NAN Ukrainy. Kyiv, 2015. 363 p. [in Ukrainian].
4. Mamutov V.K. Poniattia ekonomichnoho suverenitetu ta zahroz yoho zabezpechenniu. Ekonomichnyi suverenitet derzhavy ta napriamy yoho pravovoho zabezpechennia. Za red. O.O. Ashurkova; NAN Ukrainy, In-t ekonomikopravovykh doslidzhen. Donetsk: Yuho-Vostok, 2012. 406 p. [in Ukrainian].
5. Filipenko T.V. Ekonomichna bezpeka v systemi natsionalnoi bezpeky derzhavy. Jekonomiko-pravovye issledovanija v XXI veke: pravovye sredstva zashhity nacional’noj jekonomiki: Materialy Devjatoj mezhdunar. nauch.-prakt. internetkonf. (g. Doneck, 9—16 marta 2012 g.). Nauch. red. V.K. Mamutov; NAN Ukrainy. In-t jekonomiko-pravovyh issledovanij. Doneck: Noulidzh, 2012. 290 p. [in Ukrainian].
6. Poriadok ta umovy nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zdiisnennia zakhodiv shchodo pidtrymky terytorii, shcho zaznaly nehatyvnoho vplyvu vnaslidok zbroinoho konfliktu na skhodi Ukrainy: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.10.2017 No. 769. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. No. 83 Art. 2544 [in Ukrainian].
7. Derzhavna tsilova prohrama vidnovlennia ta rozbudovy myru v skhidnykh rehionakh Ukrainy: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.12.2017 No. 1071. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2018. No. 6. Art. 248 [in Ukrainian].
8. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 No. 2469-VIII. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2018. No. 55. Art. 1903 [in Ukrainian]
9. Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 No. 287/2015. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2015. No. 43. Art. 1353 [in Ukrainian].
10. RNBO rozghlianula proekt Stratehii natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. URL: https://www.president.gov.ua/news/rnbo-rozglyanula-proekt-strategiyi-nacionalnoyi-bezpeki-ukra-59321 [in Ukrainian].
11. Postkonfliktne vrehuliuvannia dlia Ukrainy. Naukovo-doslidnyi i mediinyi "Tsentr postkonfliktnoho vrehuliuvannia". Kyiv, 2016. 80 p. [in Ukrainian].
12. Stratehiia rozvytku Donetskoi oblasti na period do 2027 roku: zatv. rozporiadzhenniam holovy oblderzhadministratsii, kerivnyka oblasnoi viiskovo-tsyvilnoi administratsii vid 17.02.2020 No. 147/5-20. Ofitsiinyi sait Donetskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. URL: https://dn.gov.ua/ua/projects/strategiya-rozvitku-doneckoyi-oblasti-naperiod-do-2027-roku [in Ukrainian].
13. Plan zakhodiv z vykonannia Derzhavnoi prohramy stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia nehatyvnykh naslidkiv, sprychynenykh obmezhuvalnymy zakhodamy shchodo zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2, na 2020—2022 roky, zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.05.2020 No. 534. Ofitsiinyi veb-portal Kabinetu Ministriv Ukrainy. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-stimulyuvannya-ekonomiki-534-270520?fbclid=IwAR105_-5sR5UCYKqYEWQ2s4yLHzf-kxL-po9ah8wZLVC7r9K9IezbV0sVhk [in Ukrainian].
14. Ustymenko V.A., Dzhabrailov R.A. Ekonomiko-pravove zabezpechennia staloho rozvytku Donbasu. Ekonomikopravovi zasoby stymuliuiuchoho vplyvu na rozvytok Donbasu. Za zah. red. V.A. Ustymenka. NAN Ukrainy, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Kyiv, 2019. 236 p. [in Ukrainian].
15. Ukhanova I.O. Rozvytok ta funktsionuvannia tekhnoparkiv: svitovyi dosvid ta spetsyfika v Ukraini. Odes`kyj nats. ekon. un-t. Odesa, 2012. 131 p. [in Ukrainian].
16. Hrytsenko A. "Ukrainskoe ekonomycheskoe chudo", yly Kuda vedut reformы? Zerkalo nedely. 2016. 17 yiunia. No. 22. URL: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-ili-kuda-vedut-reformy-_.html [in Russian].
17. Hospodarskyi kodeks Ukrainy. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. No. 11. Art. 462 [in Ukrainian].
18. Pro derzhavnu pidtrymku investytsiinykh proektiv zi znachnymy investytsiiamy: proiekt Zakonu Ukrainy vid 01.07.2020 No. 3760. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69308 [in Ukrainian].
19. Illarionov O.Yu. Stan ta perspektyvy normatyvnoho zabezpechennia likvidatsii nadzvychainykh sytuatsii na terytoriiakh zakrytykh (zatoplenykh) vuhilnykh shakht. Obiekty ekolohichnoho i sumizhnykh haluzei prava: teoretychni ta praktychni aspekty v umovakh staloho rozvytku: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 29 lyst. 2019 r.). Nauk. red. V.A. Ustymenko; NAN Ukrainy, In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Kyiv, 2019. 130 p. [in Ukrainian].
20. Frantsiia nadast 33 miliony yevro dlia vyrishennia problem z vodopostachanniam Luhanshchyny, — Serhii Haidai. Ofitsiinyi sait Luhanskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. URL: http://loga.gov.ua/oda/press/news/franciya_nadast_33_milyoni_ievro_dlya_virishennya_problem_z_vodopostachannyam [in Ukrainian].

Keywords

economic security, legal framework, post-conflict territories, Donbass, special management regime, investment projects with significant investments

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Глобализация и безопасность развития. Под ред. О.Г. Белоруса; НАН Украины. Киев, 2002. 789 с.

2. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2009. 864 с.

3. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь). За ред. Е.М. Лібанової; НАН України. Київ, 2015. 363 с.

4. Мамутов В.К. Поняття економічного суверенітету та загроз його забезпеченню. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення. За ред. О.О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 406 с.

5. Філіпенко Т.В. Економічна безпека в системі національної безпеки держави. Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые средства защиты национальной экономики: Материалы Девятой междунар. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк 9—16 марта 2012 г.,). Науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. Донецк: Ноулидж, 2012. 290 с.

6. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на Сході України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769. Офіційний вісник України. 2017. № 83. Ст. 2544.

7. Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071. Офіційний вісник України. 2018. № 6. Ст. 248.

8. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 55. Ст. 1903.

9. Стратегія національної безпеки України: затв. Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 43. Ст. 1353.

10. РНБО розглянула проект Стратегії національної безпеки України. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/news/rnbo-rozglyanula-proekt-strategiyi-nacionalnoyibezpeki-ukra-59321 (дата звернення: 07.05.2020).

11. Постконфліктне врегулювання для України. Науково-дослідний і медійний «Центр постконфліктного врегулювання». Київ, 2016. 80 с.

12. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року: затв. розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20. Офіційний сайт Донецької обласної державної адміністрації. URL: https://dn.gov.ua/ua/projects/strategiya-rozvitku-doneckoyioblasti-na-period-do-2027-roku (дата звернення: 07.05.2020).

13. План заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-stimulyuvannya-ekonomiki-534-270520?fbclid=IwAR105_-5sR5UCYKqYEWQ2s4yLHzf-kxL-po9ah8wZLVC7r9K9IezbV0sVhk (дата звернення: 30.05.2020).

14. Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Економіко-правове забезпечення сталого розвитку Донбасу. Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу. За заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. Київ, 2019. 236 с.

15. Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні. Одеський нац. екон. ун-т. Одеса, 2012. 131 с.

16. Гриценко А. «Украинское экономическое чудо», или Куда ведут реформы? Зеркало недели. 2016. 17 июня. № 22. URL: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-ili-kuda-vedut-reformy-_.html (дата обращения: 07.05.2020).

17. Господарський кодекс України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462.

18. Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями: проєкт Закону України від 01.07.2020 № 3760. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69308 (дата звернення: 02.07.2020).

19. Ілларіонов О.Ю. Стан та перспективи нормативного забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях закритих (затоплених) вугільних шахт. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 лист. 2019 р.). Наук. ред. В.А. Устименко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Київ, 2019. 130 с.

20. Франція надасть 33 мільйони євро для вирішення проблем з водопостачанням Луганщини, — Сергій Гайдай. Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації. URL: http://loga.gov.ua/oda/press/news/franciya_nadast_33_milyoni_ievro_dlya_virishennya_problem_z_vodopostachannyam (дата звернення: 06.06.2020).

Abstract views: 272
PDF Downloads: 232
Published
2020-08-25